מצודות דוד, דברי הימים א פרק כחפסוק א
המשרתים. חוזר הוא על המחלקות
ולכל גבור חיל.
כפל הדבר לומר שאיש לא נעדר מכל הגבורים:

פסוק ב
על רגליו. כאומר עם כי תשש כחו בעבור הזקנה עם כל זה התחזק לעמוד על רגליו לכבוד שרי ישראל הנאספים אליו
עם לבבי לבנות.
עם לבבי היה לבנות בית וגו' וגם הכינותי כל המצטרך לה:

פסוק ג
ודמים שפכת. ולכן מנעו מלבנות וכאשר מנע מלהניף ברזל על המזבח על שעושים ממנו כלי רציחה:

פסוק ד
ויבחר וגו'. כאומר אולם לא לעון יחשב הדם ההוא ולא נמאסתי בעבור זה מן המלוכה אלא נבחרתי עד עולם כל ימי חיי
בחר לנגיד.
להיות מלך מזרעו
בית אבי.
בחר את בית אבי:

פסוק ה
ויבחר בשלמה. בא לרמז שלא נשא בחטא את בת שבע כי אילו היתה בחטא לא היה נבחר בנה למלוכה הואיל ובניו מרובים ויש א"כ מי למלוך זולתו:

פסוק ו
לי לבן. להיות אהוב לי כבן
לאב.
לחמול עליו כאב על בנו :

פסוק ז
כיום הזה. אשר עתה הוא מתחזק לעשות מצות ה':

פסוק ח
לעיני כל ישראל. ר"ל בפני כולכם אני מזהיר אתכם לאמר שמרו ודרשו וגו'
ובאזני אלהינו.
כאומר וה' יהיה לעד
למען תירשו.
למען יתקיים לכם ירושת הארץ ולהנחיל אותה לבניכם ובניכם לבניהם וכן עד עולם:

פסוק ט
דע את אלהי אביך. כאומר חקור בשכלך לדעת אותו ואם תקצר השכל עכ"ז לא תעזבנו כי אלהי אביך הוא וסמוך על הקבלה כי בודאי האב מעמיד את בנו על האמת
ובנפש חפצה.
ר"ל מאהבה ומרצון ולא מיראת העונש
דורש ה'.
דרושים הם לפניו לדעת כל מה בהם
וכל יצר מחשבות.
כל פעולת המחשבות הוא מבין
אם תדרשנו.
להשכיל גדולת רוממותו
ימצא לך.
ר"ל יפתח לבבך לדעת ולהבין
יזניחך לעד.
יעזבך לעולם אם לא תשוב לו:

פסוק י
ראה עתה. הגדולה הנתונה לך מה'
למקדש.
להיות לו למקדש:

פסוק יא
ויתן דויד וגו'. ר"ל למדו ומסר בידו
האולם.
אשר לפני ההיכל
ואת בתיו.
בית החליפות שמזה ומזה
ובית הכפורת.
הוא בית קדש הקדשים:

פסוק יב
כל אשר היה ברוח עמו. ר"ל אשר נגלה לו ברוח הקדש תבנית הנעשית לחצרות וגו'
לאוצרות בית האלהים.
אשר בהם יניחו הנדבות על תיקון בדק הבית
ולאוצרות הקדשים.
אשר בהם יניחו הממון שעל קרבנות הצבור :

פסוק יג
ולמחלקות. גם מסר בידו סדר מחלקות הכהנים והלוים והממונים על כל מלאכת עבודת הבית ואת תבנית כל כלי עבודה:

פסוק יד
לזהב. לכלי הזהב מסר בידו במשקל הראוי לזהב לכל כלי וכלי
לכל כלי הכסף במשקל.
ר"ל במשקל הראוי לכסף כי לא ישוה משקל הכסף למשקל הזהב:

פסוק טו
ומשקל. גם מסר לו משקל לעשרה המנורות שעשה שלמה מזהב הם ונרותיהם העשויין כעין בזיכין לשום בהם השמן והפתילות
במשקל מנורה.
כמה יהיה משקל של כ"א ומשקל נרותיה
ולמנורות הכסף.
עשויים להעמידם בלשכת הכהנים להאיר להם בעת יאכלו הקדשים בלילות
כעבודת.
כפי המשקל הראוי לפי מלאכת תבניתה:

פסוק טז
ואת הזהב וגו'. משקל הזהב להשלחנות העשוי למערכת לחם הפנים
וכסף.
משקל הכסף לשלחנות הכסף העומדים בעזרה להפשיט עליהם את הקרבנות ועם שלא הוזכרו בבנין שלמה נזכרים הם בבנין יחזקאל וכן היו בבית שלמה:

פסוק יז
והמזלגות וגו'. גם מסר לו תבנית כל הכלים האלה
זהב טהור.
שהיה מזהב טהור
במשקל.
כמה יהיה משקל כ"א:

פסוק יח
ולמזבח. את המזבח שהיה מזהב מזוקק מסר לו כמה יהיה משקלו
ולתבנית המרכבה.
וחוזר ומפרש שהם הכרובים שעמדו בארץ להיות פורשים כנפיהם לסכך על הארון והיו דומים למעשה חיות המרכבה אשר פני אדם להנה כי גם אל הכרובים היה פני תינוק:

פסוק יט
הכל בכתב. ר"ל כן אמר דויד לשלמה הנה לך הכל מסודר בכתב אשר מיד ה'
עלי השכיל.
ר"ל אשר באה עלי מידו להשכילני כל מלאכת התבנית של הבית וכל כליו:

פסוק כ
אל תירא. לחשוב שלא תוכל לגמור את הכל
עד לכלות.
עד אשר תשלים את הכל:

פסוק כא
לכל עבודת. המופקדים לכל עבודת בית האלהים
ועמך.
הם יהיו עמך לעזור בכל מלאכה
לכל נדיב.
את כל מי מהם אשר נדבו לבו בחכמה להשכיל לעשות את כל העבודה המצטרך אל הבנין
לכל דבריך.
המה נכונים לעשות את כל דבריך:


הפרק הבא    הפרק הקודם