פרק יא
פרק יא, א
שפה אחת ודברים אחדים.
ב' במסורה. הכא. ואידך: והבלים ודברים הרבה (קהלת ה, ו). לומר שהרבו לדבר הבלים הרבה.
שפה אחת.
בגימטריא לשון הקדש.

פרק יא, ב
בנסעם.
ב' במסורה. הכא: בנסעם מקדם. ואידך: בנסעם מן המחנה (במדבר י, לד). זה הוא שדרשו רבותינו ז"ל (שבת קטז, א) אותו היום סרו מאחרי ה'. משל לתינוק שבורח מן הספר (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. ובתוד"ה פורענות (שבת קטז, א) בשם המדרש) פירוש בנסעם מקדם, שנסעו מקדמונו של עולם.

פרק יא, ג
איש אל רעהו הבה.
סופי תיבות: שלוה. מפני שלוה יתירה שהיה להם חטאו.
לאבן.
ב' במסורה. ותהי להם הלבנה לאבן. וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן (ש"א כה, לז) גבי נבל. מה להלן מיתה אף כאן מיתה, שיותר היה קשה להם מן המות כשנפלה לבנה מן המגדל.

פרק יא, ח
ויפץ.
ג' במסורה. ויפץ ה' אותם משם. ויפץ העם בכל ארץ מצרים (שמות ה, יב). ויפץ העם מעליו (ש"א יג, ח) גבי שאול. וזהו שאמרו חכמינו ז"ל ראוין אנשי מגדל ואנשי מצרים לפורענות אחת, ואלו נפוצו מן המגדל ואלו נפוצו ממצרים. וזהו ויפץ העם מעליו.
ויחדלו.
ב' במסורה. הכא: ויחדלו לבנות העיר. ויחדלו הקולות והברד (שמות ט, לג). מלמד שאף אלו נדונו בקולות וברד.

פרק יא, י
שנתים אחר.
שנים דסמיכי. שנתים אחר המבול. שנתים אחר הרעש (עמוס א, א). שגם במבול היה רעש גדול.

פרק יא, כט
שרה.
בא"ת ב"ש, בג"ץ שהיא בגימטריא יסכה. זה הוא רמז למה שאמרו חכמים זכרם לברכה (מגילה יד, א) יסכה זו שרה.

הפרק הבא    הפרק הקודם