ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק כז


המשך סימן שז
וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו -
(כתוב ברמז רי"א):

סימן שח
והיה הגוי והממלכה -
אתה מוצא כל אומה ששעבדה את ישראל, שלטה מסוף העולם ועד סופו, בשביל כבודן של ישראל.
בפרעה מהו אומר?
שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו - שהיה שליט מסוף העולם ועד סופו.

במלכות אשור מהו אומר?
ותמצא כקן ידי לכל ממלכות הארץ.

במלכות בבל מהו אומר?
והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנאצר.

במלכות מדי מהו אומר?
באדין דריוש כתב לכל עממיא.

במלכות יון מהו אומר?
ראבעה רישין לחיותא ושולטנה יהיב לה.

במלכות רביעית מהו אומר?
התאכול כל ארעא ותדושינה.
הא למדת,
שכל אומה ששעבדה בישראל ששלטה מסוף העולם ועד סופו.

בבלה יובאו ושמה יהיו -
ר' זירא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל.
דאמר ר' יהודה:
כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר: בבלה יובאו ושמה יהיו.

ור' זירא?
ההוא בכלי שרת כתיב.

ור' יהודה?
קרא אחרינא כתיב: השבעתי אתכם בנות ירושלים.הפרק הבא    הפרק הקודם