ספרי פרשת נצבים
פרק כט

פיסקא שד
[כט, ט]
אתם נצבים היום כולכם ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות -
ר' שמעון בן יוחי אומר:
ברוך דיין האמת, שאין עולה ומשוא פנים לפניו.
וכן הוא אומר: אל תאמינו בריע ולא תבטחו באלוף (מיכה ז').
כי כל אח עקוב יעקב
(ירמיה ט).
משיב משה לפני הקב"ה: רבש"ע, הואיל ואני נפטר ביבסים גדול מן העולם, הראיני אדם נאמרן שיעמוד על ישראל שיוצא ידיהם לשלום.
וכן הוא אומר: אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם.
ואומר: ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון.
ואומר: אחות לנו קטנה ושדים אין לה.
ארבע מלכיות מושלות בהם בישראל ואין בהם נבון ואין בהם חכם, בימי אחאב מלך ישראל ובימי יהושפט מלך יהודה היו ישראל נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה.

(סליק פיסקא)