ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק ח


המשך סימן רלא
כי קרא ה' לרעב, -
אמר ר' יוחנן:
שלושה דברים הקב"ה קורא אותם בעצמו, ואלו הם:
רעב,
ושובע,
ופרנס.

רעב - כי קרא ה' לרעב.
שובע - וקראתי אל הדגן והרביתי אותו.
פרנס - דכתיב: ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה.
וגם בא אל הארץ שבע שנים.


א"ל רב נחמן לרב יצחק:
בהנך שבע שנים מאי אכול?
א"ל: הכי אמר ר' יוחנן:
שנה ראשונה אכלו מה שבבתיהם.
שניה אכלו מה שבשדות.
שלישית בשר בהמה טהורה.
רביעית בשר בהמה טמאה.
חמישית בשר שקצים ורמשים.
ששית בשר בניהם ובנותיהם.
שביעית בשר זרועותיהם.
לקיים מה שנאמר: איש בשר זרועו יאכלו - וזה בנה אשר החיה אלישע.

מפני מה נענש גחזי?

מפני שקרא לרבו בשמו.

סימן רלב
ויהי הוא מספר למלך (ישראל) את אשר החיה את המת -
אמר ר' לוי:
מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאין הקב"ה חפץ בקלוסו של רשע.
בתורה מנין?
דכתיב: ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא.

בנביאים?
דכתיב: ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת וגו' ואת האשה וזה בנה.
וכי לאחורי תרעא הוו קאי?!

רבנן אמרין:
אפילו הם בסוף העולם הטיסן הקב"ה והביאן, שלא יהא אותו רשע מספר בנפלאותיו של הקב"ה.

בכתובים?
דכתיב: ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך.


הפרק הבא    הפרק הקודם