מצודות דוד, תהלים פרק הפסוק ב
בינה הגיגי. אשר תפלתי היא בכוונת הלב:

פסוק ג
כי אליך אתפלל. והמלך נוטה אזנו בחסד אל עבדו הבוטח עליו ומבקש ממנו שאלתו:

פסוק ד
בוקר. בכל בוקר תשמע קולי כי בהיות הבוקר אסדר לפניך תפלתי ולא הקדמתי לה דבר הרשות ולזה אקוה אשר תשמע קולי:

פסוק ה
כי לא וגו'. ולא תתן כח ביד הרשעים המריעים לי
לא יגורך.
לא ידור הרע אצלך והוא דרך משל לומר שהרע שנוא למקום:

פסוק ו
לא יתיצבו. אינך חפץ שרשעים יעמדו מול עינך :

פסוק ז
תאבד. ידעתי שתאבד את המדבר עלי כזב בפני שאול כי מעולם יתעב ה' את האורב על דם רעהו ובמרמה דבר עמו באהבה וכ"כ יתעב ויאבד את המדבר עלי כזב כי הלא עמי מרמה ידבר כאלו הוא לי לאוהב:

פסוק ח
ברוב חסדך. בעבור רוב החסד שתעשה עמדי אבוא בביתך להשתחוות
ביראתך.
ולא להתיהר בפני אנשים:

פסוק ט
נחני בצדקתך. תן בלבי ללכת בדרך צדקה ולמען הרשעים הללו המביטים ומצפים על מפלתי לבל יאמרו ידיהם רמה תן בלבי להיות דרכך ישר בעיני ולא אכשל בה כי אז בוודאי לא יוכלו לי:

פסוק י
כי אין בפיהו. אין בפה אחד מהם נכונים נראים כאוהבים והמה לאויבים
קרבם.
בקרב לבם חושבים הוות לשבר אותי וגרונם כקבר פתוח כי שואפים לבלעני כקבר הבולע את המת ובלשונם ידברו חלקלקות ואינם יוצאין מן הלב:

פסוק יא
האשימם. לכן האשימם במשפט ויפלו בשפל המצב בעבור רוע עצתם וכפי רוב פשעיהם כן הדיחם מדחי אל דחי כי הלא בך מרדו כי הזהרת על זה:

פסוק יב
וישמחו. אבל החוסים בך ישמחו לעולם ואתה תסך עליהם מפני הרעה
בך.
בתשועתך:

פסוק יג
כי אתה וגו'. סרס המקרא כי אתה ה' תברך צדיק
כצנה.
כמו שהצנה מסבבת את הגוף כן תסובבנו ברצון:


הפרק הבא    הפרק הקודם