ילקוט שמעוני, זכריה פרק ג


סימן תקע
ויאמר ה' אל השטן -
א"ר יהושע בן לוי:
סח לי מלאך המות: אל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהם ויש לי רשות לחבל, ואי פגע ביהו מאי תקנתיה?
לינשוף מדוכתיה ארבע אמות, אי איכא נהרא ליעבר, ואי איכא דרכא אחרינא ניזיל בה, ואי איכא גדר ליקום מאחוריה ואי לא ליהדר אפיה ולימא: ויאמר ה' אל השטן וגו'.

ויהושע היה לבוש בגדים צואים -
(כתוב בירמיה ברמז ש"ט):

שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה -
איזו אנשים שנעשה להם מופת?
הוי אומר: חנניה מישאל ועזריה, כיון שיצאו מכבשן האש עלו לארץ ישראל ונשאו להם נשים והולידו בנים ובנות ולמדו תורה לפני כהן גדול (כתוב במלכים ברמז קס"ח).

א"ר יוסי ברבי חנינא:
בשעה שעלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש עוד לא הוזכרו להיכן הלכו.

ר' אלעזר אומר:
ברוק מתו, שהיו עו"א רוקקים בהם ואומרים: יש לכם אלוה כזה ואתם עובדים ע"א.

רבי יוסי בן חנינא אומר:
בעין מתו.

ר' יהושע בן לוי אומר:
שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד תורה, הדא הוא דכתיב: שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה.

רבי תנחום אומר:
על מנת כן ירדו מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, שיעשה להם מופת.

הפרק הבא    הפרק הקודם