רשי, יחזקאל פרק יאפרק יא, א

והנה בפתח השער וגו'. הם הם שאמר למעלה אחוריהם אל היכל ה', אלא שלא פירש שם מי היו וכאן פירש את שמות שנים מהם.

פרק יא, ג

האומרים לא בקרוב. יבאו דברי הנביאים עלינו. בנות בתים. אין לחוש להם אלא בנות בתים ושבת בתוכם כי לא נגלה מן העיר הזאת עד מותנו. היא הסיר ואנחנו הבשר. כשם שאין הבשר יוצא מן הסיר עד גמר בישולו, כך לא נצא ממנה עד שנמות.

פרק יא, ה

כן אמרתם. ידעתי כי זאת אמרתם שירושלים הסיר ואתם הבשר ואני אומר לכם כי לחללים שנתתם בה, היא לסיר שהם נגמרו בה אבל לכם לא תהיה לסיר לקלוט אתכם עד יום מיתה כי אתכם אוציא מתוכה. ומעלות רוחכם. העולה על דעתכם בוטר"א טלנ"ט בלע"ז.

פרק יא, ז

הוציא. כמו להוציא ולשוא בניתם הבתים כי בגלות תלכו האבות והבנים ואין יורש את הבתים.

פרק יא, ח

חרב יראתם. כשפניתם לעזרה למלך מצרים, כמו שנאמר בצדקיהו וימרד בו לשלוח מלאכיו למצרים (לקמן יז).

פרק יא, י

על גבול ישראל. בסוף הגבול והיא רבלה ארץ חמת היא אנטוכיא שם נשפט צדקיהו ביד נבוכדנצר כמו שנאמר בספר (מלכ"ב כה), שם שחט את בניו שם נקר את עיניו והיא סוף הגבול שנאמר במרגלים ובכמה מקומות עד לבא חמת (במדבר יג).

פרק יא, יא

לא תהיה לכם לסיר. המשמרת נתחיה עד גמר בישולם. ואתם תהיו בתוכה לבשר. שחותכו בתוכה ותשברו בתוכה כבשר בסיר ובתוך קלחת. אל גבול ישראל אשפוט אתכם. ולא בתוכה תמותו.

פרק יא, טו

אחיך אחיך. גלות שומרון וגלות יכניה. וכל בית ישראל. שהלכו בגולה. אשר אמרו להם. אשר אמרו עליהם יושבי ירושלים שלא גלו עם יכניה שהמליך עליהם נבוכדנצר את צדקיהו, ועתה גם הם משחקים על אחיהם שגלו ואומרים עליהם רחקו מעל ה'.

פרק יא, טז

למקדש מעט. לבתי כנישתא דאינון יתבין תניין לבית מקדשא.

פרק יא, יט

לב בשר. לב רך ונוח להכנע.

פרק יא, כא

ואל לב שקוציהם וגו'. ואותם אשר אל לב שקוץ ותועבות לבם הולך שנשארו בירושלים שלא גלו וטועים בעכו"ם ושקוציהם. דרכם בראשם נתתי. שאוציא עליהם חרב ושבי וילכו בגולה.

פרק יא, כב

וישאו הכרובים. לאחר שגמר דבריו אלי נסתלק.

פרק יא, כג

על ההר אשר מקדם לעיר. הוא הר הזיתים שהוא במזרחו של העיר וזה מסע שלישית.

פרק יא, כד

במראה ברוח אלהים. נדמה לי כאלו עכשיו הוא מחזירני מירושלים לבבל.

הפרק הבא    הפרק הקודם