ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק לה


סימן שכג
ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר צוה יונדב אבינו -
מעשה באחד (שאמר) [שהקריב] קרבן מן בני (אם) שותה מים (היום), יצאת בת קול מבית קדש הקדשים ואמרה: מי שקבל קרבנותיכם במדבר יקבל קרבנותיכם בשעה הזו.

ר' יונתן אומר:
גדול הברית שנכרת עם יונדב בן רכב מן הברית שנכרת עם דוד, שהברית שנכרת עם דוד לא נכרת אלא על תנאי, אם ישמרו בניך בריתי - ואם לאו: ופקדתי בשבט פשעם, אבל הברית שנכרת עם יהונדב לא נכרת עמו על תנאי, שנאמר: כה אמר ה' לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים.

רבי יונתן אומר:
וכי גרים נכנסין להיכל?!
אלא היו יושבים בסנהדרין ומורים בדברי תורה.

ויש אומרים:
בנותיהם נשאו לכהנים והיו בני בניהם מקריבים על גבי המזבח.

ומנין לבני יונדב כבן רכב שהמה מבני בניו של יתרו?
שנאמר: המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב.
ומה אלו שקרבו עצמם כך קרבן המקום, ישראל שעושים רצונו של מקום על אחת כמה וכמה.


הפרק הבא    הפרק הקודם