ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק נ


סימן שלד
שה פזורה ישראל -
משולים כשה.
מה דרכו של שה לוקה באחד מאבריו וכלם מרגישים, אף ישראל אחד חוטא וכלם נענשים.

תני רבי שמעון בן יוחאי:
משל לשני בני אדם שהיו נתונים בספינה נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו.
אמרו לו חבריו: למה אתה עושה כך?
אמר להם: מה איכפת לכם, לא תחתי אני קודח?!
אמרו לו: מפני שאתה מציף עלינו את הספינה!
אף איוב אמר כן: ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי.
אמרו לו חבריו: כי יוסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק - אתה מספיק בינינו את עונותינו.

סימן שלה
פתח ה' וגו', -
ר' פנחס בשם ר' אושעיא:
אע"ג דכתיב: כי בו שבת מכל מלאכתו - ממלאכת עולמו שבת ולא ממלאכת רשעים וצדיקים, אלא פועל עם אלו ופועל עם אלו, מראה לאלו מעין דיגמטורי שלהם, ולאלו מעין דיגמטורי שלהם.

ומנין שפורענותם של רשעים קרויה מלאכה?
שנאמר: פתח ה' את אוצרו ויצא את כלי זעמו כי מלאכה היא לה'.

ומנין שמתן שכרן של צדיקים קרויה מלאכה?
שנאמר: מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך.


הפרק הבא    הפרק הקודם