מדרש רבה, במדבר, פרק י

יג [ה' חולק ליראיו מכבודו]

(במדבר י) עשה לך שתי חצוצרות כסף
זה שאמר הכתוב: (תהלים כד) שאו שערים ראשיכם.
בשעה שהכניס שלמה את הארון למקדש, אמר: שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם, שהיו הפתחים שפלים, ואמר: הנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד.
אמרו השערים: מי הוא זה מלך הכבוד?
מיד בקשו השערים לירד עליו ולרוץ את ראשו אלולי שאמר: ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה, וחזר ואמר: (שם)ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה שאו שערים ראשיכם.
אמר להם: התגדלו שמלך הכבוד עליכם, מיד חלקו לו כבוד ונשאו עצמן ונכנס הארון.
אמר להם הקב"ה: אתם חלקתם לי כבוד חייכם, כשאני אחריב את ביתי אין אדם שולט בכם.
תדע שכל כלי המקדש גלו, שנאמר: (דניאל א)ויתן ה' בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים, אבל שערי בית המקדש במקומן נגנזו, שנאמר: (איכה א) טבעו בארץ שעריה.

מהו ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה?
שהוא חולק ליראיו מכבודו.
כיצד?
הוא נקרא אלהים וקרא למשה אלהים.
(שמות ו)ראה נתתיך אלהים לפרעה

הוא מחיה המתים וחלק מכבודו לאליהו והחיה את המת, שנאמר: (מלכים א יז)ויאמר אליהו ראי חי בנך.
ולמלך המשיח ילבוש לבושו, שנאמר: (תהלים כא)הוד והדר תשוה עליו.

מה כתיב?
(שם מז) עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר.
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מלך עשיתיך, שנאמר: (דברים לג) ויהי בישורון מלך.
מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו, אף אתה עשה לך שתי חצוצרות כסף, כשתכניס את ישראל יהיו תוקעין בהם והן מתכנסין, שנאמר: ותקעו בהן ונועדו אליך. לכך, עשה לך.

יד [ירא את ה' בני ומלך]

דבר אחר:
עשה לך שתי חצוצרות כסף

זה שאמר הכתוב (משלי כד)ירא את ה' בני ומלך.
מהו ומלך?
המליכהו עליך.

דבר אחר:
ומלך, המלך יצר טוב על יצר הרע שנקרא מלך, שנאמר: (קהלת ט) ובא אליה מלך גדול וסבב אותה.

דבר אחר:
ומלך
יכול אם יאמר לך המלך: לך עבוד עבודת כוכבים שתשמע לו?
תלמוד לומר: ירא את ה'.

כך מצינו לנבוכדנצר שאמר לחנניה מישאל ועזריה לעבוד עבודת כוכבים ולא שמעו לו.
אמרו לו: (דניאל ג) לאהליך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגוד.
אמר להם נבוכדנצר:הצדא שדרך מישך ועבד נגו אנטוס אתמול אתם אומרים: כל מי שהוא מבקש ליקח לו עבודת כוכבים היה הולך לירושלים, שנאמר: ופסיליהם מירושלים ומשומרון, ועכשיו באתם לעשות עבודת כוכבים שלי צדו?!
הצדא שדרך מישך ועבד נגו, לא כך אמר לכם הקב"ה שתשמעו למלכות כל מה שהיא אומרת לכם, שנאמר: (קהלת ח) אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים?!
אמרו לו: מלך אתה עלינו למסים ולארנוניות, אבל לעבוד עבודת כוכבים נבוכדנצר את וכלב שוים.
ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא אמרו אלא נבוכדנצר (דניאל ג) לא חשחין אנחנא על דנא מלתא להתבותך, הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין ומן ידך מלכא ישזיב, (שם) והן לא.
אמרו לו: בין מציל ובין שאינו מציל.
(שם)ידיע ליהוי לך מלכא די לאלהך לא איתנא פלחין הוי ירא את ה' בני ומלך.

(משלי שם)ועם שונים אל תתערב ועם אותן שאומרין שהן שני אלוהות בעולם, אל תתערב להן, שסופן ליאבד מן העולם, שנאמר: (זכריה יג) והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית יותר בה.

ומה הן השלישית?
אלו ישראל, ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה בקרב הארץ.
הוי, ירא את ה' בני ומלך.
וכל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו ליעשות מלך.

ממי אתה למד?
מאברהם, על ידי שנתיירא מן הקב"ה נעשה מלך, שנאמר: (בראשית כב) כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה.

ומנין שנעשה מלך?
שנאמר: (שם יד)אל עמק שוה הוא עמק המלך.

מהו שוה עמק המלך?
שהשוו הכל ונטלו עצה, וקצצו ארזים ועשו כסא והושיבוהו מלך עליהם, ולא תאמר אברהם בלבד, אלא אפילו משה שנתיירא מן הקדוש ברוך הוא, נעשה מלך, לכך כתיב: ירא את ה' בני ומלך.

טו [ייחודן של החצוצרות]

עשה לך שתי חצוצרות כסף
שיהיו תוקעין לפניך כמלך.

עשה לך

משלך.

עשה לך

לך אתה עושה ולא לאחר, אתה משתמש בהן ואין אחר משתמש בהן.
תדע לך, שהרי יהושע תלמידו של משה לא נשתמש בהן אלא בשופרות.
כשבא להלחם ביריחו נתכנסו ליריחו ז' אומות, שנאמר: (יהושע כד) ותעברו את הירדן ותבאו אל יריחו וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי והפריזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם.

וכי שבע אומות היו בעלי יריחו?
אמר רבי שמואל בר נחמני:
יריחו נגרא של ארץ ישראל אם נכבשה יריחו מיד כל הארץ נכבשת, לפיכך נתכנסו לתוכה ז' אומות.

מה כתיב שם?
(שם ו)וירע העם ויתקעו בשופרות.
מלמד,
שאפילו יהושע תלמידו לא נשתמש בהם ולא תאמר ליהושע אלא אפילו משה רבינו, שעד שהוא חי בעצמו נגנזו.

אמר רבי יצחק:
הר שמשה אומר כשהוא בא ליפטר מן העולם: (דברים לא)הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם.

והיכן היו החצוצרות לתקוע בהן ולכנסן?
אלא עד שהוא בחיים נגנזו.

אמר רבי יהושע דסכנין, בשם רבי לוי:
לקיים מה שנאמר: (קהלת ח) אין שלטון ביום המותהוי, עשה לך שתי חצוצרות כסף.
לך את עושה ואין אחר משתמש בהן כל ימיך.

טז [כנורו של דוד המלך]

עשה לך
אתה משתמש בהן שאתה מלך ואין אחר משתמש בהן אלא דוד המלך, שנאמר: ויעמדו הלוים על עמדם, השיר משורר וחצוצרות מחצרים.

אמר רב:

החצוצרות שהיו במקדש אף הן נגנזו, אבל דוד המלך היה משתמש בכנור, שנאמר: (תהלים נז)עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר.

אמר ר' פנחס הכהן בר חמא:
כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, כיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד דוד וכל התלמידים שהיו עוסקין בתורה והיו יגעים ומנדדים שינה מעיניהם והוגין בתורה עד עמוד השחר, לפיכך היה אומר דוד: עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר דרך השחר מעורר בני אדם, אבל אני אעירה שחר, אני מעורר השחר.

דבר אחר:
עורה כבודי
מהו עורה כבודי?
מפני עבודת יוצרי שהיה יצרו אומר לו: דוד, לא מלך אתה ודרך מלכים לישן עד ג' שעות ביום ואתה למד ועומד חצות לילה.
והיה אומר לו: עורה כבודי, אין כבודי לפני כבוד יוצרי כלום, לכך נאמר: עורה כבודי.

(שם קיט) חצות לילה אקום להודות לך
אמר דוד: חייב אני לעמוד בחצי לילה ולקלסך, על פלאות שעשית עם זקנתי בחצי הלילה, דכתיב: (רות ג)ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת ותאמר אנכי רות אמתך ויאמר לה ליני הלילה.

אמר רבי יהושע בן לוי, ברבי שלום:

אמרה לו: בדברים אתה מוציאני?!
אמר לה: חי ה', איני מוציאך בדברים.

חי ה'
מלמד
שהשביע על יצרו שהיה מקטרגו ואומר לו: את פנוי והיא פנויה הרי השעה שתזדקק לה, מיד נשבע אותו צדיק:חי ה', איני נוגע בה בזו ולא בועז לבדו, אלא כל הצדיקים משביעים על יצרן.

וכן את מוצא בדוד שנפל שאול בידו.
מה אמר דוד?
(שמואל א כו) ויאמר דוד חי ה' כי אם ה' יגפנו או יומו יבא וגו'.

ולמה נשבע שני פעמים?
אר' שמואל בר נחמני:
היה בא יצרו ואמר לו: אלו נפלת אתה בידו לא היה מרחם עליך והרגך מן התורה מותר להרגו בא להרגך השכם להרגו, שהרי רודף הוא לפיכך קפץ ונשבע שני פעמים:חי ה', שאינו הורגו.
אמרו ישראל לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! אתה יודע כחו של יצה"ר שהוא קשה.
אמר להם הקדוש ברוך הוא: סיקלו אותו קמעה בעוה"ז ואני מעבירו מכם לעתיד, שנאמר: (ישעיה סב)סולו סולו המסלה סקלו מאבן הרימו.
וכן הוא אומר: (שם נז) ואמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי.
ולעולם הבא אני עוקרו מכם: (יחזקאל לז) והסירותי לב האבן מבשרכם ונתתי וגו'.


הפרק הבא