ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק יז


המשך סימן רלד
מה נשתנה הושע בן אלה שגלו עשרת השבטים בימיו?
אלא עד עכשיו הייתה עבודת אלילים קשורה ביחיד וקשה לפני הקב"ה להגלות את הצבור בעון יחיד, כיון שבא הושע בן אלה וביטל כל המשמרות כלן ואמר: כל מי שיעלה לירושלים יעלה ולא אמר הכל יעלו לירושלים, עליו הוא אומר: ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל, עליו עלה שלמנאסר - מפני ששמט קולר מצוארו ונתנו בצואר הרבים.

מכאן אמרו:

כל העושה מצוה ואינו גומרה מתחייב בנפשו. וקובר אשתו ושני בניו.

ויעד ה' בישראל וביהודה ביד כל נביאי (וביד) כל חוזה -
נביאי
כתיב,
רבי ור' נתן,
רבי אומר:

נביא אחד שחרית ונביא אחד בין הערבים.

ור' נתן אומר:
שני נביאים שחרית ושני נביאים בין הערבים.

אמר ר' יעקב מכפר חנן:
תשעים שנה עשה הקב"ה משלח בישראל כמנין ויעד.

ויהי בתחלת שבתם שם וגו' וישלח ה' בהם את האריות ויהיו הורגים בהם -
שלחו ואמרו: אדוננו המלך! הארץ ששלחתנו עליה אינה מקבלת אותנו והנה נשארנו מעט מהרבה.
שלח המלך וקרא לזקני ישראל, אמר להם: כל השנים הללו שחייתם בארצכם לא שכלה אתכם חית השדה ועכשו אינה מקבלת עבדי?!
אמרו דבר של עצה, אולי יחזירם לארצם.
א"ל: אדוננו המלך! הארץ אינה מקבלת נכרי שלא נימול ושאינו קורא בתורה.
א"ל: תנו לי מכם שנים וילכו וימולו אותם וילמדו אותם תורה, ודבר המלך אין להשיב, ושלחו את ר' דוסתאי בן ינאי ואת רבי סבא והיו מלמדים אותם ספר תורה בכתב נוטריקון והגוים האלה היו הולכים בחקות התורה ובחקות אלהיהים, שנאמר: ואת אלהיהם היו עובדים.
ועלה עזרא מבבל וזרובבל בן שאלתיאל ובאו עליהם השמרונים ק"פ אלף, התחילו בונים בההיכל, באדיין קמו זרובבל בן שאלתיאל -וכי שמרונים היו והלא כותיים היו?!
אלא על שם העיר נקראו שומרונים, ואז נדו את הכותיים ושלא יגייר אדם מהם.

ועוד שבקשו להרוג את נחמיה במרמה, שנאמר: לכו ונועצה יחדו - עד שבטלו מלאכת ה' שתי שנים והות בטילא וגו'.
מה עשו עזרא וזרובבל ויהושע בן יהוצדק?
קבצו את כל הקהל אל היכל ה' והביאו שלש מאות כהנים ושלש מאות תינוקות ושלש מאות ספרי תורות בידם ושלש מאות כהנים ושופרות בידם והיו תוקעין והלוים משוררין ומזמרין ונדו את הכותיים בסוד שם המפורש ובכתב הנכתב על הלוחות ובחרם בית דין התחתון ובחרם ב"ד העליון שלא יאכל אדם מישראל פת כותי.

מכאן אמרו:

כל האוכל פת כותי כאלו אוכל בשר חזיר, ואל יגייר אדם מישראל כותי ואל יהא להם חלק בתחיית המתים וחלק ונחלה וזכרון בישראל ושלחו את החרם אצל ישראל שבבבל, והם הוסיפו עליהם חרם על חרם והמלך כורש קבע עליהם חרם על חרם, שנאמר: ואלהא די שכין שמיה תמן וגו'.

ואנשי בבל עשו את סכות בנות -
אמר ר' יהודה:

אנשי בבל עשו את סכות בנות -
ומאי ניהו?
תרנגולת.

אנשי (נות) [כות] עשו נרגל -
ומאי ניהו?
תרנגול.

אנשי חמת עשו את אשימא -
ומאי נינהו?
ברחא קרחא.

העוים עשו את נבחז ואת תרתק -
ומאן נינהו?
כלב וחמור.

והספרוים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך -
ומאי נינהו?
הפרד והסוס.

אדרמלך -
דאדר ליה למריה בטעינא.

ענמלך -
דעני ליה למריה בקרבא.
אף חזקיהו מלך יהודה בקש אביו לעשות לו כן, אלא שסכתו אמו סלמנדרא.


הפרק הבא    הפרק הקודם