מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתנג. להביא קודשים בבית הבחירה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

להביא אל בית הבחירה ולהקריב שם מה שנחייב נפשינו בחטאת ואשם ועולה ושלמים. ואף על פי שהבהמות ההן בחוצה לארץ, חובה עלינו להביאם אל המקום הנבחר, ועל זה נאמר (דברים יב כו) רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת. ואף על פי שבאתנו מצוה להקריב כל קורבן בבית הבחירה, כמו שכתבתי בסדר זה (מצוה תמ), אף על פי כן באה לנו מצוה מיוחדת על קרבנות חוצה לארץ.
וכן הוא בספרי: "רק קדשיך", אינו מדבר אלא בקודשי חוצה לארץ, "תשא ובאת", מלמד שחייב בטפול הבאתם עד שיביאם לבית הבחירה. ושם אמרו שזה החיוב הוא בחטאת ואשם ועולה ושלמים, ואפשר שנאמר, שנתייחדה לנו מצוה בקודשי חוצה לארץ להזהירנו עליהן מפני שהטורח בהן מרובה מבקודשי הארץ, שהן קרובים אל הבית יותר.

אבל הרמב’’ן זכרונו לברכה כתב, שבכל הקודשים בין בקודשי הארץ או של חוצה לארץ הכל מצוה אחת היא, ולא נעשם שתי מצות. ואף על פי שהאמת כי בספרי נדרש לקודשי חוצה לארץ, אין זה באמת ראיה לעשותן שתי מצות.

ובמסכת תמורה בפרק שלישי (יז, ב), דרשוהו זכרונם לברכה בעניין אחר, שאמרו שם "רק קודשיך" - אלו התמורות, "אשר יהיו לך" - אלו הולדות, "ונדריך" - זה נדר, "תשא ובאת" - יכול יכניסם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון כדי שימותו? תלמוד לומר ועשית עולותיך הבשר והדם, כדרך שאתה נוהג בעולה, כך אתה נוהג בתמורה, וכדרך שאתה נוהג בשלמים, כך אתה נוהג בולדי שלמים ובתמורתן.
כל עניין מצוה זו, כעניין מצוה ג' שבסדר זה (מצוה תמ), ושורש אחד לשתיהן, אין צורך להאריך בה הדיבור.

המצווה בכל הספרים