פרק כח
פרק כח, א
שמוע תשמע. בגימטריא לדברי תורה ולדברי חכמים.

פרק כח, ז
ינוסו לפניך. וסמיך ליה יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. שתמצא בתים מלאים כל טוב.

פרק כח, ח
באסמיך. בגימטריא זהו סמוי. שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.

פרק כח, י
שם ה' נקרא. ראשי תיבות שי"ן פירוש שי"ן של תפלין.
ויראו ממך. וסמיך ליה והותירך ה'. לומר שבזכות התפילין יותיר ימים דכתיב ה' עליהם יחיו (ישעיה לח, טז).
ויראו. ב' הכא. ואידך ויראו את ה' אלהיכם (להלן לא, יב). מדה כנגד מדה, בשביל ויראו את ה' - ויראו ממך.

פרק כח, כב
יככה ה'. ד' פעמים כתיב בתוכחות יככה ה' כנגד ד' גליות. ויש בזה הפרשה ז' עינויים בשחפת, ובקדחת, ובדלקת, ובחרחר, ובחרב, ובשדפון, ובירקון, כנגד ז' תועבות בלבו (משלי כו, כה).

פרק כח, כה
נגף. ג' במסורה. יתנך ה' נגף. ואידך אך נגף נגף הוא לפנינו (שופטים כ, לט). וירא ארם כי נגף לפני ישראל (ש"ב י, טו). אם שמוע תשמע ינוסו לפניך, כדכתיב וירא ארם וגו' וינס ארם. ואם לא תשמעו יתנך ה' נגף.

פרק כח, כח
בשגעון. ב' במסורה. יככה ה' בשגעון. והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי כי בשגעון ינהג (מ"ב ט, כ). כלומר לא די שיככה אלא שכל מנהגך יהיה בשגעון.

פרק כח, לה
קדקדך. יולך ה' אותך ואת מלכך. רמז לקדקד יהויקים שלא נתן לקבורה.

פרק כח, מ
זיתים יהיו לך בכל גבולך. זה הפסוק מתחיל ומסיים בזית, לומר שאין הזית מתקבל באילן אחר. וזהו בניך כשתילי זיתים (תהלים קכח, ג) שלא יתערבו באחרים, לכך סמך לו בנים ובנות תוליד.

פרק כח, מב
יירש הצלצל. וסמיך ליה הגר אשר בקרבך. רמז ומך אחיך עמו ונמכר לגר (ויקרא כה, מז).
מטה מטה. בגימטריא גיהנם.

פרק כח, מט
ידאה הנשר. בגימטריא עשרה כדאיתא בסוכה (נא, ב) דהיינו אלכסנדרוס ששיער לבא בעשרה ימים ובא ביום אחד.

פרק כח, סא
כל חלי. עולה צ"ח כנגד צ"ח קללות.

פרק כח, סו
תלאים. ב' במסורה. והיו חייך תלאים. ועמי תלאים למשובתי (הושע יא, ז). והיינו דאמרינן (ראש השנה טז, ב) בינוניים תלויים ועומדין בין ר"ה ליוה"כ, זכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה. וזהו ועמי תלאים, שתלוים ועומדים עד שיעשו תשובה.

פרק כח, סז
ובערב. ד' במסורה. ובערב תאמר מי יתן בקר. ואידך ובערב יהיה על המשכן (במדבר ט, טו). ובערב חתרתי לי בקיר (יחזקאל יב, ז). ומקטירים לה' עולות בבקר בבקר ובערב (דה"י ב' יג, יא). חתרתי כשיצאו לגולה ותאמר מי יתן בקר שנאמר בו ומקטירים וגו' בבקר ובערב וכאותו שנאמר ובערב יהיה על המשכן, שהיה כבוד שכינה עמנו.

פרק כח, סח
והשיבך ה'. בגימטריא זה יהיה בימי ירמיה.
כ"ו שמות בתוכחה כנגד כ"ו שמות שבתפלת י"ח, חוץ מברכת המינים, להגן מכ"ו שמות שבתוכה.

הפרק הבא    הפרק הקודם