ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק י


המשך סימן רלב
ולאחאב שבעים בנים בשומרון -
זה שאמר הכתוב: ה' שמעתי שמעך יראתי.
אברהם עשה רצונך נתת לו בן למאה שנה.
אחאב עובד אלילים הוליד שבעים בנים.
שרה עשתה רצונך נתת לה בן לתשעים שנה, (ג)
איזבל בת כומרים הולידה שבעים בנים. וכשם שהיו לו שבעים בנים בשומרון, כך היו לה ביזרעאל, וכל אחד ואחד היו לו פלטין של קיץ ופלטין של חורף, הדא הוא דכתיב: והכיתי את בית החורף על בית הקיץ.

וישימהו למחראות -
קורין אותו לשבח למוצאות.

ר' יהושע בן קרחה אומר:
למחראות כשמה, מפני שהוא גנאי לע"א.

ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות -
ומי אמר לו נבואה זו?
יונה בן אמיתי.

יהוא מלך על ישראל עשרים ושמונה שנה.
וכתיב: ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה'.
מאי גרמא ליה?

אמר אביי:
ברית כרותה לשפתים, שאמר: אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה.

רב אמר:
חותמו של אחיה השילוני ראה וטעה.


הפרק הבא    הפרק הקודם