תישארה תיאבצה תונברה ןואטב


םירמאמ רחבמ

(םיקרפ 20) ןהכה םחנמ ברה ךרוע / וברחש הלוגב שדוקה תוליהק לע
דלישטור בקעי / "!אנ העישוה והו ינא" -תוכוסב תונעשוהה רדסל
ןיביי .ה.י / תיאנומשחה הכפהמה סנ