ןפשה


.םירהב םיעלסה ןיב ןכושה םייח לעב אוה ןפשה

.(תוכורא הינזאש תבנראה ןמ לידבהל) תורצק ןפשה ינזא

.תואמטה תויחה ןיב הרותב רכזומ אוהו הרג הלעמ אוה ןפשה

.רתויב שימג ופוגו תורצק וילגר ,תונטק וינזא,רפרפא-םוח ועבצ

תירוחאה לגרב תימינפה עבצאהמ ץוח תונטק תוסרפ ויתועבצאל

.הוורפה תקירסלו דורגל שמשמ הז רפט .ןנושמ רפט תלעב איהש

לע תוזירזב ספטל ול תועייסמה תושימג תוירכ וילגר תופכב

.םיעלס

.םינוש םיצע ילעו םיבשעמ ןוזינ ןפשה

.תורובחב םייח םינפשה

.תחבושמו הכר הוורפ הנשי םינפשל


םדוקה ךסמל רוזח