פרק לג
פרק לג, ג
וישתחו ארצה שבע פעמים.
על שם כי שבע יפול צדיק וקם (משלי כד, טז) ולהעביר ז' תועבות בלבו (שם כו, כה).

פרק לג, ד
וישקהו.
נקוד למעלה שכיון לנשכו.
וישקהו בגימטריא לנושכיהו. דור חרבות שיניו (משלי ל, יד) שיניו בגימטריא עשו.

פרק לג, ח
מי לך.
ג' במסורה. הכא: מי לך כל המחנה. ואידך: ומי לך פה כי הצבת לך פה קבר (ישעיה כב, טז). עוד מי לך פה חתן ובניך (לעיל יט, יב). וזהו שיש במדרש (ב"ר עח, יד) שהיו כתות של מלאכי השרת פוגעין בעשו ובאנשיו ומכים בהם. וזהו מי לך כל המחנה, שהיו מכים בהם עד שהיו חוצבים להם קברים לקבור המתים וכשפגע בו וראה לו בנים ובנות אמר מי לך פה בנים חתן ובניך ובנותיך לא כך אמרת כשהיינו בבטן אמנו ומריבים על ב' עולמות שאתה היית בוחר בעוה"ב שאין בו פריה ורביה א"כ מי לך פה אלו הבנים.

פרק לג, ט
אחי יהי לך אשר לך.
בגימטריא זה הברכות. כאן הודה לו על הברכות.

פרק לג, י
כראות פני אלהים.
בגימטריא כשר שלך. שרמז לו שראה שרו וניצל ממנו.

פרק לג, יב
לנגדך.
ב' במסורה. ואלכה לנגדך. שתה עונותינו לנגדך (תהלים צ, ח). שעשו רצה לילך עם יעקב ואמר יעקב למה תלך עמי ותזכור עונותי שפשעתי נגדך וכשלא אהיה עמך שמא תשכח אותם.

פרק לג, יג
עלות.
ה' במסורה. דין. ואידך: בשמואל פרות עלות ב' פעמים (ש"א ו, ז. י). ובדוד מאחר עלות הביאו (תהלים עח, עא). ואידך: ובחיקו ישא עלות ינהל (ישעיה מ, יא). ארז"ל (עיין שוחר טוב ס"פ ע"ח) דוד המלך ויעקב היו מרחמין על הצאן והיו מרעין אותן במרעה רך. וזהו שכתב כאן עלות ובדוד מאחר עלות הביאו. ומה היו עושים כרועה עדרו ירעה (ישעיה מ, יא).

פרק לג, יד
שעירה.
ג' במסורה. אל אדוני שעירה. וישב וגו' עשו לדרכו שעירה (פסוק טז). ואידך: ועד ההר החלק העולה שעירה (יהושע יב, ז). ההר החלק זה יעקב שנאמר: (לעיל כז, יא) ואנכי איש חלק. העולה שעירה זה עשו, שנאמר (עובדיה א, כא) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. וזהו עד אשר אבא אל אדוני שעירה.
אבא אל אדוני שעירה.
סופי תיבות: אליה. אבא עולה ד'. רמז לאחר ד' גליות יבא אליה לפני בא יום ה' הגדול והנורא (מלאכי ג, כג) ואז, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו (עובדיה א, כא).

הפרק הבא    הפרק הקודם