ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק כו


המשך סימן שז
בראשית ממלכות יהויקים -
א"ר יוחנן בשם ר' שמעון בן יוחאי:
מאי דכתיב בראשית ממלכות יהויקים בראשית ממלכות צדקיה?
בקש הקב"ה להחזיר את כל העולם כלו לתהו ובהו בשביל יהויקים וכיון שנסתכל בצדקיהו נתישבה דעתו.

מיכה המורשתי -
(כתוב ברמז צ"ח).

וגם איש היה מתנבא -
(כתוב ברמז רצ"ח):

הפרק הבא    הפרק הקודם