רלבג למלכים ב פרק יא

[יא, א]
ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה -

הנה זה היה מאת ה' יתברך לכלות הזרע הבא מאת בית אחאב, כי הנותר שלא המית יהוא המיתה עתליה, עד שגם יואש בן בנה הוצרכה יהושבע בת המלך יורם למלטו ולהסתירו מפני עתליהו שלא תמיתהו; ולזה גנבה אותו ואת מיניקתו בחדר המטות שהיו שם, והסתירו אותו הוא ומניקתו, מפני עתליהו ולא הומת. והנה הסתירה אותם יהושבע בבית ה', כי שם היתה יושבת, כי בעלה היה כהן גדול; והנה החביאתם שש שנים, ואז היתה עתליהו מולכת על הארץ.

[יא, ד]
שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים -

הרצון באמרו לכרי, לכרים, והרצון בו, לשרים והם ראשי האבות לישראל, כמו שנזכר בספר דברי הימים. והנה הרצון בזה, שכבר לקח יהוידע שרי המאות לכהנים וללויים, ושלח בידם לראשי אבות ישראל, ולרצים שיבאו אליו, והנה הביא אותם אליו בית ה' וכרת להם ברית עם ה' ועם המלך, כמו שזכר אחר זה שלא יגלה סודם. והשביע אותם בבית ה' לעשות מצותו, להקים את בית המלך על כסא אביו, ואחר זה הראה אותם את בן המלך והוא יואש.

[יא, ה]
ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית -

השלישית מהאנשים אשר צוה יהוידע לשמירת המלך, הם מבאי השבת והם המשמר הנכנס לכהנים וללויים, והשאר ישתדלו בעבודת בית המקדש. וכבר זכר אחר זה כי שתי הידות ההם הם כל יוצאי השבת, והם משמר היוצא. ולזה יהיו השלישית מהם חצי באי השבת, כי כל יוצאי השבת הם שתי הידות.
והנה באר כי השלישית ישמרו משמרת בית המלך, שלא יכנס שם אדם יוכל להזיק למלך, והשלישית יעמדו בשער סור והוא השער המזרחי, שהיו טמאים בלתי יכולים להכנס שם. ולזה היה נקרא שער סור, כטעם: סורו טמא, ; ובדברי הימים נקרא שער היסוד כי הוא היסוד הראשון מהקדושה, והשלישית בשער שהוא אחר הרצים. והנה תשמרו את משמרת הבית בית מסח - והוא המקום שפרצו את בית האלהים בני עתליה המרשעת, כמו שזכר בספר דברי הימים.

ואולם שתי הידות באלו השלשה חלקים שזכר, הם כל יוצאי השבת, ושמרו את משמרת בית ה' בעבור המלך שלא ינזק על ידי עוזרי עתליהו.

[יא, ח]
והקפתם -

אצל המלך סביב איש כלי מלחמתו בידו, והנכנס מהזרים אל הסדרים והמערכות, שיהיו מסדרים שומרי המלך, יומת, כדי לשמור המלך תכלית השמירה; ואלו השומרים יהיו את המלך בצאתו ובבואו, כדי שלא יקרהו נזק.

[יא, ט]
ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת -

והנה לקחו מבאי השבת מחציתם לזאת השמירה, וכל יוצאי השבת, כמו שקדם. והנה לא הטריח יהוידע המשמרות האחרות לזאת השמירה.

[יא, י]
ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד -

רצה לומר, שהקדיש אותם המלך דוד.

[יא, יא]
על המלך סביב -

רצה לומר, אצל המלך סביב.

[יא, יב]
את הנזר ואת העדות
-
רצה לומר, הכתר. ואחשוב שנתן אצלו התורה שנקראת עדות שיקרא בה כל ימי חייו והיתה עמו כמו שנזכר בתורה.

וימשחוהו -
מפני מחלוקת עתליה הוצרכו למשחו, מצורף לזה שלא היה מפורסם מאד שיהיה בן המלך.

[יא, יג]
את קול הרצין העם -

רצה לומר, קול הרצין וקול העם.

[יא, יד]
עומד על העמוד -

רצה לומר, אצל העמוד.

[יא, טו-טז]
הוציאו אותה אל מבית לשדרות -

רצה לומר, הוציאו אותה בדרך שתהיה תמיד מבפנים לסדרים ולמערכות השומרים את המלך, כדי שלא תמלט ותנוס.

והבא אחריה המת בחרב -
רצה לומר, הנמשך אחריה לבא עמה תמיתו בחרב, כדי שלא יאספו אליה אנשים, ותחחזק מעט מעט. והנה שמו לה מקום לנוס אשר בחרו, ולזה באה דרך כניסת הסוסים בית המלך, ושם לא היתה יכולה לנטות אנה ואנה, והרגוה שם כי לא רצה הכהן שתומת בית ה'.

[יא, יז]
ויכרות יהוידע את הברית

הנה ראשונה כרת ברית בין ה' ובין המלך והעם שיהיו לעם ה', ואחר כן כרת ברית בין המלך ובין העם, שהוא יהיה להם למלך והם יהיו לו לעם.

[יא, יח]
ואת מתן כהן הבעל

אחשוב שהרצון בזה שֶהַנִתָּנִים לכהן הבעל[ והם שאר הכהנים שהיו עובדים שם עמו, הרגום כולם לפני המזבחות.

וישם הכהן פקודות על בית ה'

רצה לומר, שמִנָּה שם מנויים ופקודות, כדי עניינו מסודר בתכלית הסדור; והנה מענין אלו המנויים, העמדת המשמרות על ענינם הראשון.

[יא, יט]
ויבאו דרך שער הרצים

ידמה שזה השער היה נקרא כך מימי רחבעם, כי אז עשה רחבעם מנוים והפקידם אל תא הרצים.

הפרק הבא    הפרק הקודם