מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרכ"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו על עבודת הארץ בשנת היובל.
והוא אומרו בה:
"לא תזרעו" (שם, יא),
כמו שאמר בשמיטה: "שדך לא תזרע".

וכשם שאסורה בשמיטה בין עבודת הארץ בין עבודת האילן, כך היובל, ולפיכך אמר "לא תזרעו", בלשון כללי, לכלול הארץ והאילן.

וגם העובר על זה – לוקה.

שלג. שלא נעבוד הארץ בשנת היובל - ספר החינוך

שלא נעבוד הארץ בשנת היובל, כמו שנמנענו מעבודתה בשנת השמיטה. שנאמר ביובל לא תזרעו, כמו שנאמר (ויקרא כה יא) בשמיטה שדך לא תזרע. וכמו שהשמיטה נאסר בה בין עבודת הארץ בין עבודת האילנות כך היובל, ולפיכך אמר 'לא תזרעו' על הכלל יכלל ארץ ואילן.

משורשי מצות היובל כתבתי במצוה הקודמת מה שיכולתי.

דיניה
בעניין עבודת הארץ והאילנות, כמו בשביעית ובאם כסף תלוה (מצוה פד), כתבתי קצת מן העניינים לעורר לב הקורא על עניני המצוה כמנהגי, עין שם אם תחפץ בו.

מצווה שלד: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה ביובל - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רג] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה ואילן ביובל.
שנאמר: "לא תזרעו" ויקרא כה, יא.

מראי מקומות:
ספרי פרשת בהר ופרשת ראה; ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ב.