פרק לה
פרק לה, ב
והחליפו שמלותיכם.
ונקומה ונעלה בית אל. רמז להא דאיתא בפרק קמא דשבת (י, א) רמי פוזמקי ומצלי.
ונקומה.
ג' במסורה. ונקומה ונעלה בית אל. שלחה הנער אתי ונקומה (להלן מג, ח). ונקומה עליה למלחמה (עובדיה א, א). שאמר יהודה בזכות ונקומה ונעלה בית אל שלחה הנער ונקומה. וכן באותו זכות ונקומה עליה למלחמה.

פרק לה, ה
ויסעו
ב' במסורה. חד ריש פסוק וחד סוף פסוק. ויסעו ויהי חתת אלהים. אלה מסעי בני ישראל לצבאותם ויסעו (במדבר י, כח). מלמד שהיו הדגלים נוסעין כעין מטתו של יעקב לומר מה כאן חתת אלהים על הערים אף להלן היו כל האומות יראים מהם.

פרק לה, יא
אני אל שדי פרה ורבה.
הוא שם של פריה ורביה כי נעלם שלו שי"ן דל"ת יו"ד עולה ת"ק כמנין אברים שבאיש ושבאשה.
גוי וקהל גוים יהיה ממך.
בגימטריא ירבעם ויהוא.

פרק לה, כט
זקן ושבע ימים.
ב' במסורה ביצחק ובאיוב (מב, יז) ששניהם היו צדיקים. וכן באברהם זקן ושבע (לעיל כה, ח). ובצדיקים נאמר כן לשבח וברשעים לגנאי, אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז (איוב יד, א).

הפרק הבא    הפרק הקודם