?קדוצ אוה ילוא - ותשא תא הכמה לעב

ולרש לבוי ברה

הוקת חתפ רדסהה תבישי ,םיברה ת"ושרהלאש

,םולש
יניאש ןעוט אוה .יתוא הכמ ,םימש אריו הרות ןב ,ילעב .הארונ הקוצמ ךותמ ךל תבתוכ ינא
.הרות ןב לש השיא רותב ידיקפת תא תאלממ

ררחשמש ןפואב תיבה תא "קיזחהל" החילצמ ינניא יכ ,קדוצ אוהש השיגרמ ינאש איה היעבה
לבא ,רזועו סעכמ חתור אוה הרוק הזשכ .רוזעל ונממ תשקבמ ינא םימעפלו ,הרות דומלל ותוא
לבא ,וירבד תא לבקל הכירצ ינאו ,השוע אוהש המב קדוצ אוה ילוא .דומילב וב עגופ תמאב הז
?קדוצ אוה תמאב םאה .םידליה תאו יתוא סרוה אוה .תאזה הלפשהה תא לובסל הלוכי ינניא

הבושת

,הכרבו םולש
.תינורקעה המרב המ רבד םידקהל שקבמ ינא ,תעכ תושעל תבייח תאש המל סחייתאש ינפל דוע
שיא אוה ןיאו ,םימש תאריל טלחומ דוגינב לעופה שיא אוה .םימש ארי וניאו הרות ןב וניא ךלעב
אוה ותוא תרשל הכירצ יהשימ יכ בשוחש םדא ;הרות ןב וניא ותשא תא הכמה םדא .הרות לש
וזו "...בבל רבו םיפכ יקנ - ושדק םוקמב םוקי ימו 'ד רהב הלעי ימ" :רמא ונררושמ ;עשרו ןלצנ
תא .ושדק םוקמב םוקלו 'ד רהב תולעל יאשר אוה ןיא ןכ לעו ,בבל תורב הניאו םייפכ תויקנ הניא
רבדהש ןוויכ ,הרזע תשקבב רבודמ ןיא ,ללכבו .הרזע הצור תא םאו תרדתסמ ךניא םא המשא אל
תשוחת .דחאכ םכינש לע לטומה לועב וידחי תאשל ונממ העיבתב רבודמ .ךיילע לטומ וניא
.וילע עיפשהלו ותוא תוולל הכירצ איה ,ךפיהל .היואר הניאו תקדוצ הניא השח תאש המשאה

.הצריש רחא רבד לכ וא הרות דומלל ול רשפאל תבייח איה ןיאו ,הלעב לש תתרשמ הניא השיא
השיאל איה הלודג תוכז .ויחי םה דציכ וידחי םיטילחמ השיאו לעב ובש ףתושמ הנבמ אוה תיב
לש תישיא הטלחה םא יכ ,הנממ תאז שורדל לעבה לש ותוכז וז ןיא ךא ,דומלל הלעבל תתל
ךל םיעיגמ אל .וילע לטומ אוהש הממ רתוי ךיילע לטומ םידליבו תיבב לופיטה ןיא .השיאה
ךתא דחיב תונבל שקבמה לעב םע םירשיו םיבוט םייח ךל םיעיגמ ,ךפיהל םא יכ ,םירוסיי
.םכייח תא

:האבה ךרדב ימדקתת יכ עיצמ ינא ןכ לע
דחיב תונבל הצור תא יכ ול יראבתו ,וז הבושת ול יארת דימו וישכע םא יכ ,האבה םעפב אל .א
יאדובש יפכ הבהאבו תונידעב םא יכ ,ול ירמאת תוצרפתהב אלו סעכב אל .ףתושמ תיב ומע
תכלל ףא ילואו ,וישכעו ןאכ שדחמ ליחתהל ול יעיצת .םכתיב תא םתמקהש םויב םכיניב התייה
תנווכתמ תא ןיא יכ רורב היהיש ךירצ .ולא םירבד ול רמאיש ידכ ,וילע ךמוס אוהש ברל וא לופיטל
.תומילא לש ץרפ ,תחא םעפ ולו ,לובסל

תונפל ,עגרל ולו ,יססהת לא ,תוצרפתהל איבי ףא ילואו ,ליעוי אל רבדה ,םולשו סח ,םא .ב
םילשוריב תויתד תוכומ םישנל זכרמל לכ םדוק תונפל יאדכ .ךל רוזעל םילוכיש םימרוגל
םישנל עייסל ומתרנ ולא תוקידצ םישנ .בלש רחא בלש ךל הנרוזעת ןה .(02-6555744/5)
.וקשוע דימ קושע ליצהל ידכ ךומכ

םילמגנש םירבג שי .םירבדה תויהל םיכירצ ךכ יכ וא ,המשא תא יכ בושחל יתפתת לא .ג
הלודג הבושת תושעל ךירצ ךלעב .בר םע החיש וא לופיט םירבוע םהש רחאל וז תוגהנתהמ
.וכרד לכ לע

תיעשרו תירקש תואיצמ עונמל ידכ ,הלדה יתלוכי תדימב ,תורחא םישנ תושרלו ךתושרל דומעא
.וז

בושחל אל יאדובו ,ןדגנ תומילאל ןפוא םושב םיכסהל אל םישנה לכל תונפל וז תונמדזה לצנמ ינא
ורבח לע די םירמה לכו ,תועשר לש ךרד םא יכ ,הרות לש הכרד הניא וז .הרות לש הכרד וז יכ
תושגר ומצעל סחייל ןברקל רוסא .תומילא לש גוס לכב םא יכ ,דבלב דיב רבודמ ןיא .עשר ארקנ
םא - עויסל תונפל וילע תוהש אללו דימ .הל יואר אוה ןיאש ,םירוסיי תכסמ לוטיל ול רוסאו ,םשא
םיטרופמ םיאנתב אלא ,שדח ףד חותפל ול לא .םישנל עויסל זכרמל םאו ילאיצוס דבועל םא ,ברל
.לופיט לש םיוסמ גוס םיללוכה דואמ

יפ לע רוסא םישוע םהש רבדה יכ וניבי םיכמה םילעבה לכו ,ןתקוצממ םישנ רתויו רתוי הנאצת ךכ
םענ יכרד הרות לש היכרד .לואש ייחלו ןודבאל םתוא איבי אוה יכו ,יעבטה רסומה יפ לעו הרות
.םולש היתוביתנ לכו

.םולש ךל רשא לכו םולש ךתיבו םולש התאו