שפנה תואירב


:איה רוסיאה תרטמ יכ ןעוט לאנברבא קחצי 'ר

,םילכאמה הרותה הרסא ןכלו .היאולחת תואפרלו שפנה תואירב שקבל"

תודילומו תלכשמה הרוהטה שפנה תא םיצקשמו םיבעתמ ויהש יפל

."גזמ עור םדאב םתושעב ,תוואתה לוקליקו תומיטא ישונאה גזמבםדוקה ךסמל הרזח


ףוגה תואירב

:ףוגה תואירבב הווצמה םעט תא ריבסמ ז"מק הוצמב ךוניחה רפס

ףוגה לעפתי םילכאמה יפל יכ םדא ינב ןיב םסרופמו רבדה עודיו"

,םויו םוי לכב דספנ הזה ףוגה רשב יכ ,ילוחב וא תואירבב

,בוטו אירב רשב וב הווהתי םיבוטה תונוזמה יפלו

.ךופיהב הווהתי לכאמה עור יפלו

,רחב רשא ומע ונחנא ונילע םילודגה לאה ידסחמ היה ןכ לעו

".תוער תוחיל וב דילומו ףוגה לא קיזמ לכאמ לכ ונממ קיחרהוםדוקה ךסמל הרזחהשודק

הרותה ןכאו ,השודק לש דוסי הב שי םירוסא תולכאממ תוענמה

.םירוסא תולכאמ םע רשקב השודקה ןיינע תא השיגדמ

ואמטת אלו ,ינא שודק יכ םישודק םתייהו םתשדקתהו"


(דמ ,א"י ארקיו) "ץראה לע שמרה ץרשה לכב םכיתושפנ תא


.ארובל תומדיהה יכרדמ הב שיו תורהטיהו תושירפ איה השודקה

:ונרופס ראבמ ךכו

,ויכרדב םתכלהו םכארוב תא םכריכהב םייחצנו םישודק ויהתש ידכ"

ורמשיתו ושדקתתשכ וגישת הז לכו ...ילא ומדתתש ידכ יתצפח הזו

; ל"ז םרמאכ תולכאמ ירוסיאמ

. "הברה ותוא ןישדקמ ,טעמ ומצע שדקמ םדא"םדוקה ךסמל הרזחרציה שוביכ

רחא םעט "חצנה תלאש לומ ונרוד" ורפסב ןתונ ל"ז טרב ןורהא ר'ד

:םירוסא תולכאמ רוסיאב

לכואל תשגל ךממ תענומו הרותה האב ."לוכאו ףוטח" ךל רמוא רציה"

...הליכאל ללכב רתומ ךינפלש ןוזמה םא םדוק קודבלילבמ

...םירוסאה תולכאמהמ אוה ילוא

האיבמ - היתשהו הליכאה רצי תא קפסל ךתשיג ידמ ,רמולכ

.ןוצרל רציה תא תכפוהה ,הקספהה התואל ךירוענמ הרותה ךתוא

ידיימה יולימה תעינמ םצע לבא ,דואמ הרצק ילוא איה הקספהה

יפל אלש םירבד תיישע םצעו תולאשה םצע ,רציה תושירד לש

- תעד לוקישו הקידב ירחא םא יכ ,רציה לש יעצמא יתלבה וצה

ורציש םדאה ןיב ידוסיו ינורקע ןפואב םילידבמה םה םה

".ורציב טלושה םדאה ןיבל ,וילע טלתשמםדוקה ךסמל הרזח