מצודות דוד, עזרא פרק זפסוק א
ואחר וגו'. אחר כלות הבנין
במלכות וגו'.
ר"ל היה במלכות וגו'
עזרא.
ארז"ל שהוא מלאכי ויחסו עד אהרן ולקצר דלג כמה דורות ממה שחושב בדברי הימים (א ה) :

פסוק ה
הכהן הראש. ראשון להכהנים:

פסוק ו
ויתן לו וגו'. הוא הפוך כאלו אמר ויתן לו המלך כל בקשתו כיד ה' וגו' ר"ל כמו שהיה עליו כח ה' ליתן חנו בעיני המלך:

פסוק ז
ויעלו וגו'. מלבד מה שעלו בראשונה עם זרובבל וגו' עלו שוב עם עזרא:

פסוק ט
יסוד המעלה. התחלת העליה מבבל והושאל מהתחלת הבנין אשר היסוד הוא התחלה לה
כיד.
ר"ל מיהר בדרך מהלכו כמו שהיה עליו כח אלהיו אשר היא טובה עליו:

פסוק י
כי עזרא הכין וגו'. ולזה היה עליו יד אלהיו לטובה:

פסוק יא
פתשגן. זהו סדור טופס הדברים המפורשים אשר נתן וגו'
סופר.
מתחכם ומשכיל דברי מצות ה' וחוקיו אשר צוה על ישראל:

פסוק יב
ארתחשסתא. וזהו דברי הכתב אני ארתחשסתא מלך על כל המלכים נותן זה הכתב לעזרא הכהן חכם בדת התורה של אלהי השמים
גמיר וכענת.
ר"ל להראות לאנשי ממשלתו עד כולם וליושבי כענת שהוא העיר המטרפולין:

פסוק יג
מני. ממני הושם גזרת אומר אשר כל המתנדב ומתרצה במלכותי מן עם ישראל וכהניו והלוים ללכת לירושלים ילך עמך ולא יעכבו מי:

פסוק יד
כל קבל. בעבור אשר מלפני המלך ושבעת יועציו נשלח לחפש ולדרוש על אנשי יהודה ואנשי ירושלים אם זהירים הם בדת תורת אלהיך אשר בידך:

פסוק טו
ולהיבלה. ולהביא כסף וזהב אשר המלך ויועציו התנדבו לאלהי ישראל אשר משכן כבודו בירושלים:

פסוק טז
די תהשכח. אשר תמצא בכל מדינת בבל מנדבת העובדי כוכבים
עם התנדבות.
עם נדבות העם והכהנים אשר נדבו לבית אלהיהם אשר בירושלים:

פסוק יז
כל קבל. בעבור זאת כי ירבו הכסף לזה חיש מהר תקח בכסף זה פרים אילים וכבשים וסולת למנחתם ויין לנסכיהם ותקריב אותם על מזבח של בית אלהיכם אשר בירושלים:

פסוק יח
ומה די. ומה אשר ייטב עליך ועל רעיך לעשות במותר הכסף והזהב
כרעות.
כרצון אלהיכם תעשון בהם ר"ל לדבר מצוה תתנוהו בדבר אשר ייטב בעיניכם :

פסוק יט
ומאניא. והכלים אשר נתונים לך לעבודת בית אלהיך
השלם.
תן כולם בשלימות לפני אלהי ירושלים ר"ל בבית ה':

פסוק כ
ושאר חשחות. ושאר צורך בית אלהך אשר ינטה עליך ליתן ר"ל אשר ישאלו ממך
תנתן.
יהיה נתון מן בית אוצר המלך:

פסוק כא
ומני. וממני אני ארתחשסתא המלך הושם גזרת אומר לכל הפקידים אשר בעבר הנהר
די כל.
אשר ישאל מכם עזרא הכהן החכם בתורה של אלהי השמים חיש מהר יעשה:

פסוק כב
עד כסף. ר"ל אף אם ירבה לשאול עד ק' ככר כסף ועד ק' כורים חטים ועד ק' בתים יין ועד ק' בתים שמן
ומלח.
ר"ל ומלח מה שישאל אשר אין דרך לכתוב דבר קצוב על כי הוא דבר זול וכאומר מלח תנו כל מה שירצו:

פסוק כג
כל די. כל אשר הוא מן גזרת אומר של אלהי השמים יעשה בזריזות לבית אלהי השמים
די למה.
אשר למה יהיה קצף מה' על מלכות המלך ובניו בעבור התעצלות צורך הבית:

פסוק כד
ולכום. אתם הפקידים על המס מודיע אני לכם אשר כל הכהנים והלוים המשוררים והשוערים הנתינים ועובדי עבודת בית אלהים זה
מנדה וגו'.
מיני המסים האלה אין ממשלה ורשות להטיל עליהם:

פסוק כה
ואנת. ואתה עזרא כפי חכמת אלהיך אשר בידיך פקוד ומנה שופטים ודיינים אשר יהיו דנין לכל העם אשר בעבר הנהר
לכל ידעי.
רצה לומר מנה את כל יודעי תורת אלהיך ואשר לא ידעו מה מדבר הקשה תודיע להם:

פסוק כו
וכל די. וכל אשר לא יהיה עושה דת התורה של אלהיך ודת של המלך המזהיר על הדבר
אספרנא.
חיש מהר יהיה נעשה ממנו משפט ודין הן אם יהיה משפטו להמיתו הן לעקור שרשיו ר"ל להמית אותו ואת בניו הן לענשו עונש ממון ונכסים הן לאסרו בבית האסורים את הכל יהיה נעשה חיש מהר:

פסוק כז
ברוך ה'. אלה דברי עזרא שהודה לה' על הטובה
כזאת.
כדבר הזאת לזרז על דברי הבית ולפאר ולרומם את בית ה':

פסוק כח
ועלי. המקום הטה עלי חסד לפני המלך
ולכל.
ולפני כל
כיד ה'.
כפי הכח שהיה מה' עלי
ראשים.
ואחריהם היו נמשכים יתר העם:

הפרק הבא    הפרק הקודם