מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הי"ז ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו, שכל מלך היושב אצלנו על כסא המלכות יכתוב ספר תורה לעצמו
ולא ייפרד ממנו.
והוא אומרו יתעלה:
"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת" (שם יז, יח).

וכבר נתבארו כל דיני מצווה זו בפ"ב מסנהדרין.

מצווה תקב: מצוות עשה שיכתוב לו המלך ספר תורה - ספר מצוות ה'

(עשה רו) מצוות עשה שיכתוב לו המלך ספר תורה לעצמו.
שנאמר: "וכתב לו את משנה התורה" דברים יז, יח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף כ"א;
רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ז' הלכות ב'-ג', מלכים פרק ג' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ה.

תקג. שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו - ספר החינוך

שמצוה על המלך שיהיה על ישראל, לכתוב ספר תורה מיחד לו מצד המלוכה, שתהיה עמו תמיד ויקרא בו, מלבד ספר תורה אחר שמצוה עליו לכתוב ככל אחד מישראל, כמו שנכתוב במצוה האחרונה שבספר בעזרת ה’ (מצוה תריג).
ועל זה נאמר (דברים יז יח) וכתב לו את משנה התורה הזאת וגו'.

משורשי המצוה
לפי שהמלך ברשות עצמו לא יעציבהו אדם על מעשיו ולא יגער בו, ובשבט פיו יכה ארצו וברוח שפתיו ימית מי שירצה בכל עמו, על כן באמת צריך שמירה גדולה, וזכרון טוב יעמוד נגדו, יביט אליו תמיד למען יכבוש את יצרו ויטה לבו אל יוצרו. וזהו שאמרו זכרונם לברכה (סנהדרין כא, ב) יוצא למלחמה וספר תורה עמו, יושב בדין והוא עמו מסב לאכול והוא כנגדו. כלל הדברים, שלא היה זז מנגד עיניו אלא בעת שהוא נצרך לנקביו או נכנס למרחץ.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שספר תורה של מלך מצוה עליו להגיהו מספר העזרה על פי בית דין, כדי שיכוין על פי מעשיו ביושר.
ויתר פרטי דיני ספר תורה, אכתב אותם בעזרת ה’ במצוה אחרונה שבספר.
וזאת אחת מן המצות שאמרנו בתחילת הספר, שהם מוטלות על המלך לבד. ואין צורך לכתוב בה באיזה זמן היא נוהגת, שידוע הדבר שאין מלכות בישראל אלא בזמן שארצם בישובה, תחזינה עינינו במהרה בביאת הגואל, ומלך עלינו בתוכה.