ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק ז

המשך סימן רעו
ואתה אל תתפלל בעד העם הזה
(כתוב ברמז קנ"ח):

הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים -
מהו כוונים?
שהיו עובדים למלכת השמים וזו היא הכוכבת, שכל מי שהיה לו בית טרקלין היה חופר בתוך ביתו (ז) כוי קטנה והיו מכונים אותו כנגד המזרח, שכשתעלה הכוכבת יעמוד וישתחוה לה. אמר להם הקב"ה: החלפתם מעשה אבותיכם!
אברהם נטל את האש ואת המאכלת להקריב את יצחק בנו.
ויצחק היה טעון עצים לישרף לפני.
ושרה לשה ועשתה עוגות למלאכים.
ואתם החלפתם לע"א: הבנים מלקטים עצמים והאבות מבערים את האש וגו':

סימן רעז
ובנו במות התופת אשר בגיא בן הנם -
אמרו רבותינו ז"ל:
אע"פ שהיו כל בתי אלילים בירושלים, המולך היה חוץ לירושלים במקום מופלג.

וכיצד היה עשוי?

היה צלם והיה לו שבע קנקלין והוא לפנים מהם והיו פניו של עגל וידיו פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל מחברו, והיו מסיקין אותו מבפנים, שהיה חלול וכל אדם ואדם לפי קרבנו נכנס.

כיצד?
כל מי שהיה לו עוף, היה נכנס לקנקל ראשון ומקריב,
צאן לשני,
שה לשלישי,
עגל לרביעי,
פר לחמישי,
שור לששי,
ומי שהיה מקריב בנו, היו מכניסין אותו לשביעי והוא נושקו, ועל זה נאמר: זובחי אדם עגלים ישקון.
והיו נותנין את הבן לפני המולך והיה מסיק מבפנים, עד שהיו ידיו נעשות כאור ונוטלין את התינוק ונותנים אותו לתוך ידיו והיו מביאים תופים ומקישים בהם בקול גבוה, כדי שלא יהא קולו של נער יוצא ואביו שומע ומעיו הומים עליו.

ולמה נקרא שמו בן הנם?
שקולו של תינוק היה נוהם מכח האש.

דבר אחר:
שהיו העומדים נוהמים ואומרים: יהנה לך, יערב לך, יבסם לך, לכך נקרא: בן הנם:

קול ששון וקול שמחה -
א"ר חלבו:
כל הנהנה מסעודת חתן וכלה ואינו משמחן כאלו עובר בחמשה קולות, שנאמר: קול ששון וקול שמחה וגו'.

ואם משמחן מה שכרו?

אמר ר' יהושע בן לוי:
זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות, שנאמר: ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות, וכתיב: ויהי קול השופר.

ר' אבהו אמר:
כאלו הקריב תמידין, שנאמר: ומביאי תודה בית ה'.

רבי יוחנן אמר:
כאלו בנה חורבה אחת מחרבות ירושלים, שנאמר: כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה.


הפרק הבא    הפרק הקודם