מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשירה. שלא לגלות ערות אשה ובת בתה - ספר החינוך

שלא לגלות ערות אשה ובת בתה. וכבר אמרנו שאיסור זה בנשואי הראשונה שנאמר (ויקרא יח יז) ואת בת בתה לא תקח וכו'. ולשון קיחה משמע לן לשון נשואין.

מדיני המצוה
מה שאסרו זכרונם לברכה לגדר זה בת בת בתה בלבד, ואם אם אם אשתו בלבד, ואם אב אם אשתו בלבד. כלל העניין של איסור אשה ובתה ובת בנה ובת בתה, כי התורה תאסר לאדם מלשא שש קרובות של אשתו מלבד האחות, שלוש למעלה, דהינו אמה ושתי זקנותיה, ושלוש למטה דהינו בתה ובת בתה ובת בנה, וחכמים הוסיפו עליהן גם כן לגדר שש אחרות, ארבע למעלה ושתים למטה, כי כן יאות העניין להיות בהכרח, כי שתי הזקנות גוררות ארבע אחרות לגדר להן, אבל בת בנה ובת בתה אי אפשר להן לגדר אלא שתים כמותן, והאם והבת אין להוסיף עליהן לגדר, שהרי יש נשים אסורות מן התורה למטן ולמעלן עין בדבר כי כן הוא בהכרח.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן.
והעובר עליה ושכב אשה ובת בתה שניהם נשרפים בחיי ראשונה, ואם מתה ראשונה שניהם בכרת במזיד, ובשוגג מביאין חטאת קבועה. ואם שכב את השניות היו מכין אותו מכת מרדות.

מצווה רו: מצוות לא תעשה, שלא לישא אשה ובת בתה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קטו] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשה ובת בתה.
שנאמר: "ואת בת בתה לא תקח וגו'" ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א', ופרק ב' הלכה ז', והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ג;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ז.

המצווה השל"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלצרור אשה ובת בתה.
והוא אומרו יתעלה:
"ואת בת-בתה לא תקח" (שם).

והוא בכרת ובשרפה אם היה מזיד;
ואם היה שוגג – מקריב חטאת קבועה.