ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק יט


המשך סימן ש
אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי -
אשר לא צויתי -
זה בנו של מישע מלך מואב, דכתיב: ויקח את בנו הבכור ויעלהו עולה על החומה.
ולא דברתי - זו בתו של יפתח הגלעדי.
ולא עלתה על לבי - זה יצחק בן אברהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם