רשי, שמות פרק טו

(א) אז ישיר משה -
אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה.
וכן (יהושע י יב) אז ידבר יהושע.
וכן (מלכים א' ז ח) ובית יעשה לבת פרעה, חשב בלבו שיעשה לה.
אף כאן ישיר, אמר לו לבו שישיר, וכן עשה, ויאמרו לאמר אשירה לה'.
וכן ביהושע, כשראה הנס אמר לו לבו שידבר וכן עשה (יהושע י יב) ויאמר לעיני ישראל.
וכן שירת הבאר שפתח בה (במדבר כא יז) אז ישיר ישראל, פירש אחריו עלי באר ענו לה. (מלכים יא ז) אז יבנה שלמה במה, פירשו בו חכמי ישראל שבקש לבנות ולא בנה.
למדנו שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה, זהו ליישב פשוטו.

אבל מדרשו אמרו רבותינו זכרונם לברכה:
מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה.
וכן בכולן חוץ משל שלמה, שפירשוהו, בקש לבנות ולא בנה.
ואין לומר וליישב הלשון הזה כשאר דברים הנכתבים בלשון עתיד והן מיד, כגון:
(איוב א ה) ככה יעשה איוב.
(במדבר ט כג) על פי ה' יחנו.
(שם כ) ויש אשר יהיה הענן.
לפי שהן דבר ההווה תמיד, ונופל בו בין לשון עתיד בין לשון עבר, אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול ליישבו בלשון הזה:

כי גאה גאה -
שנתגאה על כל גאה כתרגומו.

דבר אחר:
בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר ודם לעשות,
כשהוא נלחם בחברו ומתגבר עליו מפילו מן הסוס וכאן סוס ורוכבו רמה בים.
וכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו נופל בו לשון גאות, כמו:
(ישעיהו יב ה) כי גאות עשה.

וכן כל השירה תמצא כפולה:
(פסוק ב) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה.
(פסוק ג) ה' איש מלחמה ה' שמו, וכן כולם.

דבר אחר:
כי גאה גאה על כל השירות, וכל מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת, ולא כמידת מלך בשר ודם שמקלסין אותו ואין בו:
סוס ורכבו -
שניהם קשורין זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידין אותם לעומק ואינן נפרדין:
רמה -
השליך.
וכן (דניאל ג ו) יתרמא לגוא אתון נורא.

ומדרש אגדה:
כתוב אחד אומר רמה.
וכתוב אחד אומר (פסוק ד) ירה.
מלמד שהיו עולין לרום ויורדין לתהום,
כמו (איוב לח ו) מי ירה אבן פנתה, מלמעלה למטה:
(ב) עזי וזמרת יה -
אונקלום תרגם:
תוקפי ותושבחתי.
עזי כמו עֻזִּי בשור"ק.
וזמרת כמו וזמרתי.

ואני תמה על לשון המקרא שאין לך כמוהו בנקודתו במקרא אלא בשלושה מקומות שהוא סמוך אצל וזמרת, וכל שאר מקומות נקוד שור"ק.
(ירמיה טז יט) ה' עזי ומעזי.
(תהילים נט י) עזו אליך אשמורה.

וכן כל תיבה בת שתי אותיות הנקודה מלאפו"ם כשהיא מארכת באות שלישית ואין השניה בשו"א בחטף, הראשונה נקודה בשור"ק כגון:
עז עזי, רוק רוקי, חוק חקי, עול עולו. יסור עולו, כל כלו - ושלישים על כלו. (לעיל יד ז).

ואלו שלושה עזי וזמרת של כאן,
ושל ישעיה (ישעיהו יב ב).
ושל תהילים (תהילים קיח יד).
נקודים בחטף קמ"ץ.

ועוד אין באחד מהם כתוב וזמרתי אלא וזמרת, וכולם סמוך להם ויהי לי לישועה.
לכך אני אומר ליישב לשון המקרא, שאין עזי כמו עזי, ולא וזמרת כמו וזמרתי, אלא עזי שם דבר הוא, כמו:
(שם קכג א) היושבי בשמים.
(עובדי' א ג) שוכני בחגוי סלע.
(דברים לג טז) שוכני סנה.
וזהו השבח עזי וזמרת יה הוא היה לי לישועה.

וזמרת דבוק הוא לתיבת ה', כמו:
(שופטים ה כג) לעזרת ה'.
(ישעיה ט יח) בעברת ה'.
(קהלת ג יח) על דברת בני האדם.

ולשון וזמרת לשון:
(ויקרא כה ד) לא תזמור.
(ישעיה כה ה) זמיר עריצים.
לשון כסוח וכריתה. עוזו ונקמתו של אלוהינו היה לנו לישועה.

ואל תתמה על לשון ויהי שלא נאמר היה, שיש לנו כמה מקראות מדברים בלשון זה, וזה דוגמתו:
(מלכים א ו ה) את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב, היה לו לומר עשה צלעות סביב.
וכן בדברי הימים. (דברי הימים ב' י יז) ובני ישראל היושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם, היה לו לומר מלך עליהם רחבעם.
(במדבר יד טז) מבלתי יכולת ה' וגו' וישחטם, היה לו לומר שחטם.
(שם לו - לז) והאנשים אשר שלח משה וגו' וימותו, מתו היה לו לומר.
(שמות ט כא) ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב, היה לו לומר עזב:

זה אלי -
בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים:
ואנוהו -
אונקלוס תרגם:
לשון נוה.
(ישעיה לג כ) נוה שאנן.
(שם סה י) לנוה צאן.

דבר אחר:
ואנוהו לשון נוי,
אספר נויו ושבחו לבאי עולם.
כגון: (שיר השירים ה ט - י) מה דודך מדוד דודי צח ואדום, וכל העניין:
אלוהי אבי -
הוא זה וארוממנהו. אלוהי אבי, לא אני תחילת הקדושה, אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי:

(ג) ה' איש מלחמה -
בעל מלחמות.
כמו (רות א ג) איש נעמי.

וכל איש ואישך מתורגמין בעל.

וכן (מלכים א' ב ב) וחזקת והיית לאיש - לגבור:
ה' שמו -
מלחמותיו לא בכלי זיין, אלא בשמו הוא נלחם, כמו שאמר דוד (שמואל א' יז מה) ואנכי בא אליך בשם ה' צבאות.

דבר אחר:
ה' שמו אף בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו, אוחז הוא במידתו לרחם על ברואיו ולזון את כל באי עולם, ולא כמידת מלכי אדמה כשהוא עוסק במלחמה פונה עצמו מכל עסקים, ואין בו כוח לעשות זו וזו:

(ד) ירה בים -
שדי בימא. שדי לשון ירייה.
וכן הוא אומר (שמות יט יג) או ירה יירה או אשתדאה אישתדי.
והתי"ו משמשת באלו במקום התפעל:
ומבחר -
שם דבר, כמו:
(ויקרא טו ט) מרכב.
(שם ד) משכב.
(שמות יב טז) מקרא קדש:

טבעו -
אין טביעה אלא במקום טיט, כמו:
(תהילים סט ג) טבעתי ביון מצולה.
(ירמיה לח ו) ויטבע ירמיהו בטיט.
מלמד שנעשה הים טיט לגמול להם כמידתם, ששיעבדו את ישראל בחומר ובלבנים:

(ה) יכסימו -
כמו יכסום, והיו"ד האמצעית יתירה בו, ודרך המקראות בכך,
כמו:
(דברים ח יג) ובקרך וצאנך ירביון.
(תהילים לו ט) ירוין מדשן ביתך.

והיו"ד ראשונה שמשמעה לשון עתיד כך פרשהו, טבעו בים סוף כדי שיחזרו המים ויכסו אותן.
יכסימו אין דומה לו במקרא בנקודתו, ודרכו להיות נקוד יכסימו במלאפו"ם:
כמו אבן -
ובמקום אחר (פסוק י) צללו כעופרת.
ובמקום אחר (פסוק ז) יאכלמו כקש.
הרשעים כקש הולכים ומטרפין עולין ויורדין.
בינוניים כאבן.
והכשרים כעופרת, שנחו מיד:

(ו) ימינך ימינך -
שתי פעמים.
כשישראל עושין את רצונו של מקום השמאל נעשית ימין:

ימינך ה' נאדרי בכח -
להציל את ישראל וימינך השנית תרעץ אויב.
ולי נראה אותה ימין עצמה תרעץ אויב, מה שאי אפשר לאדם לעשות שתי מלאכות ביד אחת.
ופשוטו של מקרא ימינך הנאדרת בכח מה מלאכתה, ימינך היא תרעץ אויב.

וכמה מקראות דוגמתו:
(תהילים צב י) כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו.
(תהילים צד ג) עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו.
(תהילים צג ג) נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם.
(תהילים קטו א) לא לנו ה' לא לנו.
(הושע ב כג) אענה נאום ה' אענה את השמים.
(שופטים ה ג) אנכי לה' אנכי אשירה.
(תהילים קכד א - ב) לולי ה' וכו' לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם.
(שופטים ה יב) עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר.
(ישעי' כו ו) תרמסנה רגל רגלי עני.
(תהילים קלו כא - כב) ונתן ארצם לנחלה וכו' נחלה לישראל:

נאדרי -
היו"ד יתירה,
כמו:
(איכה א א) רבתי עם שרתי במדינות.
(בראשית לא לט) גנובתי יום:

תרעץ אויב -
תמיד היא רועצת ומשברת האויב.
ודומה לו וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשופטים (שופטים י ח).

דבר אחר:
ימינך הנאדרת בכח היא משברת ומלקה אויב:

(ז) וברב גאונך -
אם היד בלבד רועצת האויב, כשהוא מרומם ברוב גאונו, אז יהרס קמיו, ואם ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים, קל וחומר כששלח בם חרון אף יאכלמו:
תהרס -
תמיד אתה הורס קמיך הקמים נגדך, ומי הם הקמים כנגדו, אלו הקמים על ישראל.
וכן הוא אומר (תהילים פג ג) כי הנה אויביך יהמיון.
ומה היא ההמיה?
(שם ב) על עמך יערימו סוד, ועל זה קורא אותם אויביו של מקום:

(ח) וברוח אפיך -
היוצא משני נחירים של אף.
דבר הכתוב כביכול בשכינה דוגמת מלך בשר ודם, כדי להשמיע אוזן הבריות כפי ההווה שיוכלו להבין דבר. כשאדם כועס יוצא רוח מנחיריו.
וכן (תהילים יח ט) עלה עשן באפו.
וכן (איוב ד ט) ומרוח אפו יכלו.
וזהו שאמר (ישעיהו מח ט) למען שמי אאריך אפי.
כשזעפו נח נשימתו ארוכה.

וכשהוא כועס, נשימתו קצרה.
(שם) ותהלתי אחטם לך, ולמען תהלתי אשים חטם באפי לסתום נחירי בפני האף והרוח שלא יצאו, לך בשבילך. אחטם כמו נאקה בחטם במסכת שבת (דף נא ב) כך נראה בעיני.

וכל אף וחרון שבמקרא אני אומר כן.
(דברים ז ד) חרה אף.
כמו (איוב ל ל) ועצמי חרה מני חורב.
לשון שריפה ומוקד, שהנחירים מתחממים ונחרים בעת הקצף, וחרון מגזרת חרה, כמו רצון מגזרת רצה.

וכן חמה לשון חמימות, על כן הוא אומר:
(אסתר א יב) וחמתו בערה בו.
ובנוח החמה אומר נתקררה דעתו:

נערמו מים -
אונקלוס תרגם:
לשון ערמימות ולשון צחות המקרא.
כמו (שיר השירים ז ג) ערמת חטים.
ונצבו כמו נד יוכיח. נערמו מים. ממוקד רוח שיצא מאפיך יבשו המים והם נעשו כמין גלים וכריות של ערימה שהם גבוהים:
כמו נד -
כתרגומו:
כשור, כחומה:
נד -
לשון צבור וכנוס,
כמו:
(ישעיהו יז יא) נד קציר ביום נחלה,
(תהילים לג ז) כונס כנד, לא כתיב כנאד אלא כנד, ואלו היה כנד כמו כנאד.

וכונס לשון הכנסה, היה לו לכתוב מכניס כבנאד מי הים, אלא כונס לשון אוסף וצובר הוא, וכן (יהושע ג טז) קמו נד אחד.
(שם יג) ויעמדו נד אחד.

ואין לשון קימה ועמידה בנאדות אלא בחומות וצבורים, ולא מצינו נאד נקוד אלא במלאפו"ם, כמו (תהילים נו ט) שימה דמעתי בנאדך.
(שופטים ד יט) את נאד החלב:

קפאו -
כמו (איוב י י) וכגבינה תקפיאני, שהוקשו ונעשו כאבנים והמים זורקים את המצרים על האבן בכוח ונלחמים בם בכל מיני קושי:
בלב ים -
בחוזק הים, ודרך המקראות לדבר כן.
(דברים ד יא) עד לב השמים.
(שמואל ב' יח יד) בלב האלה.
לשון עקרו ותקפו של דבר:

(ט) אמר אויב -
לעמו כשפיתם בדברים, ארדוף ואשיגם ואחלק שלל עם שרי ועבדי:
תמלאמו -
תתמלא מהם:
נפשי -
רוחי ורצוני. ואל תתמה על תיבה המדברת בשתים.
תמלאמו -
תמלא מהם, יש הרבה כלשון הזה:
(שופטים א טו) כי ארץ הנגב נתתני, כמו נתת לי.
(בראשית לז ד) ולא יכלו דברו לשלום, כמו דבר עמו.
(ירמיה י כ) בני יצאוני, כמו יצאו ממני.
(איוב לא לז) מספר צעדי אגידנו, כמו אגיד לו.
אף כאן תמלאמו - תמלא נפשי מהם:

אריק חרבי -
אשלוף.
ועל שם שהוא מריק את התער בשליפתו ונשאר ריק נופל בו לשון הרקה, כמו:
(בראשית מב לה) מריקים שקיהם.
(ירמיה מח יב) וכליו יריקו.

ואם תאמר אין לשון ריקות נופל על היוצא, אלא על התיק ועל השק ועל הכלי שיצא ממנה, אבל לא על החרב ועל היין, ולדחוק ולפרש אריק חרבי, כלשון (בראשית יד יד) וירק את חניכיו - אזדיין בחרבי.
מצינו הלשון מוסב אף על היוצא:
(שיר השירים א ג) שמן תורק.
(ירמיהו מח יא) ולא הורק מכלי אל כלי, לא הורק הכלי אין כתיב כאן אלא לא הורק היין מכלי אל כלי, מצינו הלשון מוסב על היין.
וכן (יחזקאל כח ז) והריקו חרבותם על יפי חכמתך, דחירם:

תורישמו -
לשון רישות ודלות.
כמו (שמואל א' ב ז) מוריש ומעשיר:

(י) נשפת -
לשון הפחה.

וכן (ישעיהו מ כד) וגם נשף בהם:
צללו -
שקעו, עמקו.
לשון (תהילים סט ג) מצולה:
כעופרת -
אבר פלו"ם [עופרת] בלעז:

(יא) באלם -
בחזקים, כמו:
(יחזקאל יז ג) ואת אילי הארץ לקח.
(תהילים כב כ) אילותי לעזרתי חושה:

נורא תהילות -
יראוי מלהגיד תהילותיו פן ימעטו.
כמו שכתוב (שם סה ב) לך דומיה תהילה:

(יב) נטית ימינך -
כשהקב"ה נוטה ידו הרשעים כלים ונופלים, לפי שהכל נתון בידו ונופלים בהטייתה.
וכן הוא אומר (ישעיה לא ג) וה' יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור.
משל לכלי זכוכית הנתונים בידי אדם, מטה ידו מעט והן נופלין ומשתברין:
תבלעמו ארץ -
מכאן שזכו לקבורה בשכר שאמרו (לעיל ט כז) ה' הצדיק:

(יג) נהלת -
לשון מנהל.

ואונקלוס תרגם:
לשון נושא וסובל.
ולא דקדק לפרש אחר לשון העברית:

(יד) ירגזון -
מתרגזין:
ישבי פלשת -
מפני שהרגו את בני אפרים שמיהרו את הקץ ויצאו בחזקה.
כמפורש בדברי הימים (דברי הימים א' ז כא) והרגום אנשי גת:

(טו) אלופי אדום אילי מואב -
והלא לא היה להם לירא כלום, שהרי לא עליהם הולכים, אלא מפני אנינות שהיו מתאוננים ומצטערים על כבודם של ישראל:
נמגו -
נמסו.
כמו (תהילים סה יא) ברביבים תמוגגנה.
אמרו: עלינו הם באים לכלותינו ולירש את ארצנו:

(טז) תפל עליהם אימתה -
על הרחוקים:
ופחד -
על הקרובים.
כענין שנאמר (יהושע ב י) כי שמענו את אשר הוביש וגו':

עד יעבר עד יעבר -
כתרגומו:
קנית -
חבבת משאר אומות, כחפץ הקנוי בדמים יקרים, שחביב על האדם:

(יז) תבאמו -
נתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא נאמר תביאנו:
מכון לשבתך -
מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה אשר פעלת:
מקדש -
הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת השם שלאחריו,
המקדש אשר כוננו ידיך ה'. חביב בית המקדש שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר (ישעיהו מח יג) אף ידי יסדה ארץ, ומקדש בשתי ידים.
ואימתי יבנה בשתי ידים?
בזמן שה' ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבא שכל המלוכה שלו:

(יח) לעלם ועד -
לשון עולמות הוא והוי"ו בו יסוד לפיכך היא פתוחה,
אבל (ירמיהו כט כג) ואנכי היודע ועד, שהוי"ו בו שימוש, קמוצה היא:

(יט) כי בא סוס פרעה -
כאשר בא:

(כ) ותקח מרים הנביאה -
היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן, קודם שנולד משה, אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו', כדאיתא בסוטה (דף יג א).

דבר אחר:
אחות אהרן לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה, נקראת על שמו:
את התף -
כלי של מיני זמר:
בתפים ובמחלת -
מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים:

(כא) ותען להם מרים -
משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונין אחריו, ומרים אמרה שירה לנשים:

(כב) ויסע משה -
הסיען בעל כרחם שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאין אותם בים, וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, שנאמר (שיר השירים א יא) תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם:

(כג) ויבאו מרתה -
כמו למרה, ה"א בסוף תיבה במקום למ"ד בתחילתה, והתי"ו היא במקום ה"א הנשרשת בתיבת מרה.

ובסמיכתה כשהיא נדבקת לה"א, שהוא מוסיף במקום הלמ"ד, תהפך הה"א של שרש לתי"ו,
וכן כל ה"א שהיא שרש בתיבה, תתהפך לתי"ו בסמיכתה,
כמו:
(ישעיהו כז ד) חמה אין לי.
(אסתר א יב) וחמתו בערה בו, הרי ה"א של שורש נהפכת לתי"ו, מפני שנסמכת אל הו"ו הנוספת.
וכן (ויקרא כה מד) עבד ואמה.
(בראשית ל ג) הנה אמתי בלהה.
(שם ב ז) לנפש חיה.
(איוב לג כ) וזהמתו חיתו לחם.
(שופטים ד ה) בין הרמה.
(שמואל א' ז יז) ותשובתו הרמתה:

(כד) וילנו -
לשון נפעל הוא וכן התרגום לשון נפעל הוא ואתרעמו.
כן דרך לשון תלונה להסב הדבור אל האדם מתלונן מתרועם, ולא אמר, לונן, רועם, וכן יאמר הלועז דיקומפליינש"ט שי"י [התלונן], מוסב הדבור אליו באמרו שי"י [עצמו]:

(כה) שם שם לו -
במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינין:
ושם נסהו -
לעם, וראה קשי ערפן שלא נמלכו במשה בלשון יפה, בקש עלינו רחמים שיהיה לנו מים לשתות, אלא נתלוננו:

(כו) אם שמוע תשמע -
זו קבלה שיקבלו עליהם:
תעשה -
היא עשייה:
והאזנת -
תטה אוזניים לדקדק בהם:
כל חקיו -
דברים שאינן אלא גזירת מלך בלא שום טעם, ויצר הרע מקנטר עליהם מה איסור באלו.
למה נאסרו?
כגון לבישת כלאים ואכילת חזיר ופרה אדומה וכיוצא בהם:
לא אשים עליך -
ואם אשים הרי היא כלא הושמה, כי אני ה' רופאך, זהו מדרשו.
ולפי פשוטו: כי אני ה' רופאך ומלמדך תורה ומצוות למען תנצל מהם, כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל [דבר זה פן יביאך לידי חולי זה] וכן הוא אומר (משלי ג ח) רפאות תהי לשרך:

(כז) שתים עשרה עינות מים -
כנגד י"ב שבטים נזדמנו להם:
ושבעים תמרים -
כנגד שבעים זקנים


הפרק הבא    הפרק הקודם