רד" לדברי הימים א פרק טו

[טו, יב]
אל הכינותי לו -
פירש אל המקום אשר הכינותי.
וכן: מהשלל הביאו כמו אשר הביאו ואחרים זולתו, כמו שהבאתי אותם בספר מכלל בחלק הראשון מן הספר.

[טו, יג]
כי למבראשונה לא אתם -
כלומר לא הייתם אתם בראשונה כשנשאנו אותו מבית אבינדב, לפיכך פרץ ה' אלהינו בנו.

כי לא דרשנוהו כמשפט -
כי המשפט לאלהים הוא כמו שכתוב בתורת משה לשאת אותו הלוים בכתפם במוטות, ומ"ם למבראשונה פתוחה ומשפטה חיר"ק על המנהג.
וכן: לא התקדשו למדי, חלקו מחמאות פיו.

[טו, יח]
ועמהם, המשנים -
שניים להם כמו משנה למלך, כמו שאמר: אסף הראש ומשנהו זכריה.

זכריה בן -
כך היה שמו בן.

וכן פירש אדוני אבי ז"ל:
לבן הנזכר בספר תהלים, כי על זה המשורר אומר שהוא נגן אותו המזמור שעשה דוד על מות גלית ונסו פלשתים, ואף על פי שלמ"ד לבן פתוחה שתורה על ה"א הידיעה וה"א הידיעה לא תבא על שם אדם באה כאן בה"א הידיעה, להודיע כי הוא המשורר כי אם היה אומר לבן היה דומה מן בנים.

השוערים -
שהיו שוערים לארון אחר שהציגו לארון באהל אשר נטה לו, או היו שוערים מתחילה כשהיה הארון בשילה ובנוב ובגבעון.

[טו, כב]
יסר -
הלוים במשא.

כי מבין הוא -
פירוש למד חכמת השיר שהיתה לו והיה שר וגדול בנבואה כי מבין הוא.

ויש מפרשים:
במשא - בהגבהת הקול מן וישא את קולו כלומר היה שר וגדול על כולם בנשיאת הקול בשיר.

ויסר -
הוא כתוב בס"מך והוא כמו בשי"ן וכן כולם סרי סופרים כמו שרי בשי"ן.

[טו, כד]
מחצצרים -
כתוב בשני צדי והראשונה נקראת והשנית אינה נקראת, וכן יששכר שי"ן הראשונה נקראת והשנייה אינה נקראת.
וכן: ומחייאל ילד את מתושאל,
וכן: יראייה בן שלמייה הראשונה נקראת והשנייה אינה נקראת.

שוערים לארון -
כלומר אף על פי שהיו שוערים היו גם כן משוררים.

[טו, כו]
ויהי בעזר האלהים את הלוים -
בי"ת בעזר בסגו"ל ומשפטה בפתח על המנהג.
וטעם בעזר שלא נכשלו בנשאם הארון כאשר נכשלו בתחילה כשמת עוזא, ובספר שמואל אמר כי כאשר צעדו ששה צעדים זבחו זה הזבח.

ורבותינו דרשו:
בעזר - מכאן שהארון נושא את עצמו.

[טו, כז]
מכרבל במעיל בוץ -
מעוטף.

וכן בארמית:

פטשיהון וכרבלתהון,

ומעיל בוץ - שאומר הנה הוא אפוד בד שאומר בספר שמואל.

ויונתן תרגם:
אפוד בד - כרדוט דבוץ,
כי כן תרגם תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים
כרדוטין:

וכנניה השר המשא -
חסר הנסמך השר שר המשא, וכן הארון הברית ואחרים זולתם.

[טו, כח]
משמיעים בנבלים -
פירש משמיעים קול.

הפרק הבא    הפרק הקודם