ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק כד


המשך סימן שו
הראני ה' והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' וגו, הדוד אחד תאנים טובות מאד כתאני הבכורות - אלו צדיקים גמורים.
ושמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין?
תלמוד לומר: הדודאים נתנו ריח - אלו ואלו עתידין שיתנו ריח.

החרש והמסגר-
(כתוב ברמז ר"נ):


הפרק הבא    הפרק הקודם