ילקוט שמעוני, עמוס פרק ב


המשך סימן תקלט ואנכי השמדתי את האמרי -
אמרו רבותינו:
קשה היה סיחון כמגדל וקשה מכל הבריות (ולתוך) [ארוך] מכל המגדל ורגליו מגיעות לארץ, ואין כל בריה יכולה לעמוד מפניו.
מה עשה הקב"ה?
כפת שר שלו, שנאמר: ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת - והפילו ממקומו ומסרו לפני ישראל.

אמרו רבותינו:
קשה סיחון ועוג מפרעה וחיילותיו, וכשם שענו שירה על מפלת פרעה, כך ראויים לומר שירה על מפלתן, אלא שבא דוד ואמר עליהם שירה, שנאמר: למכה מלכים גדולים.


הפרק הבא    הפרק הקודם