מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה העשרים ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר המוסת מללמד זכות על המסית.
ואפילו יודע לו זכות – אסור לו להזכירו ולא ילמד עליו זכות.
והוא אומרו יתעלה:
"ולא תחמל" (דברים, יג, ט).
ובא הפירוש:
ולא תחמול – לא תלמד עליו זכות.

תס. שלא ללמד זכות למסית - ספר החינוך

שנמנע המוסת שלא לטעון דבר של זכות על המסית ואפילו יודע לו זכות, ולא ילמדהו ולא יזכרהו עליו, ועל זה נאמר ולא תחמול.
וכן אמרו זכרונם לברכה (בספרי) לא תלמד עליו זכות.
וענינה, כמו האחרות שזכרנו בסמוך.

מצווה תסב: מצוות לא תעשה, שלא ללמד זכות על המסית - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רעא] מצוות לא תעשה, שלא ללמד זכות על המסית.
שנאמר: "לא תחמול עליו" דברים יג, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.