ילקוט שמעוני, תהלים פרק קל


המשך סימן תתפא
שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה' -
אמר ר' יוסי בר חנינא משום ר' אליעזר בן יעקב:
לעולם אל יעמוד אדם על גבי מקום גבוה ויתפלל, משום שנאמר: ממעמקים קראתיך ה'.

תניא נמי הכי:
לא יעמוד אדם לא על גבי מטה ולא על גבי כסא ולא על גבי ספסל ולא על גבי שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל, שאין גבהות לפני המקום, שנאמר: ממעמקים קראתיך ה'.

כי עמך הסליחה -
אמר ר' אחא:
הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה.
וכל כך למה?
למען תורא - בשביל ליתן אימתך על בריותיך ביום הכפורים.

    הפרק הקודם