מצודות דוד, דברי הימים א פרק חפסוק א
ובנימין. חזר להזכיר את בנימין לייחס אחריו שאול המלך
אשבל.
למעלה חשב אחרים וכן יש הרבה שינוים בין זה לזה וכן דרך הספר מה שחיסר כאן גלה במקום אחר ואולם יש דרש בכל זה כמ"ש רז"ל לא ניתן ספר דברי הימים אלא להדרש:

פסוק ו
ואלה בני אחוד. יתכן שהוא בלע והיה נקרא בב' השמות
ויגלום.
הראשים ההם הגלו את יושבי גבע אל מנחת:

פסוק ז
ונעמן וגו'. עתה מפרש מי ומי מהם אשר הגלום
ואחיה.
יתכן שהוא אחות הנזכר למעלה כי קרובים הם בלשון
הוא.
מוסב על גרא לומר כאשר הגלם הוליד את עזא וגו' :

פסוק ח
ושחרים. גם הוא מבני בנימין ואולי נזכר הוא למעלה בשמו האחר
בשדה מואב.
בעת שהלך לגור שם
מן שלחו אתם וגו'.
מן שאמר עומד במקום שנים כאלו אמר מן שלחו אותם ומן חושים ומבערא נשיו והן שמות הנשים האחת שלחו אותם והשנית חושים והג' בערא ואת הוא כמו מן וכן כצאתי את העיר (שמות ט) ומשפטו מן העיר:

פסוק ט
מן חדש אשתו. היא שלחו אותם שזכר ובשתי השמות נקראה:

פסוק יב
הוא בנה. על שמר יאמר:

פסוק יג
ובריעה ושמע. גם המה מבני אלפעל
הבריחו.
בהלחמם עמהם:

פסוק טז
בני בריעה. חוזר על כלן מן אחיו:

פסוק יח
בני אלפעל. יתכן שהיו בני בניו ולא בניו ממש ולזה לא חשבם למעלה עם בניו :

פסוק כא
בני שמעי. הוא שמע בן אלפעל הנזכר למעלה:

פסוק כז
בני ירוחם. אולי נזכר למעלה בשמו האחר:

פסוק כח
לתולדותם ראשים. היו לראשים לבני תולדות אבותם ועם כי אמר ראשי אבות כפל הדבר לתוספת ביאור:

פסוק כט
אבי גבעון. שר של גבעון:

פסוק ל
וצור וגו'. גם המה היו בני אבי גבעון ועמו ישבו בגבעון:

פסוק לב
ומקלות. גם הוא בן אבי גבעון וכן נאמר למטה
ואף המה.
ר"ל אף כי ישבו בגבעון מכל מקום לפעמים ישבו בירושלים נגד אחיהם הנזכרים למעלה ושוה להם
עם אחיהם.
הוא כפל ענין לתוספת ביאור כי עם הוא כמו נגד:

פסוק לג
ונר. גם הוא בן אבי גבעון וכן נאמר למטה
אשבעל.
היא איש בושת שמלך תחת שאול והוא ישוי האמור בשמואל א':

פסוק לד
מריב בעל. הוא מפיבושת:

פסוק לז
רפה בנו. של בענה וכן חושב אחד בן אחד:

פסוק לח
בכרו. כן שמו:

פסוק לט
ובני עשק אחיו. שהיה אחיו של אצל:

פסוק מ
מאה וחמשים. במספר מאה וחמשים:

הפרק הבא    הפרק הקודם