רד"ק לדברי הימים א' פרק כז

[כז, ה]
שר הצבא השלישי -
לפי שהיה בניהו ראש לשלשים הגבורים אמר עליו שר הצבא מה שלא אמר כן באחרים.

הכהן ראש -
יהוידע היה כהן גדול כמו אמר למעלה בתחלת מלכות בית דוד ויהוידע הנגיד לאהרן.

[כז, ו]
ומחלקתו עמיזבד בנו -
פירוש עמיזבד בנו היה גם כן על מחלוקתו תחתיו.

[כז, ז]
וזבדיה בנו אחריו -
שהרי עשהאל נהרג בתחלת מלכותו ונתן דוד זבדיה בנו אחריו לראש על מלחמתו.

[כז, יא]
סבכי החשתי לזרחי -
ממשפחת זרח.

[כז, טו]
חלדי הנטופתי לעתניאל -
ממשפחת עתניאל בן קנז.

[כז, טז]
ועל שבטי ישראל לראובני נגיד -
עד הנה ספר הגבורים שהיו ראשי המחלוקת ועתה ספר השרים שהיו ראשי השבטים, נשיא כל שבט ושבט.

[כז, יח]
ליהודה אליהו מאחי דוד -
הנזכרים למעלה ולו שני שמות.
או אחר מלבד הנזכרים, כמו שאמרו רז"ל בדרש שכתבנו.

[כז, כג]
ולא נשא דוד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה -
כלומר כל אלה שספר דוד שנים עשר מחלקות, כל אחד מעשרים וארבעה אלף לא ספר אלא מעשרים שנה ומעלה.

כי אמר ה' להרבות וכו' -
ואף כשאמר הקב"ה למנות ישראל לא אמר למנותם אלא מבן עשרים שנה ומעלה, כי אמר להרבותם ככוכבי השמים ואין להם מספר כמו שאמר גם זרעך ימנה וכל אלה שספר דוד לא היו בכלל אותם שמנה יואב שהתחיל למנות כל ישראל ולא כלה כי שני שבטים לא ספר כי נתעב דבר המלך אל יואב, כמו שכתוב: ויהי בזאת קצף על ישראל.

[כז, כה]
ועל אוצרות המלך -
עתה סופר פקידיו וגזבריו על מלאכתו ועל אוצרותיו בבית ובשדה.

[כז, כז]
ועל הכרמים -
שמעי היה ממונה על הכרמים עד אסיפת הענבים, וזבדי היה ממונה על הכרמים בשעת אסיפת הפירות והענבים מהבציר ואילך, כמו שאמרו לאוצרות היין.

[כז, ל]
אוביל הישמעלי -
שהתגורר בארץ בני הגר.

[כז, לב]
ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך -
שהיה מלמדם ומגדלם.

[כז, לד]
ואחרי אחיתופל יהוידע -
כלומר אחרי שמת אחיתופל והיה יועץ המלך היו יועציו יהוידע ואביתר ויואב היה שר צבא.

הפרק הבא    הפרק הקודם