מצודות דוד, עזרא פרק יפסוק א
וכהתפלל. וכאשר התפלל עזרא וגו'
כי בכו.
בעבור תפלת עזרא בכו העם אשר נמצאו עמו ולקול בכיתם נקבצו קהל רב:

פסוק ב
ונשב. הושבנו בבתינו לקחת אותן לנשים
יש מקוה.
יש תקוה לבטל העון הזאת:

פסוק ג
כל נשים. מבנות העובדי כוכבים
והנולד.
הבנים הנולדים מהן
בעצת ה'.
בעבור עצת ה' כמ"ש ולא תתחתן וגו' כי יסיר וגו' (דברים ז)
והחרדים במצות.
והתעוררות החרדים במצות אלהינו
וכתורה יעשה.
וכאשר נעשה כן אז יעשה כדבר התורה:

פסוק ד
קום. היה זריז בדבר כי היא מוטלת עליך כי אתה הראש לכולנו
ואנחנו.
נהיה עמך בעזרתך:

פסוק ה
וכל ישראל. שרי כל ישראל:

פסוק ז
ויעבירו. הכריזו לומר לכל בני הגולה וגו':

פסוק ח
לשלשת הימים. לסוף ג' הימים מעת הכרוז
בעצת וגו'.
אשר הגבילו זה הזמן
והוא יבדל.
לא יצרפו אותו לקהל הגולה בדבר מהדברים:

פסוק ט
ברחוב. רחובות היו בהר הבית וכן בבית הראשון כמ"ש לרחוב המזרח (דברי הימים ב כט)
מרעידים.
היו רועדים על דבר מכשול העון ומחמת רוב הגשמים היורד עליהם:

פסוק י
ותושיבו. הושבתם בבתיכם לנשים
על אשמת ישראל.
אשר יש בידם מאז:

פסוק יא
תנו תודה. היו מודים אשר עשיתם הרע ותתחרטו עליו ועשו מעתה רצונו
מעמי הארץ.
לבלי תת מבנותיכם לעובדי כוכבים:

פסוק יב
כן. אמת וישר הדבר ועלינו לעשות כדבריך:

פסוק יג
העם. נושאי עובדות כוכבים המה רבים ואין כאן בתים להכיל את כולם והעת היא עת גשמים וגו'
והמלאכה.
מלאכת הפרשת הנשים העובדות כוכבים
כי הרבינו.
רצה לומר רבים הם אשר פשעו בדבר הזה:

פסוק יד
שרינו לכל הקהל. השרים שעל כל הקהל יעמדו פה בירושלים עד יושלם הדבר
ההושיב.
אשר הושיב בביתו נשים עובדות כוכבים
לעתים מזומנים.
לפי העת אשר יכינו להם השרים
ועמהם.
עם האנשים אשר הושיבו נשים עובדות כוכבים יבואו זקני העיר ושופטיה לדעת אם כולם באו
עד להשיב.
רצה לומר יתמידו השרים לשבת בירושלים עד אשר יעשו להשיב חרון אף ה' וחוזר ומפרש עד יכלו הדבר הזה כי אז ישוב החרון מישראל:

פסוק טו
עמדו על זאת. התחזקו ביותר על הדבר ההיא להבדיל הנשים העובדות כוכבים
עזרום.
היו להם לעזר בהדבר ההיא :

פסוק טז
ויעשו כן. להוציא הנשים העובדות כוכבים
ויבדלו.
הבדילו הנשים העובדות כוכבים והמבדילים היו עזרא הכהן ואנשים ראשי האבות של בית אבותם ר"ל ראשי המשפחות
וכולם בשמות.
ראשי האבות ההם היו ידועים וניכרים בשמותם לרוב חשיבותם
לדריוש.
כמו לדרוש והיוד נוספת:

פסוק יז
ויכלו. השלימו דבר ההבדל בכל האנשים אשר הושיבו נשים עובדות כוכבים מעת שישבו עד יום אחד וגו':

פסוק יח
מעשיה וגו'. הם הושיבו נשים עובדות כוכבים:

פסוק יט
ויתנו ידם. תקעו כף להוציא נשיהם ולהביא קרבן אשם איל מן הצאן בעבור האשמה והיתה הוראת שעה:

פסוק כג
ומן הלוים. היו נושאים נשים עובדות כוכבים
יוזבד וגו' הוא קליטא.
בשתי השמות היה נקרא קליה וקליטא:

פסוק ל
פחת מואב. מושל במואב :

פסוק מד
ויש מהם נשים. מקצת מהם נשאו נשים עובדות כוכבים
וישימו בנים.
רצה לומר ילדו עמהן בנים:

הפרק הבא    הפרק הקודם