רד"ק למלכים א פרק טו


[טו, א]
ובשנת שמנה עשרה שנה -
לא ידענו למה נתעכב שנה אחת מלמלוך, שהרי רחבעם לא מלך אלא י"ז שנה ורחבעם וירבעם תחלת מלכותם בשנה אחת היתה.

ויתכן לפרש:
כי רחבעם נכנס בשנת שמנה עשרה ולא מנו אותה, לפי שלא השלימה ומנה אותה לירבעם כמשפט.

[טו, ב]
ושם אמו מעכה בת אבישלום -
להודיע כי אשה רעה היתה כמו שאומר למטה: אשר עשתה מפלצת לאשרה ובנה הלך בדרכיה.

[טו, ד]
ניר בירושלם -
כבר פירשנוהו למעלה.

[טו, ט]
ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא על יהודה -
מקצה שמונה עשרה שנה שמלך רחבעם כמו שכתבנו למעלה, ולא מנה אותם לרחבעם ומנה אותם לאבים בנו.

ויונתן תרגם:
וקצת שנת עשרים הרי שלש שנים לאבים.

[טו, י]
ושם אמו מעכה וגו' -
ולא היתה אם אסא אלא אם אבים אביו, כמו שכתוב למעלה ואם אביו קורא אותה אמו, כמו שכתוב: ותבאן אל רעואל אביהן.
וזכר לאסא אם אביו, בעבור שהיתה עובדת עבודת גילולים כמו שאומר: אשר עשתה מפלצת לאשרה ועם כל זה עשה אסא הישר בעיני ה' ולא נטה אחריה.

[טו, יג]
וגם את מעכה אמו -
טעמו למה שאמרו ויסר, אמר כי גם כן הסיר את מעכה אמו ואחר כך פירש איך הסיר אותה ואמר: ויסירה מגבירה, כלומר הסירה מהיות גבירה בעבור שעשתה מפלצת לאשרה.

ופירש מפלצת –
עבודת גילולים קראה מפלצת, שהוא לשון אימה ורעדה, כמו: פלצות בעתתני לפי שאימתה מוטלת על עובדיה.
וכן מזה הטעם נקראו אימים הגלולים כמו שאמר: ובאמים יתהוללו.

וישרוף בנחל קדרון -
שרף המפלצת והשליך האפר בנחל קדרון, כי עבודת גילולים אסורה בהנאה.

[יד, טו]
וקדשי בית ה' -
ר"ל וקדשי עצמו וחסר הנסמך, כמו: ושכורת ולא מיין וכן הוא בדברי הימים וקדשיו.

וכן תרגם יונתן:

וקדשוהי לבית מקדשא דה',

ובקצת ספרים:
וקדשו כתיב וקרי וקדשיו.

[טו, יח]
הנותרים באוצרות ה' -
לפי שלקח שישק מלך מצרים אוצרות בית ה' אמר: הנותרים, כי לא לקחם כלם.

[טו, כ]
אבל בית מעכה -
הוא אבל מים הנזכרת בדברי הימים.

ואת כל כנרות -
קבוץ כנרת.

וזה תרגום יונתן:
גינוסר והיא ארץ שמנה מאד.

ורז"ל:
הפליגו בספור שבח פירותיה, והקבוץ,
רצה לומר שהיו מקומות נחלקים וכלם היו שמנים.

על כל ארץ נפתלי -
כמו עם וכן: ויבאו האנשים על הנשים עם הנשים ובדברי הימים: ואת כל מסכנות ערי נפתלי.

[טו, כא]
וישב בתרצה -
ר"ל ישב לו בעירו, כי שם היה מלך כמו שכתוב למטה ולא רצה להלחם עוד עם מלך יהודה, כי בסוף ימיו היתה מלחמה זאת.

ויונתן תרגם:
ויתיב בתרעיתא,

תרגם:
בתרצה מן עשוק ורצוץ,
כלומר ישב לו ירא וחרד ורצוץ מפני מלך ארם.

[טו, כב]
אין נקי -
אפי' חתן, שנאמר עליו: נקי יהיה לביתו שנה אחת.

[טו, כג]
וכל גבורתו -
במלחמות ובכושיים.

חלה את רגליו -
מן רגליו.
וכן: הם יצאו את העיר מן העיר והדומים לו.

ובדברי רז"ל:
אין נקי - שעשה אנגריא לתלמידי חכמים ומפני זה נענש וחלה את רגליו, מפני שהעביד בעבודה זו תלמידי חכמים:

[טו, כט]
ויהי כמלכו -
בכ"ף.

[טו, לג]
בשנת שלש לאסא מלך בעשא -
היאך היה זה והלא מלחמה זו שנלחם בעשא עם אסא ובנה את הרמה היתה בשנת שלשים ושש למלכות אסא, כמו שאומר בדברי הימים ובעשא לא מלך אלא עשרים וארבע שנה ואם בשנת שלש לאסא מלך בעשא, הנה מת בעשא בשנת כ"ז לאסא, ואיך אמר כי בנה את הרמה בשנת ל"ו לאסא?!

אלא פירש בשנת שלש שהחל אסא להלחם עם מלכי ישראל ונלחם תחילה עם נדב בן ירבעם, ולשנת שלש מלך בעשא ונלחם עם אסא, כמו שאמר ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא כל ימיהם ומלחמה זו שעלה בעשא ובנה את הרמה היתה בשנת כ"ג למלכות בעשא, שהיא שנת ל"ו לתחילת מלכותו של אסא והיא שנת כ"ה או כ"ו למלחמת אסא, כי שנה שנייה של נדב בן ירבעם מנה אותה ג"כ לבעשא, כי לא שלמה לו השנה ועשר שנים ששקטה הארץ בתחילת מלכות אסא כמו שאומר בדברי הימים, לא מנה אותם לנדב בן ירבעם ושתי שנים מהם היו בימי ירבעם ושמנה השנים לא מלך נדב על ישראל ואם מלך לא חזקה מלכותו ולא מנה אותם לו, ובשנה השנית אחר העשר שנים מלך נדב מלכות שלימה ונלחם עם אסא, וזה הוא ונדב בן ירבעם מלך ישראל בשנת שתים לאסא, כלומר בשנת שתים לאסא למלחמותיו ובשנת י"א למלכו התחילו מלחמותיו וכל החשבונות שמנה בספר זה לאסא אינם לתחילת מלכותו אלא לתחילת מלחמותיו, והחשבונות שאומר בדברי הימים הם לתחילת מלכותו, וראיה לדברינו כי בחשבונות דברי הימים אומר למלכות אסא ובחשבונות זה הספר אומר לאסא.

ובסדר עולם אומר:
כי המלחמה הזאת שבנה בעשא את הרמה היתה בשנת ט"ז לאסא שנה אחת אחר מלחמת הכושיים ומנין ל"ו שאומר בדברי הימים הוא למיתת שלמה, כי כשנשא שלמה את בת פרעה בשנת ארבע למלכותו נגזרה גזירה שתחלק מלכות בית דוד, ל"ו שנה כנגד אותן ל"ו שנה שהיה שלמה חתן פרעה והיתה עתידה מלכות בית דוד לחזור בשנת ט"ז לאסא ששלמו ל"ו לשלמה, ומפני שקלקל אסא במלחמת בעשא ונשען על מלך ארם ושלח לו אוצרות בית ה' ולא נשען על ה', לא חזרה מלכות בית דוד והיתה חלוקה כשהיתה.

ולדברי בעל סדר עולם יקשה הפסוק שאומר בדברי הימים ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא והנה מלחמת אסא קודם ל"ה היתה לדבריו.


הפרק הבא    הפרק הקודם