מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הצ"ב ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלשחוט בעלי מומין לשם קרבן.
והוא אומרו יתעלה בבעלי מומין:
"לא תקריבו אלה לה'" (שם, כב),
ולשון ספרא:
"לא תקריבו אלה לה' " – משום בל תשחוט.

רפט. שלא נשחט בעל מום לשם קורבן - ספר החינוך

שלא נשחט בעלי מומים לשם קורבן, שנאמר (ויקרא כב כב) לא תקריבו אלה לה';
ולשון ספרא (אמור ז א) לא תקריבו משום בל תשחט. כל עניין מצוה זו, מפורש במצוה הקודמת לה. אבל אין לחשוב איסור זה עם הנוהגים היום, לפי שאין לנו מקדש בעוונותינו לשחוט שם קרבנותינו.

מצווה רפט: מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בעל מום לקורבן - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קפא] מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בעל מום לשם קרבן.
שנאמר: "עורת או שבור לא תקריבו אלה לה'" ויקרא כב, כב.

מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ב;
(עשה רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"א, שי"ב, שי"ג;
ועיין רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו'; והלכות אסורי המזבח פרק ב' מה הן המומין.