הילבוקמו תפצ

יקסביירג .ל .א ברה

תורעהה אלל דלקוה
ך"שת ומ יניס


:רמאמה ןכות
תפצ תשודק
תפצב ירבעה בושייה    
םילבוקמה
וריבודרוק השמ יבר   
ל"ז יראה   
לאטיו םייח יבר   
וכלומ המלש   
ץבקלא המלש יבר   
הרא'גנ לארשי 'ר   
הניר הל יד ףסוי יבר   

זכרמ תפצ הכפה דציכו ,התשודקו תפצ ריעה תא רבחמה ראתמ ונינפלש רמאמב :תיצמת
םילבוקמה דצמ הלודגה הקושתה תא אוה ןייצמ ןכ ומכ .לארשי ץראב םילבוקמה ימכחל
לע םיטרפ רבחמה איבמ רמאמה ךשמהב .השודק הריוואב תויחלו לארשי ץראל עיגהל
רבחמה הנומ רמאמה לש ינשה וקלחב .הירוטסיהב ונל םיעודיה תפצב ידוהיה בושיה תודלות
.םהישעמו םלעפ תאו תפצב ויח רשא םילבוקמ

יבר ;ק"מרה ;וריבודרוק השמ יבר ;בריב בקעי יבר ;י"ראה ;םילבוקמ ;הלבק ;תפצ :חתפמ תולימ
הל יד ףסוי יבר ;הרא'גנ לארשי יבר ;ץבקלא המלש יבר ;ינבוארה דוד ;וכלומ המלש ;לאטיו םייח
.סאבט השמ יבר ;םיכורב יולה םהרבא יבר ;יבצ יתבש ;הניר

 

תפצ תשודק .א
תוצראב םיצוענ הישרושו ונתא איה הלואש הלבקהש ,חיכוהל אוושל םיצמאתמה םירקוח שי
.הרז ץראבו םירז םימש תחת הדלונ אל ,הרז הריצי הלבקה ןיא ,רבד לש ותימאל .רכנ

ןאכמו החתפתה ןאכ .הב וצנה םינושארה הינצינו ,הרצונ לארשי ץרא לש רוהטה ריוואב
.ירבעה םלועה לכ לע היפנכ תא השרפ

,הילגנאו הינמרג ,דרפסב םילבוקמ ונא םיאצומ .הלוגב הכלה הלבקה םגש םינמז ויה ,םנמוא
לע ,תועודי תומגמ םהל שיש םירצונה םירקוחה םג לבא ,הילטיאו םירצמ ,סינוטו וקורמ
.לארשי ץראמ הלבקה הקני תירקיעה הקיניה תאש ,תודוהל םיחרכומ םחרוכ

ןוקית איה תשפחמ ,ץראה לע םיעוגעג האלמ הלבקה ,ץראב רושק הלבקה לש ירקיעה דוסיה
."אתולגב אתניכש"ל

םילבוקמה תומשנ המכ דע םידמל ונא הלבקה ירפס ראשבו רהוזב םירזופמה םירמאמה יפל
.שדוקה ץראל ןיאליע ןיפוסיכו םישודק םיעוגעגב ,ץראל תרעוב הבהא תבהלב תורושק ויה

:(וראק ףסוי 'ר ןרמל הבושת ,"יולה תירב" ורפסב) ץבקלא המלש 'ר תעדלו

...תאזה ץראהמ םיכשמנ תוימלשה לכ ...האירבב הנושארה הדוקנה (ץראה) התייה"
שפנהשכו םישדוקה שדוק אוה רשא אוהה רפעה לא ךפהתי ורשב יכ ,הכוז הב רובקהו
רובק וליאכ י"אב רובקה לכ"ו ."שודקו רוהט םוקמב איה הנה ,הנכשמ תא תשרוד
.(א ,איק תובותכ) ."חבזמה תחת

:(ב ,ב"ע ,ג"ח) "רהוז"בו
יכז הל יכזד ןאמ לכד ,אשידק אעראב ארודמ ירשמל וייחב יכזד ןאמ היקלוח האכז"
יאהב יוייחב ארשקתאל יכזד ןאמ לכו ,אערא לע תיחנד אליעלד אימשד אלטמ אדגנאל
."האליע אשידק אעראב רתבל ארשקתאל יכז ,אשידק אערא

ריוואב ,תופילקל הטילש ןיא י"אבש ינפמ ,'ה תא דובעל רשפא ץראה לש רוהטה ריוואב קר
לכב והונקת ,רמוחה תא םילבוקמה ונקת ןאכ ,האובנה תולגתה התייה אשידק אערא לש ךזה
.השודקה לא ותוא ברקל ידכ ,םהישוח

.םמויק תאו םתונויח תא םירביאה לכ םיבאוש ונממש םלועה בל ,בלה איה לארשי ץרא

ןמ קר תעכ ונא םינוזנ ,עפשה תורונצ לכ ומתתסנ הלוגב הכלה לארשי תסנכש םוימל"
."הלוגב הערזנש תאזה עפשה לש הפילקהו תלוספה

םהש םוקמל קר דמוע הלוגב םיקידצה תוכז ,םלועה לכ םייק ץראה יקידצ תוכזב"
םחוכו .אמטה ריואב םיעלבנ תויהל הלוגב םיאצמנה םידוהיה ףוס ,המש םיאצמנ
."ירמגל שלחי הרותה םויק לע רומשל

המשנה תרהט - ץראל םירושק םה םהבש בהזה ימינ תא םילבוקמה ושיגרה דחוימ שגרב
ךתמשנ תא לבוט התא ,השודקה לש הריפסומטאב ,ץראב קר תירשפא תוליצאה םלועל הילעו
ןמז לכ -המוגפ השודקהו תומלשב הניא הניכשה ,המצע י"אל עגונב ,יקנו רוהט הלועו הב
. היתולובגב המלש הניא לארשי ץראש

ץראב בשייתהל לבוקמו לבוקמ לכ לש םיעוגעגה ויה םילודגו ,הקושתה התייה הלודגו
.שדחמ הפ דלוויתו יתימאה הנוקית תא ותמשנ לבקת הפ ,הבש חצה ריוואה ךותב אצמיהלו
.(ג"כרת בובל) כ דומע .י רהנ ,"םהרבאל דסח"ב התבישיו י"א דוס ןייעו

.הב םנק תא םהל םינובה ,םילבוקמ ונא םיאצומ ,םייניבה ימיב ץראב בושיה תלחתה םע
.קתני אל ץימא רשקב ץראהו הלבקה תא םירשקמו םה םידחאמ

,הלבקב םג קסעש ,ן"במרה .םילבוקמ תובקע רבכ ונא םיאצומ ץראל ן"במרה לש ותאיב םע
לע ,ץראה לש תינחורה העפשהה תא ביחרהל רשפאיש ,בושייה תלדגה לעפמל דוחייב רסמתה
.הלוגה לכ

םילבוקמה תוזכרתהב ,שיטפ המלש ברו וכעמ קחצי בר םילבוקמה וקפתסה תאז תמועל
.ץראב

.ץקה תא ברקלו ,רבדה תא ןקתל וצר רבכ ,הלא ןויצ ילבאו

,יניטנאטסנוק םהרבא בר שודקהו דיסחה תא םילשוריב אצומ ותעשב אלידוטמ ןימינב יבר
הלואגה ןורתפ תא ואצמל הצור ,תויתואו תומש ףרצמ ,הזה םלועה ילבהמ לדבנו שרפנ אוהש
.(ריכמ 'רל ,לכור תקבא ןייעו) חישמה לש ותאיבל ללפתמו ץקה תא ברקלו

:ץראב הלבקל םיזכרמ ינש דסייל תונויסינ ושענ (ונרפסמל) ישישה ףלאל הינשה האמב
הזל ועירפה ,תוינחורב תרגפמ התייה םילשורי ,הפי הלע אל םילשוריב ןויסינה .תפצו םילשורי
םיפיקת םיסג םישנא ויהש ,םידוהיה םיאבגה ,ינש דצמו ;םיכרותה תוחפה תוצירע דחא דצמ
.הוואג ילעבו

הבר יכ" :בתוכ (לארשי ץרא תורגא ,ירעי 'יעו ,לומגה רעש רפסב ,ונבל ובתכמב) ן"במרה
םגו םידוהיהמ םג לבס ה"לשה ;"וריבחמ ברח וריבחמ שדוקמה לכו ןוממישה לודגו הבוזעה
.םילשורי תא בזע אענצבו ,םייוגהמ

.דואמ רצק ןמזב תפצב םילבוקמה זכרמ חרפ תאז תמועל

העיגה הלבקה .ירבעה םלועה לכ תא קיהבה ורואמ ויזש ,רוא לש ילסולוק סנפל התייה תפצ
םיקוקז הקמועל תדרלו התוא תעדל ידכ" יכ ,תיאליע המשנ ילעב התוא וריכה ;התומלשל םש
."...ארומא וא אנת ,איבנ תמשנל

,הירהו היקמע יפויב איה תנייטצמ ,תועבגו םיעלס ןיב הל תנכוש תפצ :תאזל המיאתמ תפצו
ירחא לש הנורחאה המרדה ,ןירותסמו תודוס יאלמ םירהה ,םיסקמו רדהנ ףונהו עבטה
תא ונל ריכזמו םירהה לע ףחרמ םירוביגה לצ .הלא םירה ןיב העריא ,אבכוכ רב דרמ ,ןברוחה
לע תנכוש ריעה ,ולוכ םלועה ןמ קתונמ התאש ךל המדנ תפצב בשוי ךנהשכ ...לארשי תרובג
הרוגס ,ולוכ םלועה ןיבו הניב םידירפמו ,המוח ומכ ,הנממ םיהובג םירה תפקומו רהה
םירהה םע דחייתמ ךנהו םלועה ןמ לדבנ ,יפויה ריסא ,ריסא ןאכ התאש ךל המדנו ,תרגוסמו
תפצ ...היתודוסו הרותה לש הקמוע דוס גישהל התא ןמוזמו ןכומ וז תפצבו .תלכתה ימשו
.תודהיל ובשש םיסונאה ןמו םילוגה ןמ הברה הילא הכשמ

אוהש רובעב םש רבקנהו רטפנהו י"א ירע יראש לכ לע ןורתי ול שי תפצב רדה לכ יכ"
חרופו ושפנ [טש] םש הרהמב ןכל י"א יראש לכמ רתוי יקנו ךז וריואו הובג םוקמ
ןיעמ ,"םהרבאל דסח") ."ןותחתה ןדע ןגל םשמ רובעל ידכ הלפכמה תרעמ םוקמל
.(אכ 'מע ,גי רהנ ץראה ןיע ,שולש

תודגאב אוה טשוקמו ,רבע ול שי רבק לכ ,םילודגה םיקידצה ירבקב םג הרישע תפצו
.ןוימדה תא תוררועמה תומיסקמ

יבר :ירבק ,(יראב ןב עשוה רבקל הז רבק תועטב םיבשוח י"ראה תעדל) אנתה עשוהי 'ר רבק
שיא סונגיטנא ,רזעוי ןב יסוי 'ר ,ןמגרותמה תיפצוח 'ר ,ריאי ןב סחנפ 'ר ,הנקה ןב אינוחנ
:תיברעב) ףסוי לע הכבו בקעי הב בשיש הרעמ ,ללה תיבו יאמש תיב תורעמ ,אתוציצ ןתנ ,וכוס
.'וכו 'וכו אליע בר רבק ,קידצה ןימינב רבק ,וזמג שיא םוחנ רבק ,(בוקעי הלאווא

היה י"ראה .ןורימב יאחוי רב ןועמש יבר לש ורבק ,אוה לבוקמ לכ ליבשב םסקה םוקמ םלוא
.תומשנה שרושל רודחלו עיגהל ידכ ,שדוקה חורב דחייתהלו דדובתהל ורבק לע אב

תודוס םירוש תסנכ תיב לכ לע .תפצ לש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לע שורפ דחוימ םסק
ןיא תודגא םירפסמ םויה דע .םיסנ תרפסמ ןבאו ןבא לכ ,תואילפמ תודגאו םינוילע ןירימט
השודקב ובתכ ומצע קחצי יבר ,בהובא קחצי יבר לש תסנכה תיבב אצמנה הרותה רפס לע ףוס
.םישודקה תומשב ןווכמ היהו ,הבש גתו תוא לכ לע םימעפ עבש ומצע לבוט היה ,הרהטבו
ותוא םיאצומ םירופיכה םויבו ה"רב ,תועובשה גחב קרו ,הרהטב םויה דע וילע םירמוש
הברה .תסנכה תיב לע םידרוי דובכ יננע ויה רפסה תא םיאצומ ויהשכ ,םירפסמו ,וב אורקל
ינפל יכ ,תרפסמ תיממע הדגאו .ומוקמל ותריזחה המלענ דיו ותוא בונגל םיברעה וסינ םימעפ
ישעמ ורק ,בהובא קחצי 'ר לש תסנכה תיב סרהנ רשאכ ,לודגה שערה תעב ,הנש האממ רתוי
םמצע תא ושדקו ורהט םידימלת הרשע .לצינ הרותה רפסו םלש ראשנ ןוראה לתוכ : םיסנ
רפס י"ע ותוא ודימעהו הרמזבו הרישב י"ראה תסנכה תיבל הזה הרותה רפס תא וריבעהו
ואיצוה אל ,םירפסמש יפכו .תפצב םילבוקמה ילודגמ דחא ,ראנכובא המלש יבר לש הרותה
תבח" ורפסב רפסמ ,ץיברוה םייח יבר ,רחואמ רתוי ןמזמ היאר דעו .םתנש תא הלא םידוהי
תא איצוה אלו ,דחא םוקמב ערקנש הרותה רפס תא ןקתמ ליחתה דחא רפוסש ,"םילשורי
.אוה םג ותנש

.םילשורי בצממ בוט היה הבצמו יטילופו ילכלכ ,ינחור ןפואב תפצ החתפתה תישילשה האמב

תפצב ירבעה בושייה
.תפש :תיברעב ;Sept םשב הארוק סויבלפ .(א ,א) "היבוט רפס"ב הנושארל תרכזנ תפצ ריעה
םשמ התלע הנוהכ לש הרמשמש ונל עודי .(י ,כ"פ ,ב תומחלמ) םיאמורה דגנכ התוא רצב אוה
.םילשוריל

םש ואישה והבא יברו אריעז יבר ימיב ,(א"ה ,ב"פ הנשה שאר) ימלשוריב םג תרכזנ תפצ
.שדוחה שודיק םסרפל ,תואושמ

ןה ולא לבא ,תפדוי איהש העד םג שיו (םיטפושב תרכזנה) 'ילתפנ שדק' איה יכ םירעשמ שי
.(זי ,א םיטפוש) הדוהיבש תפצ איה תאזש בושחל םג ןיא .תופפור תורעשה

.תפצ י"עש רצבמה תא םינבלצה ונב אקלופ ךלמה ימיב

,תפצב םידוהיה בושיל עגונב .לפרעב םיסוכמ םה תפצב ןכמ רחאלש ידוהיה בושיה ימי ירבד
ידוהיה בושיה לע והשמ םיעדוי ונא יכ םא ,ירוטסיה זמר םוש טעמכ ונל ןיא ,םינואגה ימיב
.הנש תואמ עבשל בורק שדחמ םשל ואבש הירבטב

ורק הארנכו ,תפצב ידוהי בושי רבכ ונא םיאצומ יחכונה ףלאל הנושארה האמה תיצחמב
אלש ימכשה ףלודור דיעמ ,תישילשה האמה תישארב ,הזמ רחואמ יכ ,םייוניש םג םייתניב
םשב בר תפצב היה תישילשה האמה תיצחמב .ןלפטסומ ותשאו דחא ידוהי אלא ,תפצב ואצמ
,רודה ינואג המש ואצמנ .םישדח תוחוכ הדעל ופסונ דרפס שוריג רחאל קרו ,במולוק ץרפ
השמ 'ר ,יטנאלאג םהרבא יבר ,וריבודרוק השמ יבר ,וראק ףסוי יבר ,בר יב בקעי יבר :ןוגכ
יראה םלוכ לעו ,ץבקלא המלש יבר ,שאדיוו יד והילא יבר ,ינארטמ ףסוי יבר ,ךישלא
.םילבוקמה לכל תבאושה ןבאו שארה היה רשא ,ל"ז י"ראה - הרובחבש

:תפצ ינבר ובתכ הנש תואמ עברא ינפל

לעמ וחדנ הנש תואמ שמחו ףלאל בורק הז רשא ,לארשי ומע ינע תא 'ה האר רשאכ יכ"
לכל איה יבצ ,תפצ ריעב ובשיתיו םינושאר תירב םהל רכזו ,יוג לא יוגמ םתמדא
ישאר ,םינומרה וצנה ,ןפגה החרפ םיענ ףא הפי לארשי תיב 'ה םרכ היה לכבו ,תוצראה
."שגונ לוק ועמש אלו ער עגפ ןיאו ןטש ןיא םלית לע םידמול םהידימלתו תובישיה

הרומג הנתמב םנתיו הגספבש תודשה לכ תא הנקיש ,סאבט השמ בר תא ונימ תוליהקה ישאר
רתוי ויה היבשותו ,אובמה רעש םירגוס ויה הליל לכב ,םוקמה תא הנקו ,רבדה רמגנו ,החפל
םידוהיה .(טנק ,לכור תקבא ;ט"יבמה ת"וש) םהילע ארקנ החפה םש יכ ,םיברעה ןמ םתושרב
.םימרכ םהל ויה םידוהי הברהו ,ןייו רחסמ ,סופד ,םידגבה תכאלמב םיקסוע

:תפצ לע רפסמ (ז"סשה זומת ד"כב בתכנ) לרטשניימ ר"הב למולש המלש 'ר לש ובתכמב

םלוכ םילודג םינבר תואמ שולשל בורק ,הישות האלמ ריע ,םיקלאל הלודג ריע איה"
תויסנכ יתב דחאו םירשעו ,א"בבות תפצב יתאצמ תובישי ח"יו ,השעמ ישנאו םידיסח
םידמלמ םירשע םהילעו ,םירענו םידלי תואמ עבראל בורק םכותבו הרות ידומלתו
'ר :ןה תובישיה ישאר ינש ,םידימלתה תאמ סרפ תלבק ילבמ ,םנחב םתוא םידמולש
."יברעמ ןומלש 'רו רוהנ יגס דועסמ

.אטשוקמ םירישע םידוהי וקיזחה הרות דומלת יתב תא

לכ ,םתמגודכ אוצמל ןיא .הטושפ הדובע םידבועו םיטושפ םילעופכ םייח ויה םינברה"
הנעמו יכבמ דעור היה הריבע ץמשב ומצע תא דשחש ימו ,'ה ךאלמ ומכ רוהט היה דחא
.(גי 'יס ,ג"ח לכור תקבא) "םיפוגיסבו םייוניעב ושפנ תא

היה הליל לכב .הבושתל םעה תא ררועל רסמתמה ,םיכורב יולה םהרבא 'ר םשב ,דחא לבוקמ
:תוצח ןוקתל םעה תא ררועמ היהו יכבבו בוצע ןוגינב רשו תובוחרב טטושמ

ונשדקמ תיב ?אתולגב אתניכש םכיתונוועבש םיעדוי םכניאה ?ונשית המל םידוהי"
ארובה תדובעל ומוק !םישחמ םתאו ,תולגב םירמו םישק םייונע לבוס םעהו ,ברח
."!הרהמב אובי קדצה לאוגש םיקלאל וללפתהו

םשארבו תפצל וצבקנ הינמרגו ןרהעמ ,םירצמ ,הינלופ ,הילטיאמ :תוצראה לכמ םילבוקמ
.וירוגו י"ראה

םלוכש רמוא אוה ,י"ראה דעו י"בשרמ ויחש םילבוקמה תא לטבמ "ךלמה קמע" רפס רבחמ
...םולכ ודילוה אלו אוושל וערז

,השודקד אריואב רוגל םה םיצור ,תפצל םיכשמנ םתס םידוהי םג אלא ,דבלב םילבוקמ אלו
.ןנוקית תא תושקבמו תונבל םינוי ומכ תופחרמה תורוהט תומשנ האלמה ריע

.(הקניאוק םהרבאו יתזעה ןתנ :םינשמ ץוח) תויתבשה םרזב וחפסנ אל ולא תומולח ילעב
.תפצ ילבוקמב םיכמות ול אצמ אל יבצ יתבש

,םש תפחרמ הנדוע י"ראה חור ,שלחנ תפצב זכרמהו לילגב בצמה ערוה תרחואמ רתוי הפוקתב
תאז תמועל .תומתי תשגרומ ךכ לשבו ,םילבוקמה תא זכרל תיזכרמ תוישיא םהל רסח םלוא
'ר ודמע םשארבש ,םילשוריל העיגהש םילבוקמה תרייש י"ע םילשוריב שדח זכרמ חתפתה
.ןויח הילדג 'ר י"ע דסונ הלבקל זכרמ ;רנליו בקעי יברו ,דיסחה הדוהי

 

םילבוקמה .ב
וריבודרוק השמ יבר
יכ ,םירפסמ .ל"ש תנשב תפצב רטפנ .םיעודי םניא וירוה םשו ותדלומ םוקמ .ב"פר תנשב דלונ
תפצל עיגה .'סורהה 'ה חבזמ תא אפריו' םוקל לוק תב ותוא הררוע ,םימיל ריעצ ןיידע ותויהב
ש"ר לבוקמהו ררושמה וסיג דמע השארבש ,לופונאירדאו יקינולשמ םילבוקמה תרייש םע דחי
.ץבקלא

ברה ,י"אה הרובחה ינבמ דחא תוררועתה י"ע ,ךכ רחא קרו ,םידדוב םילבוקמה ויה הליחתב
לע םידוותמ ,דחי םיפסאתמ ויה תבש ברע לכבו ,תחא הדוגאל ודחאתה ,סיגס ףסוי
.רתסנה תרותב אדח אתווצב םיקמעתמו םישרודו םהיתואטח

,רהמ םסרפתה אוהו ק"מרה תעפשה הלודג התייה ,ןירותסמ ייח םייחה ,הלא "םירבח להק"ב
םיניוצמה ,םיבר םידימלת דימעהו ,הלבקל שרדמ תיב ול היה .תפצל י"ראה אוב ינפל דוע
.וינפל הליחת דמל לאטיו םייח יבר ףאו ,שאדיו יד והילא 'ר ,יטנאלאג םהרבא 'ר :םהבש
ךמסנ ,הכימסה שודיחל לודגה ןויסינה תעשב ,ח"צר תנשב .הלגנה תרותב לודג םג היה ק"מרה
,םירקוחה בור תעד יפל ,תפצב ןיד תיב בא שארל ךכ רחא לבקתנו ,בר יב בקעי יבר י"ע אוה םג
תראבתמ וז הטיש .כ"חא התוא חתיפ י"ראהש ,"םוצמצה דוס" לש הטישה יבא אוה ק"מרה
םירבדמה ,דועו ,"המוק רועיש" ,"ברענ רוא" ,"ןישוריג רפס" :וירפסב ולצא הנושארה םעפב
אלש דע ,וז הטיש יפל .םלוע לש ונושבכ םהש םירבדב רקחהו ןויגהה םתדוסיו שפנה תרותב
םירחאה םיאצמנה ליבשב יונפ םוקמ היה אלו ןימלע לכ אלממ "ףוס ןיא"ה היה םלועה ארבנ
תתל ידכ ,ומצע תא לוכיבכ "ףוס ןיא"ה םצמיצ כ"חאו ,(ו"טפ ,חי רעש ,"םינומיר סדרפ" ןייע)
ןיא"ה לע רבדמה ןושארה אוה וריבודרוק .םהילע ורוא תא תולגלו םירחא םיאצמנל םוקמ
הלועש) ךפהתמה רוא וא ,רזוח רוא םג שי הטמל הלעמלמ דרויה רואה דבלמ ,ותעדל ."ףוס
ביוחמ ותויהב ,"ףוס ןיא"מ ץוח ןותחתל קוקז ןוילע יוצמ לכש ינפמ ,(הלעמל הטמלמ
.םירחאב ךרוצ ול ןיא ומצעב תואיצמה

הל המדק ןכ םא אלא ,הלעמלמ דרוי ינחור עפש ןיאש .הטמלד אתורעתיא לע םג רבדמ אוה
.תיטסיאטנפה הטישל תברקתמ וריבודרוק תטיש ,הטמלמ תוררועתהה

ןיבש סחיה תלאשב ןיינעתה אוהו היציאוטניאה ךרדב אוה ,וריבודרוק לש ותריקח ןפוא
:רמוא ק"מרה .טרקיד ינפל דוע ףוגהו המשנה

ףוגה יעבטמ תללושמ איה המשנהו ,תוימשגה תוואתה לעבו בעו סג אוה ףוגהש ןוויכמ"
וניא ףוגה םלוא ?ודחייתיש רשפא ךיא הלאשה תררועתמ אלה ,תינחורו הקד איהו
ינשל תומדו למס דמחנ ןינב אלפנ ןונגנמ אוה ףוגה ,חורל רסאמו םהוזמ רוכע רמוח
קלח םשג לכל שי המ תניחבמו ,טלחהב ימשג היהיש םלועב רבד ןיא יכ ,תומלועה
המורע הדלונ המשנה .תואיצמה תביוחמ איה םלועל המשנה תדירי ,תוינחורב הלחנו
ןותחתה םלועל תדרוי איה הז םשלו היבא ךלמה ינפל עיפוהל לכות ובש דגבל הקוקזו
.(תומשנה רעש "סדרפ") "םיספ תנותכל הכזת זאו

י"בשר ותעדל יכ ,רהוזה תטיש תא ריבסמ אוה ןאכו רמוחה הווהתנ ךיא ראבל לדתשמ אוה
.תודוסה לכ רוקמ אוה רהוזהו יתימאה הרומה אוה

הלודגה הטטירוטבא לעב היהש תורמלו ,םירחאה םילבוקמה לש תועדה לכ תא רתוס ק"מרה
הדגאו ,"תמא ותרותו השמ" :וילע רמא י"ראה .תפומל ןתוונע היה ,וירחאלו ורודב רתויב
אדומע ירת והוולש הארש דיעהו ,ותטימ תא הוולמ ל"ז י"ראה היה ותומבש ,תרפסמ תחא
,ז"ד םחנמ 'רב השמ 'רל "השמ להקיו") ירתל וא ירדב דחל אלא יזחתא אלד ארימגו ארוהנד
םהרבא דבע רזעילא שרושמו עדיוהי ןב והירכז לש וחור היהש ,בותכ םילוגלגה רפסבו .(ד"ע
.(וכרעב ,א "םילודגה םש" א"דיחה)

יחבז" ,רהוזה לע ךורא שוריפ "רקי רוא" רפס רביח .הלבקה יפנע לכב קסעתה ק"מרה
תומש" רפס איצוהו םירופיכה םוי תדובעו תועיקת תונווכו תוליפת שוריפ "םימלש
רבדה עדונו הילטיאל עיגה הזה רפסה עמש רשאכ :רפוסמ "רקי רוא" ורפס רבדב ."םיכאלמה
דעב "םימודא םיבוהז ףלא וריבודרוק ם"רהמ תנמלאל חלש" ,ונאפמ והירזע םחנמ יברל
םירשעו ,וראק י"ררהמל םימודא םיבוהז םירשע חלש"ו ונעמל רפסה תא קיתעהל הנוישר
ךרע ,ב "םילודגה םש") "ודעב וצילמי ןעמל ,ךישלא ם"רהמל הרשעו ,(למילש) המלש ר"רהמל
.הבוטנממ סכודה לצא אצמנ םירפסהמ קתעה .(רקי רוא

ל"ז יראה
דובכה אסכל ביבסמ ןה תופחרמ .תומשנה רצואל ביבסמ תופחרמה תויאליע תומשנ שי
ןה תדרל ןתעש העיגמ רשאכו .הניכשה ויזמ תונוזינו עיקרד אתביתמב הרות תובישקמו
.חצנה ירתסממ המ רבד ונל תולגל ידכ ,רצק ןמזל ונילא תודרוי

הלגתנ אוה .םלועב עיפוהל דמוע לודג רואש םימשב וזירכה ותדיל םדוקש ,רפוסמ י"ראה לע
.וז הפוקתב ויח םש ישנאו םילודג םילבוקמ ;םותי אל רודב

:םירפסמ ותדיל לע
רשיו םת אוהה שיא היהו ,ל"ז אירול המלש ר"רהומ ומשו ,יבצה ץראב היה םת שיא"
וילא הלגנו ,דמולו דמוע ,ודבל תסנכה תיבב ראשיו םויה יהיו ,ערמ רסו םיקולא אריו
תארקו ןב דלתו רהת ךתשאש ךל רשבל ךילא ינא 'ה חילשש עד :ול רמאו ,איבנה והילא
םהש תושפנ המכ ונקותי ודי לעו .תופילקה ןמ לארשי תא עישוהל לחי אוהו קחצי ומש
,םלועה לכב אצי ומשו ,"רהוזה" רפס שרפיו םימותס םהש הרותה תודוס הלגיו לוגלגב
ותולככ יהיו .דליה סוקידנס היהאו ינא אובאש דע ותוא לומת אלש רמשיהו רהזה ןכל
דלונ רשאכ .ותשאל וליפא דוסה תא הליג אלו ותיבל ךלה הלילבו ,ונממ םלענו רבדל
היה ויבאו ,ולומל ס"נכהיבל והוכילוה ינימשה םויבו ,הרוא תיבה לכ אלמתנ ןבה
לכו ,והאר אלו ,רמא רשאכ ,ל"ז והילא אב םא תוארל ,ויתוניפ 'ד לכב תיבב לכתסמ
העש יצחכ הזב רבעו ,ויבורק םיחרואה לכ ואב אל ןיידעש בישה אוהו ,םיצא םעה
וטה יתונווע אב אל והילאש רחא :ובלב רמאיו ושפנ תורירמב רבד זאו .אב אל והילאו
אל :רמאיו וילא הלגנ והילא הנהו הכוב היהש דעו .הרושבה יב המייקתנ אלש הלא
ינאו יאסכ לע בשו םימשל לילכ הלוכש ךתלוע תא השעו חבזמה לא ברק ,'ה דבע הכבת
.("םיסנ ישעמו תונווכה" רפס) "םולכ ואר אל םיבוסמה םלוא ,לומא

י"ראה תיב רצח .תינמראה הייסנכהמ קוחר אל ,הקיתעה ריעב םילשוריב דלונ ל"ז י"ראה
יפלו ,התוארל הכז אוהש בתוכ א"דיח ברה ."םייחה רוא" שרדמ רצחל הבורק םילשוריב
םיברעה םגו וז רצח תודוא תוכלהתמ תונוש תודגא .הזה תיבב ורודי אל ותשיאו שיא תרוסמה
הז תיבב רגש ימ לכש ,תרוסמ שיו .וז רצחב רוגל םידחפמ םהו תאזה תרוסמה רבד לע םיעדוי
.ותנש תא איצוי אל

.רלדנסה ןנחוי יברל תסחייתמה י"שר תחפשממ היה המלש 'ר ,ויבא .ד"צר תנשב דלונ י"ראה
,סיסנרפ יכדרמ היחא לא םירצמל הקבר ומא םע עסונ אוהו ויבאמ םתייתמ אוה הנומש ןבכ
,"תצבוקמ הטיש" לעב ,יזנכשא לאלצב יבר לצא הרות דמול אוה םינש עבש .םש סכמה דיקפ
הליחתב ןיינעתה אלש ףא .ודוד תב תא השיאל ול אשונ ו"ט ןב .ז"בדרה לש ודימלת םג היהו
רפכב דדובתה םינש שש ,תודדובתהל הייטנ ול התייהו היזה לעב ותודלימ היה ,רתסנה תרותב
.עובשב םימי השיש םצ היה .םירופיצה תריש םע הדחאתה ודומיל תעב ותריש .ריהקל בורק
ברעב קר ,שדוקה ןושלבו הרצק ךרדב אלא ,שיא םוש םע חישמ היה אלו ותשאמ שרופ היה
.ותודדובתה םוקמל רזוח היה תבש יאצומבו ותיבל בש היה תיברע תליפת רחא תבש

היה דרפס יסונאמ דחא ידוהי :וז הרותל עדוותה הרקמבו ,הלבקב קסעתמ ליחתמ אוה ז"י ןב
תא ונממ תונקל י"ראה הצר .ודיב די בתכו ,י"ראה לומ בשוי היהו תסנכה תיבב ללפתהל אב
רוסמל ול תואנ תובורמ תורצפה ירחא .אמלעד ןוה לכ דעב ורכמל הצר אל סונאה םרב ,רפסה
לכמ רפסה לעב תא ררחשי ,סכמה דיקפ היהש ,י"ראה לש ודוד-ונתוחש ,יאנתב רפסה תא
רבע הז ןפואבו ךכל םיכסיש ונתוח לע עיפשה י"ראה .םירצמל סינכיש הרוחסה דעב םיסמה
הסינ ךירדמו ךרד הרומ לכ אללו םוצלו דדובתמ ליחתה י"ראה .ודיל "רהוזה" רפס לש י"תכ
רבד הזיא היהש העשב .והילא יוליגל ,רפוסמכ ,הכזש דע הנדעתנ ותמשנ ."רהוז"ב קמעתהל
.ול הלגמו איבנה והילא עיפומ היה ,ונממ אלפנ

ויה המיימשה ותיילעבו המשנ תיילע הליל לכב ול התייה "י"ראה יחבש"ב רפוסמש יפכ
דועב יכ ,ול רמאו ,והילא וילא הלגנ ששו םישולש ןב ותויהב .לודג דובכב ותוא םילבקמ
בשייתמו ץראל הלוע אוה .לארשי ץראל הלעיש העשה העיגהו ,םלועה ןמ קלתסי םייתנש
י"ע םסרפתה הרהמ םלוא ,לודג םדא לאכ וילא וסחייתה אלו רתסנכ יח אוה הליחתב .תפצב
שאר רותב ומוקמ תא אוה אלממ ק"מרה לש ותומ ירחא .םיתפומ םהב הארהש ,םירקמ ינש
אמלעמ אלש שודקל בשחנ י"ראהו לודגה המוסרפל זא העיגמ תפצ .ןירותסמה ילעב תדוגא
.ןידה

הטיש ,תחא הטיש ידיל ןירותסמה ימרז לכ תא איבהלו "רהוזה" תא ראבל ץמאתה הנושארל
תומלועה תוליצא דוס"ו "ףוס ןיא"ה םוצמצ תטיש - התולגל ןושארה היה ק"מרהש וז
."םינותחתהו םינוילעה

הלעשכו ףוס ןיאה רואמ האלמ תואיצמה לכ התייה םלועה ארבנש םדוק הליחתב יכ"
,ונממ םימחר ויאורב ולבקיש י"ע ןונחו םוחר ארקהל םילצאנה ליצאהל טושפה ונוצרב
ללחה ךותבו לולח עיקרה אוהש ומכ הוושב לוגיע יונפ םוקמ חינהו ומצע לוכיבכ םצמצ
ליצאה כ"חא הנהו ...ה"עב שרפנש המ לכו ע"יבא כ"חאו ס"אה תומלוע ארב הזה
והומכ רחא הז ךותב כ"חאו לולח כ"ג אוהו עיקר ןיעכ 'א לוגיע הזה ללחה ךות ורואמ
םוקמ ראשנו ףיקמו ימינפ רוא םהל היהו ,ןח יעדוילו םיניבמל עודיכ הז ךותב 'ז דע
לכיה ,ו"חרל "םייח ץע" ןייע) "הז ןבהו ןושארה רודיכה ןיבו ףוס ןיאה רואה ןיב ,יונפ
.(א רעש ,א

.וז הטיש ללכישו ןביל י"ראהו ,"ףוס ןיא"ה לע ק"מרה רבכ רביד ונרמאש יפכ

:תוטשפ רתיבו רוציקב איה הנהו

אלו ןימלע לכ אלממ היה ףוס ןיאה ,דבלב לודגה ומשו אוה היה םלועה ארבנ אלש דע"
םצמצ כ"חאו (ע"יבא :רוציקב) הישע האיצי האירב תוליצאב ורוא תולגתהל םוקמ היה
"םהילע ורוא תולגלו הלאה תוחוכה יוליגל םוקמ תתל ידכ ,ומצע תא לוכיבכ ףוס ןיא
.(ע"יבא לכיה ,םש ןייע)

יוק ןיאתת ןיגרדל ןיאליע ןיגרדמ ףוס ןיאמ םרוא םילבקמ ונרכזהש "םילצאנה תעברא לכ"
ארחא ארטסמ וא אד ארטסמ תוחוכב םילעפנ םילעופב תכשמנ הנוילעה העפשהה וא הרואה
...תילכתו ץק ןיאל םיפוצרפו תורוניצ י"ע םיחודה תוחוכו םיכשומה תוחוכ -

.וללה םיגשומה לכל םייטסימו םיאלפנ תומש - הרוטלקמונ איצמה י"ראה

ןוקית רבד לע ותרות היונב הילעו "םילכה תריבש תרות" םשב השדח הטיש י"ראה רצי ןכ ומכ
.שפנה

רוקמ לע רבדמ אוהשכ רתויב םיניינעמ םירבדו "רהוזה" רפסב י"ראה אצמ וז הטיש ישרוש
התלעמו התגרדמ יפל המשנ לכו ןושארה םדאב וללכנ רצואב רשא תומשנה לכ :תומשנה
,םיניעמ ,ןיחומד תניחבמ ןהש תומשנ שי ךכיפל ."וירבאו האמדק םדא ילכב" םוקמ הל התנק
היבוברע האב ולש אטחה י"עו ןושארה םדאמ ץוצינ אוה המשנ לכ .'וכו םילגר ,םיינזוא
תוכלמ וא אבה םלועה .תופילק ןנשי הרוהט המשנב םגו אמטב רוהט ,ערב ברועמ בוט .םלועל
תדובעל וסנכנ תועורגה תומשנה .ןושארה םדא אטח קרומיש העשב אלא אובת אל ידש
,םיעורג םיקלח - תובוטבו ,םיבוט םיקלח םנשי תועורגב .לארשיל - תובוטהו םילוליג
תופילקה ןמ םישודקה תוצוצינה ולעיו ,האמוטה ןמ השודקה דרפתתש דע אובי אל חישמהו
...ומצע תא רהטיש לארשי י"ע השעיי הזו

שפנב ולגלגתי לארשי ינב תומשנש ,שפנ לוגלג ,םילוגלג י"ע םישענ תומשנה ףוריצו הרהטה
םתמשנב יכ ,םילגלגתמ םילודגה םיקידצה םג .תומשנה ילוגלגל ץק ןיאו המהב וא היח םדא
.'אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ' ,הפילק תבורעת הנשי

תוירטמיג י"פע ,םידוחייהו תוליפתה ,תווצמה ישעמ לש תונווכב םה י"ראה לש וישודיח
דחיימהו ןווכמה לע יקולאה עפשה תא תורוניצ י"ע ךישמהל ידכ ,םישודקה תומשה יפוריצו
.תוריבעה ישעמב תודלונה תופילקה תא ןקתלו

,לאטיו םייח יברל דוחייב ,וידימלתל ותרות יבור תא רסמ אלא ,םלש רפס רביח אל י"ראה
.ותעדמ םהילע ףיסוה המו וכרדמ לאטיו ח"ר לביקש םירבדה םה המ ,תעדל ונל השק ךכיפל

היה ,תבש ברעב םירהצה רחאל ,המדאה ינפ לע דרוי שדח ימימש רוא .רחבנה םוי אוה תבשה
,"ידוד-הכל" רישב הכלמה תבש ינפ תא לבקל תפצ תביבסבש תודשה לא הכולהת ךרוע י"ראה
יזר י"ראל הלגמ היה י"בשרו ,םהיתואטח לע ןידוותמ ויה םש ,יאחוי רב ןועמש 'ר רבק לע
.םיינחורל םדאה ייח לכ תא ךופהל ודיב הלע י"ראה .הלעמ לש הבישיב דמלש הממ ןיזרד
היה הליפתה תעשבו ,תורבקה תיב ללחב תופחרמה תומשנה תא האורש רמול ליגר היהו
תורבק לע חטתשהל וידימלת םע ךלה אוה :םירפסמ י"ראה לש ותומ לע .תומשנה םע דחייתמ
וללפתת יכ םכתא הווצאש יל וליג הפ םירובקה םיאנתה :וידימלתל רמאו ,ןוילטבאו היעמש
,םיטעומ םימי ירחאו ,וירבד תא וניבה אל םידימלתה לבא .תומי אלש ףסוי ןב חישמ לע
.ומצעל ןוויכש וניבה זא .רטפנ ,תפצב הפגמה הצרפ רשאכ

תומדו ותרותמ הבורב הקני כ"חא הדלונש תודיסחהו ,םעה ןומהל העיגה י"ראה תעפשה
.(י"ראה םשב הבושתה רעש "המכח תישאר"ו ב"פ "םידרח" רפס ןייע) ותוישיא

לאטיו םייח יבר
'רו ,הילטיאמ האצומ לאטיו תחפשמ .ויתועד ץיפמו י"ראה לש קהבומה ודימלת היה אוה
,םילבוקמה ןיב בשחנו ם"תס רפוס היה סירבלק ףסוי ויבא .ג"ש תנשב תפצב דלונ םייח
.תופי תודגאו תונויזח םיאלמ לאטיו םייח 'ר לש ויתודלות .סירבלק לש ןיליפתה ונל םיעודיו
ןיעמ אוהש ,("די-בתכ"ב ותוא האר א"דיח ברה) היפרגויבוטבא ,"תונויזחה רפס" בתכ אוה
ןיידע ירומ אבא תויהב :רפסמ לאטיו םייח יבר .רבחמה תדיל ינפל םייתנש ליחתמ אוה .ןמוי
י"אל ךליל דיתע התא :ול רמאיו יזנכשא םייח 'ר ומשו ורודב לודג ח"ת ולצא חראתנ ,ל"וחב
היהי אלש לודג םכח היהי אוהו ,ימשכ ,םייח ומש תארקו ,ןב ךל דלוי םשו ...םש ןוכשלו
ג"שה" תנש התייה הנשהו יתדלונ ,י"אל ירומ אבא אבש םינש יתש ירחא .ורודב ותומכ
תשרפ לע אצמי ד"כ ליגל עיגי רשאכ ,דיה תמכחב םכח ול רמא ד"י ןב היהשכ ."הריציל
םאו ,רומג עשר היהי הינשה ךרדב ךלי םא .םוניהיגל הינשו ןדע ןגל הכילומ תחא ךרד :םיכרד
.וילע תורפוסמ תודגא הברה דועו ;וריע ינב לכ לע האריבו המכחב הלעי - הנושארב

,םורד דצמ תפצל אוביש ,םכחמ המכח לבקי יכ ,תודיתע תחא השיא ול הדיגה ל"ש תנשב
לע ךולמל דיתע אוהש ,ול הרמאו םימה לע ןמש תופיט י"ע תודיתע ול הדיגה תרחא השיאו
ורמאו שא ידומע ינש הארו לכתסה ךא ,הרכה ילב בכש .ןכוסמ הלוח היה ד"סש תנשב .לארשי
.םלשנ אל ןדע ןגב ותיב ןינב יכ ,תומל ונמז ןיידע עיגה אלש ,םימשה ןמ ול

ח"ר םע לויטל עסנ י"ראהש ,תרפסמ תחא הדגא .י"ראה וברמ דומלל ליחתה א"לש תנשב
הכימס לביקש ,םירמוא שי .תרניכל הבורקה םימ ראבמ ותוא הקשה םשו תרניכה לע לאטיו
.הימיכלאב םג קסעתהו רתסנה תרותל רסמתה אוה לבא ,ךישלא מ"ר תאמ

.י"ראה וברמ לביקש תונווכהו "רהוזה" לע םישורד ,הלבקה יללכ "םייח ץע" ירקיעה ורפס

םלועל תואבו ערו בוטב תוברועמ תומשנה לכ :תומשנה תכשמה לע ותטיש דואמ תניינעמ
.ערה ןמ בוטה תא דירפהלו ןקתל

אבש ימ שיו לוגלג דוסב הזה םלועל אבש ימ שי .תומשנ שולש םיתש קידצב תורבעתמ םימעפל
ינב תמשנל יכ ,םלועה תומוא ןיבל םרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ .רוביעה דוסב
ילבכב תורוסא תודמועה תומשנה ןתואו תושודקה לארשי תומשנ תוגוודזמ םלועה תומוא
תואיצומו השודקה םוקמב תודמועה תומשנה ןמ תונוזינו השודק ןהילע תוכישממ תופילקה
לארשי םע הלוגה הניכשה םשמ אצת הפילקה ןמ תאצל תומשנה ןתוא לכ ולכישכו .םשמ ןתוא
.'חצנל תומה עלב' לש שוריפה והזו תוומה עלובי זאו

האור הלבקהש ,ךכ ידיל ואיבה ,"ןיבקונ ןיימ" ארוק אוהש ,תומשנה תכשמה ןיינעו םילוגלגה
םלועל ןתאיבו תוליצאה םלועמ תומשנה תאצ תביס איה ,ןירותסמ אלמ ןיינעכ ןיאושינה תא
הפוחה רדס רבד לע םיזמרו תודוס םיאלמ םינורחאה םילבוקמה ירפס ןכאו ;ןותחתה
.ותשאל שיא ןיב גוויזה השעמו ןישודיקו

םשב ול חתפיש ונממ שרדו ול אורקל החפה חלש םילשוריב לאטיו םייח 'ר בשישכ ,רפוסמ
אב ומצע תא ליצהל ידכו ולוקב עמש אל ח"ר ,ךלמה והיקזח םתסש תונייעמה תא שרופמה
.ךרדה תציפקב קשמדל םויה ותואב

.םעה ינומה ןיב םג ץופנו דואמ םסרופמ השודקו שנועו לומג יניינעב "השודק ירעש" ורפס
."לצנית תפצ קרו ברחת םילשורי ,ךפהית קשמד"ש ,ותאובנ העודי

,ותאווצ ומייק ותחפשמ ינבו וידימלת .ורבקב םזנגל הווצו וירפס תא םסרפל הצר אל אוה
רחאל דיה-בתכ תא ואיצוהו תוקספה ומצ ,יאלוזא םהרבא 'רו חמצ ףסוי 'ר ,י"ראה ירוג םלוא
.(וכרעב ,א םילודגה םש 'יע) ותומ רחאל םינש המכ ,"םולח תליאש" ושעש

וכלומ המלש
תוישיא לש יגארטה הצקו תימואתפה הרצקה ותעפוה ,םידוהיה ןיב וכלומ המלש לש ותולגתה
היה הז .הלואגה תעונתו םילבוקמה ימכח לע המוצע העפשה הריאשה ,וז המיסקמו האלפומ
םויה דע לצלצמ השעמה רופס .לארשי ימי ירבדב םיהומתהו םיאילפמה םירקמה דחא
.םתיווהכ ורק םירבדה ,הדגא וז ןיא םלואו ,הקוחר הדגא ןיעכ ונינזואב

תמו יח ,תטהול שפנ לעב ,ריעצ שיא ,ונילא אב קוחרמש ,דחא שיא םק ,וב םידמוע ונאש רודב
חולש ריצל ונל היה אוה .ונלש הירוטסיהה ינפ לע םויה דע האשינ ותרישו ,שודק רוביגכ
.הלואג יפוסכמו הייחתה ויז ימודמדמ תבכרומ התייה ושפנ .ויפב הלואגה תרושבו םימורממ
,תוליצא לש המלש הגיזמ התייה ושפנב ,ונממ וצרוק תומולחהש רמוחה ותואמ הצרוק איה
הנבה לעב ינש דצמו ;המוצע הרובג לעב דחא דצמ .בל ץמואו שפנ תוריסמ ,בל תובידנ
הרובג חור וברקב חיפה הכולמה רצחב םירצונה ןיב וכוניח .ירוטסיה שוחו תיטמולפיד
דוד לש תאירק ידי לע עפשוה ךכיפל .ומצע חוכב ומצע לארשי םע תא ררחשל הפיאשו
.ינבוארה

הז רודב ,התוא ברקלו הלואגה תא שקבל ,םינוילע תומלוע סורהל התצר ,םימורמל הגרע ושפנ
,םירפסמ ךכו .'לחיא ול ינלטקי ןה' תניחב ,ןידה תקדצהלו הענכהל ,םירותיול דומל םעה היה
:רמא ,םימשה יפלכ האחמ רותבו וילגר לע םק ,וינבו ותשא ול ותמש ,דרפסמ הלוג ידוהיש
"םימש יבשוי" לש םחרכ לעש ,הנמאנ עד ;יתד תא בוזעאש השוע התא הברה !םימלועה ןוביר
.היהא ידוהיו ינא ידוהי

םולחב םקציו הרובגה תרישו הלואגה תווקת ונדס לע עקרו הלואגה תא איבהל וכלומ הצר
הווקתה תא וב ולת הז רודב םילבוקמה לכו לאוג רותב לודגה ודיקפתב ןימאה אוה .דחא
.תיחישמה

.ב"צרב םשה שודיק לע תמו ,ךרעל א"סר תנשב דלונ ,קדצה רג וכלומ המלש וא ,סריפ וגויד
:"הנק תיח" ורפסב רפסמ וכלומ .וב קבדו ונממ בהלתנ ינבוארה דוד םע הנושארה השיגפב

ךלמה תיב רצחל ינבוארה דוד ר"רהומ דיסחה ליחה רוביגה שיאה עיגה רשאכ יהיו"
."תונושמ תוארונ תוארמ יתיאר הלילה םולחב ,לגוטרופמ

.ונממ טמתשמ היה ינבוארה םלוא ,ינבוארה םע שגפנ היה םויו םוי לכבש ,רפסמ אוה ןלהל

:םש ךישממ וכלומו

יכ ץראו םימש השוע ינפל דיגא תמאה ...ינחלש דוד ר"הומ יכ הנחמב הנירה יתרבעה"
."םשה י"פע םא יכ ,םדו רשב י"ע יתעסנ אלו יתלמ אל

לע םיאלפנ םירבד םיברב שרוד היה היכרותו הילטיאב .המרגותל חורבל חרכומ היה אוה
לכ המכחב גילפה ךיא אלפל היהש ,ורמא .והומכ עמשנ אלו .פ"עבש הרות לעו בתכבש הרות
הלגנה תרותב זא קסעתהש ,וראק ףסוי 'ר םע ןמדזנ םש ,לופונאירדאל אב כ"חא ;הקומע ךכ
.הלבקב םג קוסעל וילע עיפשה וכלומו ,דבלב

תפצל עסנ םילשורימ .ח"בלרה תא ריכה םש ,םילשוריב וכלומ תא םיאצומ ונא ט"פר תנשב
רבעשמ :תרפסמ הדגאה .לודג דובכ ול וקלח םהו בריב בקעי 'רו המוגרס ףסוי 'ר םע שגפנו
.ול תדעוימה תא הב אצמ אוה םגו הרובד ותב וב הבהאתה בריב י"ר תיב ןתפמ תא וכלומ
תשגרנה וחור ,תפצב בר ןמז ראשיהל לוכי אל אוה םלוא ,וסראתה בריב בקעי 'ר לש ותמכסהב
.האג שרפכ וסוס לע אמורב עיפוה ןמז רובעכ ,בחר הלועפ הדשל הקוקז התייה םיכ

ימור השבכנ 1527 תנשב :םילבוקמה ןיב הלואגל תווקתה תא וקזיח ינידמה םלועב תוערואמה
םילבוקמה ,זנכשאו דרפס תולייח ןיב וצרפ תומחלמ .ישימחה סולרק ילותקה רסיקה י"ע
היה הלא לכב ,"אבייחמד אתרק" ,אמור ןברוחו רפוכה רתול תעפוה לע םיזמר םג ואצמ
,ותראפתב הז ךרכ הארמל ובל שגרתה ימורל וכלומ עיגהב ,לארשי תעושתל תפומו תוא םושמ
אצוי היה ימורב ."?הדוהי ירעו םילשורי תא םחרת אל יתמ דע !תואבצ 'ה" :ללפתהו הכב
.רויפיפאה לצא סנכנו

י"ר לא וכלומ בתכש בתכמה תא גישהו ,וכלומ לע היציזיבקניאה ינפב ןישלה וניטנמ בקעי
וילע ןגהל לוכי היה אל רויפיפאה .השדחה אמור-םודא יפלכ ףוריח ירבד ויה וב ,קאצאטיאט
וכלומ תא ושגפ םיטעומ םימי רחאל םלוא ,דקומה לע לעוה שיא םייפלא לש להק ינפבו רתוי
דחא תא םש ומוקמבו ותוא ליצה רויפיפאה .יעיבשה טנימילק רויפיפאה ןומראב ךלהתמ
.םיעשופה

לארשי ינב לע ותעד יפל .ש תנשב תויהל הכירצ הלואגה יכ אצמו ץקה תא בשיח וכלומ המלש
.הלואגה תארקל עקרקה תא רישכהל ידכ ,םמצעמ ררועתהל

רסיקה תא םש שוגפל גרובשנגרל םיכלוה םהינשו ינבוארה דוד םע בוש דעוותמ אוה ףוסבל
,קורפשניגירמ ןמלסוי ףסוי יבר ןלדתשה ראבמש יפכ ,וז העיסנ לש תיתימאה הביסה .סולרק
דגנ שא לש ןיז ילכו חתות ילכב המחלמל תאצל הפוריא ימע תא סייגלו ררועל הצרש ,איה
םשו הבוטנמל והוכילוהו לזרב ילבכב רסאנ רסיקה לא ואובב .לארשי ץרא תא ררחשלו רגותה
עגר .העבשה וזיא רמאי אמש ודחפ יכ ,ויפב ןסר ומש והופרשש ינפל .םשה שודיק לע ףרשנ
לא בושל ול עיצה רשהו ,ויניש ןיבמ ןסרה תא ריסהל ךלמה תאמ הדוקפ האב ופרשה ינפל
םיתשו םירשע דע יתורענב יתכלהתה רשא לע" :הנע וכלומ םלוא ,ומצע תא ליצהלו תורצנה
תיב לא ,םיקולא לא בושת ישפנו ,יב ושע םכיניעב בוטכ התעו ;ףעוזו רמ יבל איהה תדב הנש
."התעמ זא יל בוט יכ ,הירוענב היבא

םוקיו טעמ דוע יכ :אבנמ היה ילרמ לבוקמה .ףרשנ אלש ונימאה םגו ורכזל בהלתמ היה םעה
םהה םימיב הילטיאב םיבר ונימאיו" :רפסמ ןהכה ףסוי יבר .ותמקנ תא םוקניו ורבקמ וכלומ
."ןיא וא םירבדה םינכה תעדל לכואו ןתיי ימו" :ףיסומו "הימשגב ארונ טלש אלו לצינ אוה יכ
הכלהתה תפצבו ,תפצב ותסורא תא שדקל ךלהש ונימאהו וירחא םיעוט ויה םיבר םידוהי
הראשנ הרובד .דחי התא דמולו ,הינפב שדקמ ,ותסוראל תבש ליל לכב אב היהש :הדגאה
.הייח ימי לכ ול הנמאנ

שדקל ינא םג יתיכז אלש לבח" :רמאו וב אנקתה ,וכלומ תפרש רבד לע וראק י"רל עדונ רשאכ
."וכלומ ומכ היסהרפב םימש םש

"ראופמה" רפסו "שדוק תחשמ ןמש" ,"ךז תיז ןמש" ,"הנק תיח" :םירפס העברא רביח וכלומ
.אביקע יברב םילבקמה ואצמ ותמשנ שרוש תא .דואמ ירלופופה

ץבקלא המלש יבר
ןב ףסוי יבר היה וז ריעב םינברה לודג .ךרעל ה"סר תנשב יקינולאשב דלונ ץבקלא המלש 'ר
קאצאטיאט ברה .וכלומ המלש 'רל רוסמו ורוד ימכחל שאר ,םסרופמ בר ,קאצאטיאט המלש
.תבשל תבשמ אלא תעצומ הטימב ןשי אל הנש םיעברא .ףוגיסו רעצ ייח ,רוהטו שודק ייח יח
עדי אלו שממ הליל תוצחב םק היהו ,תויולת וילגרו הבית יבג לע ןושיל וכרד היהש ,וילע ורמא
,יקינולאשב הבישיה שארב דמע אוה .ותריטפ רחאל ותשא ידי לע רבדה הלגתנש דע הזמ םדא
.ץבקלא לע ותעפשה התייה הלודגו ,הב דמל ץבקלא םגש

אוה .ונתוחל שדקוהש ,רתסא תליגמ לע "יולה תונמ" ורפס תא ץבקלא רביח ט"פר תנשב
לע דמע אוה ,ושפנב ומחלנ רתסנהו הלגנה תרות .וכלומ לש ןירותסמה חורמו וברמ עפשוה
יד-ש תוזחמ הזוח לבוקמ וא ,השעמל הכלה ,תוארוה הרומ תויהל םא עדי אל ,םיכרד תשרפ
ץראל וכרדב .שדוקה ץראל ויעוגעג ובר םייתניב .הנורחאה ךרדב רחבו - םישודק דוסב אבו
הלוע ו"צר תנשב .הזל הז וברקתהו ,וראק ףסוי 'ר םש רג ןמז ותואב .לופונאירדאב בכעתה
םוסרפ השעש לארשי ץראב ןושארה לבוקמה היה אוה .תפצב בשייתהו ,ץראל םשמ ץבקלא
וסחיו םיבר םידימלת ינפל וז הרות שרוד היה תדחוימ הבישיב .רהוזה תשודקל םחלנו הלבקל
."שממ ותמשנ וב עיפשמ ,וריבחמ הרות דמולה" :רמוא היה אוה .ןבל בא סחי היה םהילא

עודי דוחייב ,ןירותסמה לע םה םג םידסוימה ,ויטויפו ותריש ידי לע דוחייב םסרפתה ץבקלא
רישה ."רהוזה"ו דמלתה לע דסוימה לארשי תוצופת לכב ותוא םירמזמש ,"ידוד-הכל" וריש
ויה םילבוקמה .הלואגה לע םיקזח םיעוגעגו תיתד תובהלתה אלמ ,בגשנ יטויפ ריש אוה
אלש םושמ ,ארזע ןבאו לוריבג ןבא ירישל דגנתהש י"ראה .ריעל ץוחמ תבש ינפ לבקל םיגהונ
תא ץבקלא רסמ ותנקז תעל .הליפתל הז רישב רחב - (הלבקה) המכחה רוא םהילע עפש
ץבקלא תא ובישחה תפצב .וסיג םג היהש ,וריבודרוק לודגה ודימלתל הבישיה שאר תרשמ
."תועובש ליל ןוקית"ה תא ןקית םג אוה .תואלפ שיאכ

"ידוד הכל" טויפה שארב ונא םיאצומ ד"מש תנש היצנוב סופדב ספדנש דרפס חסונ רודיסב
הנייהו רדרה י"ע תינמרגל םגרות "ידוד הכל" טויפ .ל"ז :תויתואה ףוריצב רבחמה םש
.יולה הדוהי 'רל תועטב ותוא וסחייש

ןבא המלש 'ר לע ,"הלבקה תלשלש" לעב ,אייחי 'ן הילדג 'ר י"ע תרפוסמה הדגאה התוא
ורפסב רבונדייק שריה 'ר י"ע תרפוסמ - ותמכחב אנקתנש םושמ ותוא גרה יברעש ,לוריבג
ותוא גרה דחא יברע :(המלשב המלש ףילחה הארנכ) ץבקלא המלש 'ר תומ לע ,"רשיה בק"
ריעה ישנא לכ והמתיו ,ןמזה ינפל החרפ הנאתהו ,הנאת לצא ונגב ורבקו ותמכחב ותאנקמ
.ותוא ולתיו הדוה חצורהו רבדה תביס תעדל שקב אוהו ךלמל ודיגיו

ימכח םע תירב תרכ רשא ,"יולה תירב" םג רביח .די יבתכב םירפס הברה וירחא חינה ץבקלא
.לארשי ץראל תולעל ותעדב היהש תעב לופונאירדא

הרא'גנ לארשי 'ר
הגרד ילעב ויה אל םלוא ,יקינולאשב הרישל שרדמ תיב ודסי םה ,המרגותב ויח םיררושמ המכ
,המוק רועיש לעב ןושארה ררושמה .ונגנול הידעסו וקרמז הדוהי :םהיניב םיעודיה .ההובג
לעב ,ןוילע דסחב ררושמ .ו"טש תנשב השמ 'ר ויבאל קשמדב דלונ אוה .הרא'גנ לארשי 'ר היה
.םינורחאה דרפס יררושמ לש ןורחא ץוצינ ,ליגר יתלב יטויפ ןורשכ

המהוב ייח בהא ,לבוקמ רשאמ ררושמ רתוי היה אוה .ןפוד אצוי ןיעמ היה םילבוקמה ןיב
.רתוי חתפתמ יטויפה ונורשכ היה ,תרחא הביבסב דלונ היה אלמלא .םייחה ןמ תונהיל הצרו
.ורא'גנמ תפצל אב ,דרפס ילוגמ יול 'ר ויבא יבא

ולש םייתדה םירישה .לארשי םע ןיבו םשה ןיב ןיסוריא ,"הבותכה" הפי ןומזפ בתכ ותורחבב
לארשי 'ר בשי ,ישישה םויב ,םעפ :רפוסמ "לארשי תדמח" רפסב ,הלבקה חורב םירודח
יכ ,ותרישל ןיזאהל ודרי תרשה יכאלמש הארש :רמא שודקה י"ראהו ,ויריש רשו הרא'גנ
:וילע רמא הנידומ יד הדוהי 'רו ,הלעמ לש אילמפב םתוא וררושיו ,םימשב תובושח ויתוריש
."...לארשיכ ,לארשיב םק אל"

ה-י" וריש עודיו "לארשי תורימז" רביח אוה .תימראב םינומזפ בותכל וילע עיפשה י"ראה
ללמוא היה םייטרפה וייחב .ולבקתנש תוליפת םגו לוח ירישו שדוק יריש רביח ."םלע ןוביר
ולפנתה ןמזה ותואב .ער לכב ילכלכה ובצמ היה זאמו ויבא וילע תמ א"מש תנשב ,דואמ
םיררושמו םירבחמ םג ריכה םשו ,קשמדל חרב אוה םגו וחרב תפצ ידוהי ,תפצ לע םיזורדה
וירחא םיננרמ ויה .להקה ינפב רישל התפתמו ןיי סוכ התוש ,רישל המבה לע הלוע היה .םיברע
'ר היה לודגה ודגנתמ .ומיזגה ויאנושו שלח יפוא קר ול היה ,ןוכנ הז ןיא ,םרב .עשר אוהש
,לאטיו םייח 'ר ול דגנתה ןכ ,הרא'גנ יריש תא רקיבו ררושמ היה אוה םג .הנזנול יד םחנמ
ויפו ,רכתשנ םגו ןיי התשו רשב לכאש" וא ,"םיריש רמזו עקרקב ועבוכ חינמ היה"ש :ורפסב
."הלבנ רבוד

העמשנ אל סירטל דעו יולה הדוהי 'ר ימימש ,"הימוה הנוי" יממע ריש בתכ הרא'גנ לארשי 'ר
:תירבעה הרישב תאזכ המינ

הלוג ריש / ףועת םינוא ןיאבו / הנגמב ףנכ שורפת / ףחרת הלזוג לע / הנקמ הדנ הנוי
הלעת / הואנ הללוהמ ריעל / ףפותסה הרחב / הליחתבכ הלובזב / ףסוכ הלהא / הלהא
.ףפותי ףות ודיבו / הודח חורב רישי זא / הוקת ריסא

בצמ לע דואמ םיירילו םיקומע םיעוגעג יריש רשו םילענ תונויערו הפי ןונגס לעב היה הרא'גנ
ןהבש ,דוסה ילעב ךרד יפכ ,ותרישב תואלפנ תונומת וניניע ינפל ריבעמ אוה .הלוגב םעה
ך"נתה ירחא הנושארה הרישה טעמכ יהוז .הבוהאו בהואל ולשמנ לארשי תסנכו ה"בקה
רחאל ,(אטשוקל ךומס) וססירבב רג המ ןמז .לארשי תמדאב םיצוענ הישרוששו ץראב הרצונש
.ותומ רחאל ותרשמ תא לבק השמ ונב .ג"פש תנשב םש רטפנו הזע לש הברל הנמתנ ןכמ

.ורוד ינב והוניבה אל הרזומה ותוגהנתה תמחמ םלוא ,רשויהו בוטה למס היה הרא'גנ

טרפה לרוגב ףתתשה המכ דע תוארל רשפא םהב ,דאמ םיניינעמ םיבתכמ םג וירחא וראשנ
לע ואבש תורצהו תוריזגה לע םהב רבודמש ויבתכמ .םלוכ רעצב שיגרה ןידעה ובל ,ללכהו
דיסחה הדוהי 'ר לש תסנכה תיבב .בר ירוטסיה ךרע םהל שי הירוסבו י"אב םידוהיה
.ט"לש תנשב בתכנכש ,הרא'גנ לארשי 'ר תמיתחב ןיד קספ ואצמ ("הברוחה")

הניר הל יד ףסוי יבר
י"ע חישמה תא איבהל בשחו ץקה תא קחד אוה :הניר הל יד ףסוי 'ר לע רפוסמ ארונ השעמ
הדגאל ירוטסיה סיסב הל שיה .'וכו 'וכו תילילו לאמס תא רסאו תישעמ הלבק לש תולובחת
וריכזמ וריבודרוק השמ 'ר ,הז םשב םדא יח תפצב ,בויחב םינוע םידוהיה םירקוחה ?וז האלפנ
ףסוי 'ר תא איבמ אוה .םיירוטסיה םישיאו תומש םימושר הז רפסב ."תורודה ארוק" ורפסב
םה .הרא'גנ לארשי 'ר לש ויבא ,השמ 'ר לש ותפוקת ןב רותב הירכז ויבא תאו הניר הל יד
יח היה הניר הל יד םגש ןכתי ,י"ראה ןמזב יח הרא'גנ השמ 'רש םשכו תפצ ימכחל ובשחנ
הניר הל יד ףסוי 'ר לש ורבק תא םג ןייצמ "םילשורי יחבש"ב .ןכל םדוק דוע ילואו ןמז ותואב
תאצמנ ןדייל י"כב .ןודיצ י"ע םיה ךותל ומצע תא ךילשה אוה הדגאה יפל םלוא .תפצל בורק
הל יד עידיד ףסוי 'ר םכחה ןמ םימשה ןמ הלאשנש ,הבושת ילעבל תנקותמו השודק הליפת
.16 -ה האמה ןמ די בתכ ,ל"ז הניר

תועבשהב קסעתה םילבוקמה ןמ לודג קלח .חישמה תלואג תפוקתב יח הניר הל יד ףסוי 'ר
.הז ןפואב חישמה תא איבהל הצרו הסינש דחא םדא אצמנש יאדוו ,תומשבו

הרבנ המלש ,ימלשורי ידוהי היה רואל איצומה ,ריאמ הדוהי ודימלת י"ע בתכנ השעמה רופיס
הנושארה האצוהה .(ותד תא רימה כ"חאש םירמואו םילשוריל הלעו הילטיאב דלונ הרבנ)
אוה ןוכנ םאו .ךרעל ,הנש םישולשו םיתאמ ינפלמ איה רתויב הקיתעה האצוהה .ונידיב הניא
לש יגארטה ופוסו המיסקמה התלחתה ירה ,יבצ יתבש תפוקתב אלא המסרפתנ אל וז הדגאש
רזוח הרבנ ...המיה והוכילשיש הווצ יבצ יתבש םג .יבצ יתבש ישעמל שממ ןוימד םהב שי הניר
םירעשמ שי .והאיבי ומצעבו ודובכב םשהש ,לאוגה תאיב תווקת תא דבאל אלש ,ריהזמו
המסרופש םיזורחב המרדה איה תניינעמ .יבצ יתבשל ונווכתה הז רופיסבש ,הלא וירבדמ
.הניר הל יד ףסוי 'ר לש הזה ןיינעמה אשונה לע רענאפ רפוסה תאמ ,הרבעש האמה ףוסב

בלב הקומע הבזכאל המרגו הלשכנ תישעמה הלבקה תובקעב הדלונש תיחישמה העונתה
הפיקהש ,ריבכ ףונמ תלעב העונת ,תידיסחה העונתה האב המוקמב .םלועב םידוהיה ינומה
תולעב תוראופמ תולשוש ןכו תוידיסח תודסומ לש םישדח םיזכרמ ומק .המואה ןמ לודג קלח
תבהא הכותב התייה הפוצרו תיממע תיפוסוליפ העונת התייה וז .ידוהיה םלועב יממע רהוז
.ללכהו טרפה לש לארשי

רכנ תמדא לע ,תולגב םיצעונ הישרוש .לארשי ץרא לש רוהטה הריוואב הרצונ אל תודיסחה
הקיניה תא הקני ,ךפהל ,הלבקה .הלבקה תעונת לש ךשמה איה םלוא ,החתפתהו הדלונ
.תילארשיצרא הלוכ איהו .לארשי ץראמ תירקיעה