רד"ק לירמיה פרק לד

[לד, ד]
אך -
בזה תתנחם אף על פי שתגלה, לא תמות בחרב.

[לד, ה]
בשלום תמות -
אע"פ שנקרו עיניו, כיון שלא ימות בחרב וימות על מטתו ויעשו לו כבוד כמו שעושים למלכים זהו בשלום.

ורז"ל אמרו:
מהו בשלום?
שמת נבוכדנצר בימיו.

ובמשרפות -
כמו שהיו שורפים על מטתם בשמים וזנים מרוקחים, כמו שנאמר באסא.

ורז"ל פירשו:
מה היו שורפים עליהם?
מטתן וכלי תשמישן.

כי דבר אני דברתי -
כי זה הדבר אני דברתי אותו, לפיכך תדע שיתקיים.

[לד, ז]
אל לכיש ואל עזקה -
כמו על לכיש ועל עזקה וכמוהם רבים כמו שכתבנו.

[לד, ח]
הדבר, אחרי כרות המלך צדקיהו -
שבו להם מזה העון וכרתו להם ברית לקיים הדרור.

ובסדר עולם:
כי מה שאומר בספר יחזקאל ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' וישבו לפני היא שנה שביעית למלכות צדקיהו ואותה שנה כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלם לקרא להם דרור, פירוש להם לעבדים ולשפחות כמו שאמר: לשלח איש את עבדו וגו' ובא הכנוי טרם הידיעה, כמו: ותראהו את הילד והדומים לו.

[לד, ט]
לבלתי עבד בם -
בעברי ובעבריה
ואחר כך הוסיף באור ואמר: ביהודי אחיהו איש והוא כמו הפוך לבלתי עבוד איש ביהודי אחיהו וכן מקום שם קבר מקום קבר שם והדומים להם, שהמוקדם מאוחר.

[לד, יא]
ויכבישום -
כתיב ויכבשום קרי והענין אחד, אלא שזה מן נוסף וזה מן הקל.

[לד, יז]
הנני קורא לכם דרור נאם ה' אל החרב אל הדבר ואל הרעב -
כי כולם ישלטו בכם ולא יהיה לכם אדון שימנע אתכם מהם, כי חפשים תהיו להם.

לזעוה -
לזועה כתיב וקרי לזעוה והענין אחד ענין תנועה ותנודה, אלא שהאותיות הפוכות כמו כבש וכשב והדומים להם.

[לד, יח]
העגל אשר כרתו לשנים -
כן היא דרך כריתת הברית וכן ברית אברהם אבינו בין הבתרים.

[לד, יט]
שרי יהודה ושרי ירושלם -
שרי יהודה הם השרים אשר מן הערים מחוץ לירושלם ואמר אחר כך והסריסים והם שרי בית המלך.

[לד, כא]
העולים מעליכם -
כמו שכתוב בזה הספר למטה וחיל פרעה יצא ממצרים וגו' וישמעו הכשדים ויעלו מעל ירושלם.


הפרק הבא    הפרק הקודם