מצודות דוד, דברי הימים ב פרק טופסוק ב
ויצא. יצא ממקומו ובא לפני אסא בשובו מן המלחמה
בהיותכם.
בעבור היותכם עמו לשמור דברו:

פסוק ג
וימים רבים. הנה יהיו ימים רבים לישראל שיעבדו ללא אלהי אמת והם בימי אחז ומנשה והדומים
וללא כהן מורה.
על הכהן להורות דרכי ה' כמ"ש יורו משפטיך וגו' (דברים לב) ואמר שהם ישאלו דבר ללא כהן הראוי להורות כי אם מאשר יבחרו הם בנביאי הבעל והדומים
וללא תורה.
לא יחפצו בתורת ה' אבל יחפצו ללא תורה והם דברי כהני עבודת כוכבים:

פסוק ד
וישב בצר לו. וכאשר יהיה צר לישראל ישוב אל ה' וכאשר יבקשוהו ימצא להם:

פסוק ה
ובעתים ההם. בעוד יחזיקו במרדם
ליוצא ולבא.
בין בדרך ההליכה בין בחזרה
הארצות.
הם ארצות בני ישראל:

פסוק ו
וכתתו גוי בגוי. ילחמו יהודה עם ישראל
הממם.
ישברם ויכתתם בכל מיני צרה:

פסוק ז
ואתם. אבל אתם כאשר החילותם לאחוז בדרכי ה' חזקו בה ואל ירפו ידיכם ממנה לעזבה
כי יש שכר.
הרבה שכר נכון לפני המקום ליתן גמול פעולתכם:

פסוק ח
והנבואה. וכששמעו את הנבואה של עודד הנביא כי גם הוא התנבא כדברים האלה ועם שלא נזכר במקרא
השקוצים.
העבודת כוכבים המאוסים כשקצים
ויחדש.
תקנו ובנהו מחדש:

פסוק יא
מן השלל הביאו. מן השלל אשר הביאו:

פסוק יד
ובתרועה. ר"ל בקול שמחה:

פסוק טו
כי בכל לבבם. לא מהכרח מצות המלך לשיהיו עצבים בדבר
וימצא להם.
ולזה היה נמצא להם והניח להם מסביב:

פסוק טז
אם אסא. אם אביו היתה ועל שגדלתו קראה אמו
מגבירה.
מהיות עוד גבירה מושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים
אשר עשתה.
על אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות לעבודת גלולים וכמו שהעבודת גלולים נקראים עצבים ע"ש שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיה כ"א)
וידק.
עשאה דק דק
וישרוף בנחל קדרון.
רצה לומר שרפה והשליך אפרה בנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסור בהנאה:

פסוק יז
והבמות. אשר היו עשויות לשמים ולפי שכאשר נבנה הבית נאסרו הבמות בכל מקום לזה יחשב לחטא:

פסוק יח
קדשי אביו. אולי אחר שהקדיש חזר ולקחם מן ההקדש והביאם אסא לבית ה':

פסוק יט
ומלחמה. בינו ובין מלך ישראל
עד שנת שלשים וחמש.
עד סוף שנת ל"ה למלכות אסא:


הפרק הבא    הפרק הקודם