רד"ק לירמיה פרק מ


[מ, א]
הדבר אשר היה אל ירמיהו -
הדבר הזה הוא מה שאומר בסוף כל הענין ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר ה' אל ירמיהו ולפי שאמר ואל ירמיהו היה דבר ה' בהיותו עצור בחצר המטרה, רוצה לומר שלא היה דבר ה' אליו עוד עד אחר כל הענין שמספר, אחר כבוש ירושלם וכן הוא פירוש הפסוק: הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם.

זה הדבור מתי היה?
אחר שלוח אותו נבוזראדן רב טבחים מן הרמה ואחר כל הענין שהולך ומספר בדבר גדליה עד סוף כל הענין.

ובדרש:
איזה דבר היה אל ירמיהו אחר שלוח אותו נבוזראדן?
הוא מה שאמר ושובה אל גדליהו זהו דבר ה' שהיה אליו, כי לא היה יודע לבחור אם ילך עם הגולה או אם ישאר ועודנו לא ישוב עד שהיה לו דבר ה' ואמר ושובה אל גדליהו.


מן הרמה -
כי ברמה נשאר נבוזראדן כשנכנסו שאר שרי בבל לירושלם, כי לא נזכר עמהם.

באזיקים -
האל"ף נחה ופי' טבעות כבלים שיאסרו בהם הידים.

[מ, ב]
ה' אלהיך דבר את הרעה הזאת -
כי שמעו מה שהיה מתנבא להם ירמיהו.

[מ, ג]
כי חטאתם -
כנגד הכלל, כמו שאמר האל למשה רבינו עד אנה מאנתם.

והיה לכם דבר הזה -
דבר הזה
כתיב, וקרי הדבר ופירושו: כמו שדבר ה' כן היה לכם.

[מ, ד]
הנה פתחתיך -
כשלקחו מתוך הגלות, אז פתחו מן האזיקים.

[מ, ה]
ועודנו לא ישוב ושובה אל גדליה בן אחיקם -
ועוד ירמיהו לא אמר לו שישוב הבין נבוזראדן כי דעתו לשוב ואמר לו: ושובה אל גדליה אחר שדעתך להשאר שוב אל גדליה ושב אתו.
או אל כל הישר בעיניך ללכת או עם גדליה במקום שהוא או במקום אחר שתבחר בארץ לשבת, שם לך עשה כרצונך.

ויונתן תרגם:
ואם לית את צבי למיתב ותוב לות גדליה בר אחיקם.

ארוחה ומשאת -
שניהם ענין מנחה והכפל רוצה לומר שני מיני מנחה

ותרגם יונתן:
מתנן ונבזבן.

[מ, ז]
אשר בשדה -
רוצה לומר בכפרים.

והחילים -
הם שברחו מפני הכשדים הנה והנה והקימו להם שרים להתנהג על פיהם.

[מ, י]
וקיץ -
פירש פירות הקיץ שמיבשים אותם כמו תאנים וזולתם והראשון וקיץ בשו"א הוי"ו, והשני וקיץ הרבה בקמץ הוי"ו.

אשר תפשתם -
שתפשתם אותה לשבת בם.

[מ, יד]
בעליס -
בסמ"ך.

[מ, טז]
אל תעש -
כתיב, אל תעשה קרי והענין אחד.

הפרק הבא    הפרק הקודם