רלבג למלכים ב פרק טז

[טז, ו]
וינשל את היהודים מאילות

רצה לומר, שכבר השליכם וגרשם משם והוא אילת שבנה עזריה, כמו שקדם.

[טז, ז]
הקומים עלי
-
רצה לומר, הקמים עלי.

[טז, ט]
ויגלה קירה -

רצה לומר, שהגלה העם אשר בדמשק אל קיר.

[טז, יא]
ויבן אוריה הכהן -

רצה לומר, ויבנה אוריה הכהן את המזבח בעוד שהיה בא המלך אחז מדמשק, עד שכאשר בא מצאו בנוי.

[טז, יד]
ואת המזבח הנחשת אשר לפני ה' -

רצה לומר, שזה המזבח שבנה אוריה היה בחצר הכהנים עם מזבח הנחשת אשר לפני ה' - שבנה שלמה; והיה זה המזבח השני יותר קרוב אל פני ההיכל, כאלו היה מבין המזבח ומבין בית ה' אלא שלא היה, מכוון לפני הבית, אבל אצל ירך המזבח צפונה היה. ואפשר ששמהו לפאת צפון, להיותם עובדים לצבא השמים, והכוכבים הצפוניים הם היותר חזקים בפעולותיהם בזה העולם, לפי מה שסדר ה' יתברך מענינם, ולזה תמצא פעל השמש יותר חזק במזלות הצפוניים.

[טז, טו]
והנה קרא אחז המזבח ההוא אשר בנה מזבח הגדול, כי אולי היה יותר גדול השיעור, או מפני שהיה אצל מחשבתו יותר נכבד.

ומזבח הנחשת יהיה לי לבקר -
רצה לומר, כי לפעמים ארצה לראותו ולבקרו, להעלות עליו.

[טז, יז]
את המסגרות המכונות -

רצה לומר, המסגרות מסגרות המכונות. והנה הסיר מהם את הכיור, ועמד הכיור בזולת כנו, וכן עשה לכל הכיורות אשר שם. והים הסיר מעל שנים העשר הבקר אשר תחתיו ונתן אותו על רצפת אבנים.

[טז, יח]
ואת מוסך השבת אשר בנו בבית -

היה כמו אהל, לעמוד שם משמר היוצא עד הערב.

ואת מבוא המלך החיצונה הסב בית ה' -
הנה מפני יראתו ממלך אשור סתם מבוא ביתו מחוץ, והיו נכנסין בבית המלך דרך בית ה'.

[טז, כ]
ויקבר עם אבותיו בעיר דוד -

באר בספר דברי הימים כי לא הביאוהו לקברי מלכי בית ישראל.

הפרק הבא    הפרק הקודם