פרק כה
פרק כה, א
כי יהיה ריב. סמך ריב ללקט שעל ידי לקט שכחה ופאה מריבים עניים זה עם זה.
המשפט. ושפטום. השופט. לומר שמכות בשלשה.

פרק כה, ב
והיה אם בן הכות הרשע. בן הוא לשון בינה, לומר לך שצריך בינה בענין האומד שאומדין אותו כמה מכות ראוי לקבל, ושיכו אותו מכות הראויות להשתלש. וכן דברי אגור בן יקה (משלי ל, א) שאגר הבינה והקיאה. וכן יהושע בן נון שהיה מלא חכמה ובינה.
והפילו השופט. והפילו בגימטריא כפולא שצריך שתהיה הרצועה כפולה.
כדי. ב' במסורה. כדי רשעתו במספר. ואידך והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו שנגאל ונפטר.

פרק כה, ג
ונקלה. ב' במסורה. ונקלה אחיך לעיניך. ואידך ונקלה כבוד מואב (ישעיה טז, יד). כיון שנקלה - כבוד פירוש צריך לנהוג בו כבוד שלא לבזותו יותר.
אחיך. בגימטריא זבל שאם נתקלקל ברעי פטור.
ונקלה אחיך לעיניך. וסמיך ליה לא תחסום. רמז שצריך ליתן לפני השמש מכל מין ומין.

פרק כה, ד
סמך לא תחסום שור למלקות לומר שרצועה שמלקין בה היא של עגל משום ידע שור קונהו (ישעיה א, ג) וזה לא ידע קונו לפיכך יפרע ברצועה של עגל.

פרק כה, ה
כי ישבו אחים יחדו. סמוך ללא תחסום. לומר לך יבמה שנפלה לפני מוכה שחין אין חוסמין אותה.
ובן אין לו. סופי תיבות אונן עם אל"ף דאין, כלומר לא יעשה כאונן שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ, ולכך סמיך ליה בדישו.
לאשה ויבמה.
בגימטריא ויבמה בעל כרחה.

פרק כה, ז
אל הזקנים. ה' זקנים לומר לך שמצות יבום בה'.

פרק כה, ט
וירקה בפניו. לפי שהרוק דומה לשכבת זרע, כלומר שאינו חפץ להקים זרע.

פרק כה, י
כי ינצו אנשים. סמיך כי ינצו לחלוץ הנעל שע"י חליצה מריבה באה כדאמרינן (כתובות נ, א) כיון שבנים לבניך שלום על ישראל, דאפטרה מחליצה ומיבום.
והחזיקה. ב' במסורה. והחזיקה במבושיו. ואידך והחזיקה בו ונשקה לו העיזה פניה (משלי ז, יג). דוקא אם החזיקה במזיד, כדכתיב העיזה פניה ותאמר לו, אבל אם שגגה פטורה.

פרק כה, יב
כפה. ב' במסורה. וקצותה את כפה לא תחוס עינך. ואידך כפה פרשה לעני (משלי לא, כ). מה להלן ממון אף כאן ממון.
עינך. לא יהיה לך בכיסך. לומר לך שלא יסתכל בכיס מבושיו ובערותו.

דבר אחר:

עינך. לא יהיה לך בכיסך. למנות מה שבו כי אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.
וקצותה את כפה. וסמיך ליה לא יהיה לך בכיסך. לומר דוקצותה את כפה הוא ממון דבר המוטל בכיס.

פרק כה, יח
אשר קרך בדרך. קרך בגימטריא סרס.
ויזנב בך. בגימטריא זה מילה.
כל הנחשלים אחריך. בגימטריא זה היה שבטו של דן.


הפרק הבא    הפרק הקודם