ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק יב


המשך סימן רלג
בן שבע שנים יהואש במלכו וגו' וארבעים שנה מלך בירושלים -
בשנת כ"ג ליואש בדק את הבית, הרי קנ"ה שנים משבנאו שלמה עד שבדקו יואש.

ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן ויזקן יהוידע וישבע ימים וגו'
כי עשה טובה בישראל -
משנולדה קללה בימי שלמה נולד יהוידע המתקן.

רבי אלעזר אומר:
בעליית בית המקדש היה טמון.

ר' שמואל בר נחמן אמר:
בתאים היה טמון.

אמר רבי:
נראין דברי ר' אלעזר בימות החמה, ודברי ר' שמואל בימות הגשמים,
אמר דוד: כי אתה תאיר נרי ביהושבע.
וה' אלהי יגיה חשכי ביהוידע.

אך לא יעשה בית ה' ספות כסף -
בעי מניה רב הונא מרב כלי שרת מהו שיעשו מקדשי בדק הבית, צרכי מזבח נינהו ומקדשי בדק הבית עושין אותו, או צורך קרבן נינהו ומתרומת הלשכה היו נעשין?
א"ל: אין נעשין אלא מתרומת הלשכה.

איתיביה: וככלותם הביאו לפני המלך (ולפני) ויהוידע הכהן את שאר הכסף (הנמצא בית ה') ויעשהו כלים לבית ה'?!
א"ל: דאקריך כתובי לא אקרייך נביאי: אך לא יעשה בית ה' ספות כסף מזמרות מזרקות וגו' וחזקו בו את בית ה'.
אי הכי קשו קראי אהדדי. לא קשיא, כאן שגבו והותירו, כאן שגבו ולא הותירו.

וכי גבו והותירו מאי הוי?
אמר ר' אבהו:
לב בית דין מתנה עליהם: אם הוצרכו - הוצרכו, ואם לאו יהיו לכלי שרת.

דבי רבי ישמעאל תנא:
כלי שרת היו באים מתרומת הלשכה, שנאמר: את (שאר) הכסף.

אי זו הוא כסף שיש לו שירים?
הוי אומר: זו תרומת הלשכה.הפרק הבא    הפרק הקודם