מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישצח. מצות טומאה של מת - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנצטוינו להתנהג בעניין טומאת מת כמו שצותה אותנו התורה עליו, שנאמר (במדבר יט יד) זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים.

משורשי עניין טומאת גוף המת
כתבתי בסדר אמור אל הכהנים במצוה (רסג) מה שיכולתי, וכמו כן קצת הדינים כמנהגי, וקחנו משם. ובמסכת אהלות יתבארו כל דיני טומאת מת [ה' טומאת מת פ''א].
ובסדר ויהי ביום השמיני במצות טומאת שמונה שרצים (מצוה קנט), תראה כתוב גם כן כי הרמב’’ן זכרונו לברכה יחלוק על הרמב''ם זכרונו לברכה שלא לחשוב כל דיני הטמאות בחשבון המצות, ונמוקו עמו.

המצווה בכל הספרים