מצודות דוד, דברי הימים א פרק כגפסוק ד
מאלה לנצח. מאלה העמיד לנצח וגו'
על מלאכת וגו'.
בעת עבודת המזבח :

פסוק ה
בכלים. כי הכ"ד אלף האמורים במקרא שלפניו המה שררו בפה:

פסוק ו
מחלקות. לחלקים
לבני לוי.
את בני לוי היה מחלק והם גרשון וגו':

פסוק ז
לגרשני. לגרשון היו בנים לעדן ושמעי :

פסוק ט
בני שמעי. אין זה שמעי בן גרשון כ"א אחד מבני לעדן ושלשת בניו היו ראשי אבות :

פסוק י
ובני שמעי. זהו בן גרשון:

פסוק יא
הראש. הוא היה בית אב הראשון בבני שמעי
וזיזה.
הוא זינא הנזכר
אחת.
מוסב גם על לבית אב ורצונו לומר שהיו לחבורה אחת וראש אחד להם :

פסוק יג
ולברך בשמו. הוא ברכת כהנים בנשיאת כפים:

פסוק יז
רבו למעלה. נתרבו מאד :

פסוק כב
וישאום. נשאום לנשים
אחיהם.
קרוביהם:

פסוק כד
לבית אבותיהם וגו'. לבני בית אבותיהם היו אלו ראשי האבות לכל הפקודים שבהם
במספר שמות.
המנויין במספר זכרון שמותם לגלגלתם
עשה המלאכה וגו'.
המשוררים השוערים והממונים:

פסוק כה
כי אמר דוד. בא לתת טעם למה מנה דוד מבן עשרים הלא התורה אמרה מבן שלשים ואמר כי אמר דוד הניח ה' וגו' עד לעולם ולא יזוז עוד משם:

פסוק כו
וגם ללוים. וא"כ אין גם ללוים לשאת את המשכן ממקום למקום כמו שנשאו עד הנה ואינם אלא לשיר ודי בבן עשרים כי לעבודה בכתף הוצרך לשלשים למלאות הכח ולא לשיר
לעבודתו.
העשוי לעבודת המשכן:

פסוק כז
כי בדברי וגו'. ר"ל אף שבדברי דוד עצמו נאמר למעלה מבן שלשים זהו כי בדברי דוד האחרונים המה ספורים מבן עשרים אבל בראשונה לא עלתה זאת על דעתו ורצה למנותם כמ"ש בתורה מבן שלשים:

פסוק כח
כי מעמדם. ר"ל הואיל והופקדו להיות מעמדם תחת יד בני אהרן וגו' א"כ די בבן עשרים
על החצרות.
יפרש מהו עבודת בית ה' ואמר שיהיו ממונים על החצרות וגו'
ועל טהרת.
לשמור טהרת דברים הקדושים שלא יטמאו
ומעשה.
ושאר מעשה עבודת וגו' :

פסוק כט
וללחם המערכת וגו'. להכין לחם הפנים וסולת למנחת הסולת
ולרקיקי וגו'.
והם מיני מנחות האמורים בתורה
ולכל משורה.
להיות ממונים על מדות הלח והיבש הנצרכים בעזרה:

פסוק ל
ולעמוד וגו'. לשורר בעת הקרבת התמידין:

פסוק לא
ולכל העלות. להודות ולהלל בכל זמן העלאת עולות לה' לשבתות וגו' והם עולות המוספין
במספר.
ר"ל העולות הבאים במספר הקבוע כמשפט התורה על ישראל להקריב תמיד לפני ה' ולא יעבור:

פסוק לב
ושמרו וגו'. גם ישמרו את משמרת האהל לבל יקרב איש זר
הקדש.
דברים המקודשים
ומשמרת בני אהרן.
לסייע אותם בדבר הצריך לעבודת בית ה' כהפשטת עור העולה וכדומה:


הפרק הבא    הפרק הקודם