החפשמב םירבשמ

םילשוריב לודגה ןידה תיב רבח - יקסבוכייד המלש ברה

ס"שת רייא ,תויפלת תללכמ ,"החפשמ ידוקפת"


:רמאמה ןכות
תישארב רפסב החפשמה
גוז ינב ןיב םיסחי
גוזה ינב ןיב םיסכנה ףותיש
ןיאושינ תרגסמ אלל םייח
םידליל םירוה ןיב
םירומו םירוה תוכמס

הניא בוש השיאה .תודהיב תיסאלקה החפשמהמ הנוש תינרדומה החפשמה :תיצמת
השיאה תובוחב יוניש עבונ ןאכמ .גוזה ינב ינשל ךייש החפשמה שוכרו ,תיב תבשוי
.היתויוכזבו
.רוביצב העודי ,םירוה תוכמס ,החפשמה שוכר ,השיאה תויוכז : חתפמ תולימ


תישארב רפסב החפשמה
לש םרופיס תא ,םלועה תאירב רופיס תא רפסמש רפסה אוהש המל רבעמ ,תישארב רפס
רבודמ כ"דב .םירבשמב היוצמ רוד רחא רודש החפשמ לש הרופיס תא רפסמ ,המואה תובא
ךוסכסה .לבהו ןיק ,הוחו םדא ,ןושארה םדא ,ליחתנ םא .החפשמה יאצאצ ןיב םירבשמב
לש ורודל גילפנ ,וינב תשולשו חנ לש ורוד ןכמ רחאל .חצרב םייתסהש לבהל ןיק ןיב יגארטה
ירודל ךשמנ רבדה .םדא ארפ היהי לאעמשיש עבוק קוספה לאעמשיו קחצי ,וינבו םהרבא
תירצמה רגה ןב תא הרש התאר רשאכ .םיחא ינשכ םהיניב ודדומתה קחציו לאעמשי ,תורוד
ושעו בקעי לש םרופיס - ךשמהב .קחצי תא גרוה וליאכ ומצע תא השוע :י"שר שריפ "קחצמ"
רפס .האלה ןכו ,הרוכבב תוכזל הקבר ומיא תצעב בקעי אצמש ךרדהו הרוכבה לע ודדומתהש
ןיב םירבשמ לע ןאכ רבודמש ,ינייפוא לבא .החפשמה ךותב םירבשמב קסוע תישארב
.םירוהל םידלי ןיב רבשמ לע רבודמ אל .ולא םע ולא וטטוקתהש םיחא רמולכ םיאצאצה
ויה .הנוילעה הגרדמב בא דוביכב קחצי ויבא תא דביכ ,בקעי תא דואמ ןיעש ,ושע וליפא ,ךפהל
דוע לכ בקעיב עוגפל הצר אל ושע ,ויבא דובכב קסעש העשב שבל םתואש "תודומח ידגב" ול
.יח ונדועב ויבא תא רעצל אל ."יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי" רמאו ,יח קחצי

הגהנתהש רכזנ אל לבא ,בקעי תא תבהוא הקבר ,םיאצאצה ןיבל םירוהה ןיב רבשמ ןיא
אמאהו ,הז דלי ףידעמ באה ,תוחפשמב הרוקש ומכ ,בקעי תא הפידעה איה .ושע יפלכ תוסגב
.רחאה דליה תא

םדא .םמצע ןיבל םירוהה ןיב רבשמ ןיאו ,םהידליל םירוה ןיב רבשמ לע שגד ןיא תישארבב
וז .תעדה ץעמ הליכאב םדא תא הלישכה הוח .טטוקתהל המ לע טלחהב םהל היה הוחו
ול המרגש לע ,ןישוריגל הוח תא עבות היה םדא וליא .ןישוריגל הדבכנ הליע טלחהב התייה
תוגוזב םג .ןישוריג עבת אל םדא לבא .ןישוריג תעיבת ןאכ התיה ,התימ תורוד ירודל וערזלו
ןיב אלו הקברל קחצי ןיב אל ,הרשל םהרבא ןיב אל ,השיאל לעבה ןיב היעב תרכזנ אל ,םירחא
בקעימ לחר לש התעיבת אלא ,תישיא תודדומתה תרכזנ אל לחרל בקעי ןיב .לחרו בקעי

."יכונא התמ ןיא םאו םינב יל הבה"

םיקולא תחתה" הל הנע בקעי .האלמ םיאצאצ רבכ ול ויהש בקעי לא תורירמב הרביד לחר
הנפה קר אוה ,התא טטוקתה אל אוה ,לחר לש הבאכל ,הרעצל ןיבה בקעיש חינהל שי ."יכונא
.ה"בקל הליפת איהו ,הנוכנה תבותכל ץחה תא

.השיאל לעבה ןיב תובירמ אוצמל ןתינ אלש טעמכ ,ך"נתה ירפסב ךישמנ םא םג

ילבמ החפשמה לש דחא עטקל סחייתהל רשפא יא החפשמב םירבשמב םיקסוע רשאכ
:ולוכ שלושמל סחייתהל
גוז ינב ןיב םיסחי
םידליל םירוה ןיב םיסחי
םיחא ןיב םיסחי

החפשמב היעב רותפל ןתינ אלש טעמכו ,בל תמושת םיבייחמ וללה םיביכרמה תשולש לכ
םידוקדקל שיש תוכלשהה תאו הנבהה תא הזל ףרצנש ילבמ ,דחא דוקדוקל תוסחייתהב
.וללה תויעבה לע םירחאה

גוז ינב ןיב םיסחי
תא רידגנ םא .החפשמה ישאר ינש ןיב םיסחי לש הרורב תכרעמ התייה רבעבש ,םיעדוי ונחנא
תובוחה תולטומ ויה לעבה לע .םינפה תרש השיאהו ,ץוחה רש לעבה :םייטילופ םייוטיבב הז
ךלמ תב הדובכ לכ" ,השיאה וליאו .החפשמה תלכלכל גואדלו רודמ ,תונוזמ קפסל ;ץוחבש
השיאה תדובע תא םלגל הסננ םאש םיעדוי ונלוכ .םידליב ,תיבב לפטל היה הדיקפת ."המינפ
השיאה .לופיט רכש ארקנש גשומ הכלהב שי .תורשמ המכב רבודמ ירה ,הרשמ לש םיסופדל
םינוזיאה תכרעמב .תונוזמ וא רכש תלבקמ איה ןכ םא אלא ,םניחב תיבב לפטל תבייח הניא
רבודמ רשאכ .תיבב לפטל השיאה לש התבוחו ,שיאה לש תונוזמ תבוח שי ,השיאהו לעבה לש
קפסל באה בייח התואש תונוזמ לש הבוח קר שי .םהיניב תובוח ןיא רבכ ,ודרפנש גוז ינב ןיב
24 דליב עיקשהל אמאה הכירצש המ תא ףקשמ אל טלחהב הז .ףסכב דדמנ בוחהו ,וידליל
חוכל תאז םגרתנ םא .תותבש אללו תושפוח אלל ,תועש 24 לש האלמ הרשמ וז ,הממיב תועש
.תולפטמ 3 -ב םצעב רבודמ ,הדובע

רתוי ללוכ קושב הדובעה חוכ ןיידע .םירבג ומכ טעמכ תודבוע םישנ :בצמה הנתשה ונרודב
ומכ ,הדובעה חוכמ רתוי הובג זוחא תווהמ םישנ םיבר תועוצקמב לבא ,םישנ רשאמ םירבג
.םיפסונ םיטקפסא לע םג ךילשמ הז ןיינע .הארוהב

גוזה ינב ןיב םיסכנה ףותיש
יסכנ תניחבמ המצע תא האור השיאה .םיסכנ ףותיש לש גשומה חתפתה הנורחאה הפוקתב
.םהיניב תולפהל הביס םוש ןיא .לעבל רבד לכל הוושכ החפשמה

,םירבדה עבטמ .שוכרה תקולח תעצבתמ דציכ .ןוילעה טפשמה תיב וב קסעש "ילבב" קית
הוושב םיסכנה תא קלחל עירכה טפשמה תיב .לעבה לש ומש לש םימושר ויה םיסכנה ןמ קלח
אניד םאה - ףותיש תוכלה" ,ח"י 'ןימוחת'ב ירמאמב ךכ לע יתדמע .ףותישה תכלה פ"ע
.216-220 מ"ע ט"י 'ןימוחת'ב ןכו "אתוכלמד

:ןלהלדכ רמאמ ותואב יתבתכ
השיאה תא תוארל ,הרות ילודג לש תוחפשמו תוידרח תוחפשמב ללוכ ,השעמל גהונה"
,םירוגמה תריד לש ףתושמ םושירב אטבתמ רבדה .החפשמה שוכרב לעבל הוושכ
רחאל השיאל ףתושמה שוכרה תשרוהבו ,תידדה המכסהב שוכר לש הריכמו הינקב
הקלח לע רתוול השיאה השרדנ ,םהב םידדוב םירקמ ויה .לעבה לש וימי תוכירא
רצק ןמז לעבה תריטפ וא ינש גוויזב ומכ ,הרות ןיד יפל םישרויה תבוטל הלעב ןובזיעב
לע תכמסנה הנדמוא איה ףותישה תכלה יכ הרדגהל םיכסמ ינניא .ןיאושינה רחאל
ללוכ ,לארשי ינומא ימולש לצא םג לבוקמ ףותישה ןיינעש רובס ינא .םימעה תוקוח
האלמ הפתושכ ותשא תא האור ונתאמ דחא לכ .הארוה ירומו םינייד לש םהיתבב
תאש רתיב םירומא םירבדה .'ילש ךלשו ילש ילש' :רמול תעדה לע הלעי אלו ושוכרל
.דמולו בשוי לעבהו החפשמה תסנרפל תדבוע השיאה םהב ,םיידרחה םיגוחב ,זוע רתיו
לע הלעי אלש יאדוובו ,'אוה ךלש םכלשו ילש' :ותשאל רמול לעבה יואר םש אקווד
תכלה תא ושדיח אל טפשמה יתב .דבלב ול ךיישכ החפשמה שוכר תא תוארל ותעד
תמייקה תואיצמה תא ופקיש אלא ,הרות ןידל תדגונמה היגולואידיא ךותמ ףותישה
וטושפכ ,ליח תשא איה השיאה ןהבש ,תוידרחה תוחפשמב ללוכ ,החפשמה ייחב
גוזה ינב לש םתולעבל שארמ דעוימ שכרנש טירפ לכ וללה תוחפשמה לכב .ועמשמכו
".רתאו רתא לכל הנידמה גהנמ אלא םייוגה גהנמל רושק וניאו ,דחי

םיווש ,החפשמה יסכנ תניחבמש ,םיינברה ןידה יתבב הגרדהב םגו ,טפשמה יתבב גהונה ןכו
.החפשמה יסכנב המוד דמעמ םהינשלו ,םילעב םהינש .השיאהו לעבה

טפשמ תיב רבח דמע השארבש הדעווב יתבשי ,אמגודל .רחא ןוויכמ ,תויעב ררוע הז אשונ
,תינורקע הלאשב ונטבחתהו .גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוחל שדח חסונ תעיבקב הקסעש ןוילע
סחייתנ ךיא ,החפשמה יסכנב םיאלמ םיפתוש גוזה ינב ינשש החנה תדוקנמ םיאצוי םא
םג .תונוזמ :רתויב טלובה רבדה .השיאה לע תולטומ ןניאו לעבה לע תולטומה רתיה תובוחל
הניא השיאהו ,וידלי תאו ותשיא תא סנרפל לעבה תא םיבייחמ הכלהה םגו יחרזאה ןידה
,הדבכ דואמ הבוח וז .םאה לע תלטומ הניאו ,באה לע תלטומ תונוזמה תבוח .ךכב הפתוש
,השדח החפשמ םיקהל הווקמו שרגתהש םדא יפלכ םינוא ירסח םעפ אל םידמוע ונחנאו
ותשיאמ וידלי תא סנרפל םגו ,השדחה ותחפשמ תא סנרפל םג תקפסמ הניא ותסנכהו
הווש םיקלחתמ החפשמה יסכנ םא .תוגוע יתש תחא הגועמ תושעל דואמ השק .תמדוקה
השעמל ,וטנה תניחבמ לבא ,%50 לבקמ דחא לכ וטורבה תניחבמש םירבד לש םשוריפ ,הוושב
לבקמ אוהש דועב ,שממ וטנכ הלש וטורבה קלח תא תלבקמ איה .רתוי לודג השיאה לש הקלח
ןיא וז הדוקנב .דועו ,הבותכ רובע ,תונוזמ רובע שירפהל ךירצ אוה ונממ ולש וטורבה קלח תא
.יתכלה ןורתפ םהל אוצמל השקו ,ורצי םיינרדומה םייחהש תויעבה תחא וז ,הבושת

תוכז לע רתוול הנכומ התיה אל םהמ תחא ףאו ,םישנ ינוגרא לש תוחלשמ ונינפב ועיפוה
.םידדצה ינש לע הוושב ולטוי אלא ,לעבה לע תידעלב ולטוי אל תונוזמהש רמולכ ,תונוזמה
רבעב התיהש ,השיאה םצעבו ,םיווש גוזה ינבש ,םויכ יטפשמה בצמה תא הנשמ אל היעבה
.הניפל רתוי לעבה תא הקחד וז הדבועו ,ץוחה תרש הדימ התואב תויהל הכפה ,םינפה תרש
,םינפה תרש השיאה םויכ .השיאל ולוכ - םינפה חטשו ,לעבל ולוכ ךייש היה ץוחה חטש ,רבעב
אל רבכ ץוחה חטשו ,השיאל ראשנ םינפה חטש ,לעבה תניחבמ .ץוחה תרש הלודג הדימבו
.ולש ידעלב

ןאכ ןיא .ורבג גוזה ינב ןיב םיכוכיחהש ,ונימיב לחש יונישל תולודגה תוביסה תחא וז יתעדל
המ לכ הזל ףרצל רשפא .התרבחב תעגונ תחא תוכלמ לש בצמ אלא ,תויוכמס תקולח לש בצמ
םויכ םישנ ,לודגה םלועב אלא ץראב קר אל ,השיאה דמעמ תניחבמ תונורחאה םינשב הרוקש
אל הז ,דחא רתכב םישמשמ םיכלמ ינש רשאכו .םעפ וארנש הממ ןיטולחל הנוש ןפואב תוארנ
וא תושמש יתשש ךירצ .היעב הווהמ הז תיבב םג ,רדתסה אל הז ,חריהו שמשה םע םג .ךלוה
םויה ,רדתסה אל הז רבעב .ינשה םע דחא וטטוקתי אלו דחא רתכב דחי ושמשי ,םיחרי ינש
.וזכ הרוצב רדתסהל דומלל ךירצ

?תויוכמסה שוטשט לש העפותה םע תדדומתמ הכלהה דציכ :הלאש

ייח םייקל רשפאש ,רמול ןתינ הרצקב .הרצק הבושתל אלו האצרהל אשונ ,השק הלאש וז
,םייקה בצמב םג (רשפא יא ללכ םיכוכיח ילב) םילודג םיכוכיחל סנכיהל ילבמ םיבוט החפשמ
הוושה "ודגנכ רזע" םדאל שישכ .ןורסחל אלו ןורתיל אקווד םייקב בצמה תא לצנל רשפאו
להנל דומלל שי ,הלשמ העד הל שיו ,שוכרה תניחבמו תיטפשמ הניחבמ ,תוניחבה לכמ ול
ךירצ אל אוהש דומלל לוכי םדא .דחא רתכב שמשל םיכלמ ינש םילוכי .תודחא תלשממ
ויחאלו ורוזעי והערל שיא" ,םיינשל 'הלגעה תא םותרל' רשפא טלחהבו ,ידיחיה ליבומה תויהל
,טאל רתוי תצק ינשהו רהמ רתוי תצק דחא אלו ,דחי ךושמל םיעדוי םהינש םא ."קזח רמאי
.תפתושמה הלגעה תא דחי ךושמל דחאו דחא לכ לש תולעמה תא ולצני

לעב ןיב תובירמ ויה רבעב םג .םיינלבס תוחפ ושענ םישנאש ,אוה ונרוד לש םינייפאמה דחא
שישכ דחוימב ,החפשמה תומלש ןעמל ,האלה ךישמהלו גילבהל ודמל םישנא לבא ,השיאו
תומלש חבזמ לע םמצע בירקהל םינכומ תוחפ םהו ,תוחפ םיינלבס ושענ םישנא םויכ .םידלי
.ץצופתמ ןיינעה ,השיאל לעבה ןיב םייניצר םידוגינ םילגתמ רשאכש ,איה האצותהו .החפשמה

ןיאושינ תרגסמ אלל םייח
לש תרגסמב אלש תויחל םירחוב םיבר םישנו םישנא ,ןורחאה רודה תלחנ אוה םגש ,ףסונ רבד
עבטמו ,'רוביצב םיעודי' לש בצמ ,תרגסמ אלל ,לוע אלל ,םילבכ אלל םיפתושמ םייח ,ןיאושינ
םיאצוי רשא ,םירגובמ םגו םיריעצ םג םויכ תוארל ןתינ .תוחפ םיעיקשמ םג םה םירבדה
םיפידעמו ,('ודכו היסנפ ןדבוא לש םיילכלכ םיבושיח םנשי םימעפל) ןיאושינ לש תרגסממ
לש תרגסמל לובכ אל םדאשכ .ןיאושינ לש תרגסמב םילובכ תויהל ילב ישילשה ליגה תא להנל
ררחתשהל השקש תרגסמבו ,ומוקמ הזש רבדב עיקשמ םדא .תוחפ עיקשמ םג אוה ,ןיאושינ
ןיב תוביוחמ ןיאו ,םולש רמול הדווזמה תא רקובב זוראל רשפאש ,תרגסמ וז םא לבא .הנממ
,החפשמה רבשמב דבכנ חתנ ,יתעדל .םידרפנ הבירמ לכ לעו ,עיקשהל םינכומ אל ,ינשל דחא
.תובייחתה אלל ,דחיב םייח לש תינרדומה הנפואל סחיל ןתינ

םידליל םירוה ןיב
ןורקיע הז 'דליה תבוט' .םהידליל םירוה ןיב םיסחיה ,אוה שלושמה לש ינשה דוקדוקה
אל דליהש גואדל םג אלא ,תיזיפ הניחבמ קר אל איה 'דליה תבוט' לבא ,הכלהבו טפשמב לע
.ולש תימואלה תרגסמה תא דבאי

לארשי ,תונידמ האממ הלעמל הילע םימותחש דליה תויוכז רבדב תימואל ןיב הנמא הנשי
.םלוכ תא תבייחמ וזה הנמאה 2.11.91 ב ףקותל הסנכנ איהו 4.8.91 -ב הנמאה תא הרשא
:בותכ 13 ףיעסב ,אמגודל .ילע םילבוקמ םניאש םיפיעס םנשי

רוסמלו לבקל ,שקבל שפוחה תא לולכת תאז תוכז .יוטיב שפוחל תוכזה היהת דליל"
תרוצב סופדבו בתכב פ"עב תולובגב תובשחתה אלל ,אוהש גוס לכמ תונויערו עדימ
הפופכ ,היהתש לככ תאז תוכז תלעפה .דליה תריחב יפל ,רחא יעצמאב וא תונמוא
לש תויוכז לע רומשל ודעונו ,קוחב תולבגומש הלאכ ויהיש דבלבו ,תומיוסמ תולבגמל
תואירב ירוביצ רדס ,ימואל ןוחטיב לע רומשל ידכ וא ,בוטה םמש לע וא םירחא
".רסומה וא רוביצה

רוסא ,םהמ תדלוס הפיה שפנהש םירתאל עיגמו טנרטניאב שלוג דליה םא ,תוטושפ םילימב
תינתומ ,רסומה לע רומשל וזה הלבגההש םושמ ,הזה עדימה תא וינפמ םוסחל םירוהל
םידליל רוסאש רמואה שרופמ קוח היהיש ךירצ ."קוחב תועבקנה ולאכ ויהי םהש דבלבו"
םירתאה םה המ רידגהל ןתינ אלש םושמ ,היהי אלו היה אל הזכ קוחו ,וללה םירבדב תופצל
רסומב העיגפ ירה אלו .ולשמ םיכרע םלוס ול שי ,גוח לכ ,החפשמ לכ .רסומב םיעגופש
םג ,הצור אוהש המ לכ תוארלו אורקל לוכי דליה .רחא גוחל תיארנה וזכ ,דחא גוחל תיארנה
דחא ףא .הלילה ךות לא םילוחכ םיטרס תוארל ול קשחתמ םא ,ןושיל ותוא חולשל ןתינ אל
חקינ .10:00 העשב ןושיל םיכירצ םידליש עבוקה קוח ןיא דוע לכ ,ודעב עונמל לוכי אל
:14 ףיעס תא םג אמגודל

."תדו ןופצמ הבשחמ שפוחל דליה תוכז תא ודבכי תורבחה תונידמה"

,קחשל אלא ללפתהל הצור וניאש רמוא דליהו ,תסנכה תיבל ויבא םע ךלוה דלי וב בצמ ראתנ
תפסונ אמגוד .הרוסא ויפלכ היצקנס לכ הנמאה פ"ע .יתד תויהל הצור אל אוהש טילחמ אוה
:16 ףיעס איה
וא ,ותיב ,ותחפשמ ותויטרפב תיקוח יתלבו תיתורירש תוברעתהל ןותנ היהי אל דלי"
קוחה תנגהל תוכז דליל .בוטה ומשב וא ודובכב קוחכ אלש תועיגפל אל ףאו ,ותבותכת
."ותויטרפב תוברעתה דגנכ

לכ םע .הנמאב בותכל דגונמ ,תיב ירועש ןיכה םא ,וטוקליב וא דליה לש ונמויב שופיח לכ
תצק הנווכהל םימעפלו ,הנווכהל קוקז דלי לכ ,םימיוסמ תולובגל קוקז ,דלי לכ ,דליל דובכה
המ שי םירגובמל ןיידע ךא ,'םיריעצל ךייש םלועה'ש םיעמוש ונא .םירוהה לש הפיקת רתוי
לש הימונוטואב עגפיש רבד תושעל רוסא םירגובמלש ,תחוורה הסיפתהו ,םיריעצל רמול
.יל תיארנ אל םיריעצה

יונש םג ךא יזכרמ תויהל ךפה דליה תבוט אשונש ,תוארהל תואבה תודדוב תואמגוד ולא
.תועד יקוליח שי הילע םגו ,תדרפנ היגוס וז תינפוג השינע .תקולחמב

םירומו םירוה תוכמס
תישארב רפס ימי זאמ ,םינשה ךשמב םייוניש ולח אלו טעמכ ןאכ - םמצע ןיבל םידלי ןיב
וכישמי םא םג ,םידליהש ,גואדל םירומהו םירוהה תבוח .תומילאב ללוכ וטטוקתה םיחא
.םינבאבו םיניכסב תאז ושעי אל ,טטוקתהל

לש םבויח" :ותרתוכש רמאמ עיפוה ('מ ץבוק) 'פ"עבש הרות' ץבוקבו ,יחאל ןורכיז תרבוחב
םירומ לש םתוכמסב םג ,ראשה ןיב ,יתקסע םש ."תווצמו הרותל ךוניחב םירומו םירוה
תביוחמ םאה םגו באה לע ,םירוהה לע תלטומ ךוניחה תווצמ ,הרות ןיד יפל .ךוניח תווצמב
קסע אל ןיד תיב .ןיד תיב יחולש תניחבב םה .םירומה לש םדמעמ יבגל ,הלאשה תלאשנו
חקפל הבוח ול שי ןיד תיבש םשכו .חורהו תדה ינינע לכ לע הנוממ היה אלא ,טפשמ יניינעב קר
לע הבוח תלטומ סופורטופא תוכלהב ןכ ומכ .תוחילשה תא םיאלממ םירומה ךכ ,םירבדה לע
ומצע תא תוארל לוכי הרומה .ךוניח ללוכ ,דליה לש םיאשונה לכל גואדל סופורטופאה
אוהו םיאצמנ םניא םירוהה ןהב תועש ןתוא ,רפסה תיבב אוהש תועש ןתואל סופורטופאכ
.תיללכה תרגסמה תניחבמ תומוד םירומו םירוה לש תובוחה ךכ םושמו ,םמוקמ אלממ